A kompenzációs felár

0

A mezőgazdasági tevékenységet folytató adóalanynak alap esetben az általános ÁFA elszámolást kell alkalmaznia tevékenységére, azonban itt lehetőség van arra hogy az adóalany egy úgynevezett különleges adózási módot válasszon. Ez pedig nem más, mint a kompenzációs felár alkalmazása.

Kompenzációs felár megtéríttetése iránti igény

A kompenzációs felár megtéríttetése iránti igény érvényesíthetőségének személyi feltétele, hogy a termék beszerzője, szolgáltatás igénybe vevője

a) belföldön nyilvántartásba vett adóalany legyen, aki egyúttal nem mezőgazdasági tevékenységet folytató adóalany; vagy
b) a Közösség valamely más tagállamában vagy harmadik államban nyilvántartásba vett adóalany legyen, aki egyúttal nem minősül ezen állam joga szerint olyan adóalanynak, akinek jogállása tartalmában megfelel a Héa-irányelvben (hozzáadott értékadó) foglaltaknak.

A kompenzációs felár megtéríttetése iránti igény érvényesíthetőségének tárgyi feltétele, hogy a termék értékesítése, szolgáltatás nyújtása a 2. § a) pontja szerint, tehát az adóalany által – ilyen minőségében – belföldön és ellenérték fejében történjen a termékértékesítése, szolgáltatásnyújtása.

Az egyéb feltételek teljesítésének sérelme nélkül a kompenzációs felár megtéríttetése iránti igény érvényesíthető abban az esetben is, ha a termék értékesítése a Közösség valamely más tagállamában nyilvántartásba vett nem adóalany jogi személynek történik. Ennek azonban feltétele, hogy a Közösség azon tagállamában, ahol a termék a küldeménykénti megérkezésekor vagy a fuvarozás befejezésekor van, a nem adóalany jogi személynek e beszerzése után adót kell fizetnie e tagállam joga szerint.

Kompenzációs felár megállapítása és áthárítása

Jó ha tudjuk, hogy a kompenzációs felár alapjának megállapítása során az általános forgalmi adóról szóló törvénynek az adó alapjára vonatkozó rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.

A kompenzációs felár mértéke a kompenzációs felár alapjának:

a) 12 százaléka az általános forgalmi adóról szóló törvény 7. számú melléklet I. részének A. pontjában felsorolt termékek esetében (Élő növény (beleértve azok gyökereit is), dugvány, oltvány stb. Zöldségpalánta, Burgonya, Élelmezési célra alkalmas zöldségfélék, gyökerek és gumók (kivéve: hántolt és feles) szaporítóanyag zöldségfélékhez, Szőlő, Élelmezési célra alkalmas gyümölcs és dió és dinnyefélék héja, Hazai termesztésű fűszernövények, Gabonafélék muhar, csumiz, Különféle magvak, ipari és gyógynövények Szaporítóanyag ipari növényekhez, Mákgubó, Takarmánynövények (kivéve az őrlemény és a pellet) Szaporítóanyag takarmánynövényekhez, Feldolgozott, tartósított saját előállítású zöldség, gyümölcs, savanyúság, citrusfélék és dinnyefélék héja paradicsomlé, Must és bor, Borseprő, borkő, Szőlőtörköly);
b) 7 százaléka az általános forgalmi adóról szóló törvény 7. számú melléklet I. részének B. pontjában felsorolt termékek, valamint a 7. számú melléklet II. részében felsorolt szolgáltatások esetében (Ló, szarvasmarha, sertés, juh, kecske, baromfi és más élő állat (a sportló, versenyló, kutya, macska, díszállat, laboratóriumi és állatkerti állat kivételével), Halak (csak az édesvízi halak, halikra), rákok, puhatestű és más gerinctelen víziállatok, Nyers tej, Friss tojás, Természetes méz, Másutt nem említett állati eredetű termékek (szőr, háziállatok spermája, propolisz, méhpempő, virágpor, méhviasz, méhpempővel dúsított méz), Állati vagy növényi trágya, Nyers szőrme, Legombolyításra alkalmas selyemhernyógubó, Nyers gyapjú, Erdei fák és cserjék csemetéje, oltványa, Erdei fák és cserjék magja, Feldolgozott tej és tejtermékek, Talajművelés, aratás, cséplés, préselés, szüretelés, betakarítás, vetés és ültetés, Mezőgazdasági termékek csomagolása és piacra történő előkészítése, mint például mezőgazdasági termékek szárítása, tisztítása, aprítása, fertőtlenítése és silózása, Mezőgazdasági termékek tárolása, Ló, szarvasmarha, sertés, juh, kecske, baromfi és más élő állat (a sportló, versenyló, kutya, macska, díszállat, laboratóriumi és állatkerti állat kivételével) gondozása, tenyésztése és hízlalása, Mezőgazdasági, erdőgazdálkodási vagy halgazdasági vállalkozásokban alkalmazott eszközök mezőgazdasági célokra történő bérbeadása, Műszaki segítségnyújtás, Gyomirtás és mezőgazdasági kártevők irtása, növények és földek permetezése, Mezőgazdasági, erdőgazdálkodási öntöző berendezések üzemeltetése, Vízlecsapoló berendezések üzemeltetése, Fák nyesése és kivágása, valamint egyéb mező- és erdőgazdálkodási szolgáltatások).

A mezőgazdasági tevékenységet folytató adóalany a kompenzációs felárat terméke értékesítésének, szolgáltatása nyújtásának teljesítésével hárítja át.

BÉR és TB elszámolási Humánügyviteli Rendszer
XL-Bérprogram és TB-elszámolási Rendszer 2024.

Ezen jog gyakorlása érdekében a mezőgazdasági tevékenységet folytató adóalany, ha termékértékesítése, szolgáltatásnyújtása

a) a belföldön nyilvántartásba vett, nem mezőgazdasági tevékenységet folytató adóalany részére történik, személyesen rendelkeznie kell a termék beszerzője, szolgáltatás igénybe vevője által a nevére szólóan, magyar nyelven kibocsátott, az ügylet teljesítését tanúsító felvásárlási okirat példányával, egyúttal mentesül a számlakibocsátási kötelezettség alól;
b) az a) pont alá nem tartozó más személy, szervezet részére történik, számlakibocsátási kötelezettségének úgy tesz eleget, hogy

ba) az értékesített termék egységára és a nyújtott szolgáltatás adó nélküli egységára helyett a kompenzációs felár alapját,
bb) az alkalmazott adó mértéke helyett az alkalmazott kompenzációs felár mértékét,
bc) az áthárított adó helyett az áthárított kompenzációs felárat tünteti fel.

A felvásárlási okirat kötelező adattartalma a következő:

a) a felvásárlási okirat kibocsátásának kelte;
b) a felvásárlási okirat sorszáma, amely a felvásárlási okiratot kétséget kizáróan azonosítja;
c) a termék értékesítőjének, szolgáltatás nyújtójának, valamint a termék beszerzőjének, szolgáltatás igénybevevőjének neve, címe és adószáma;
d) az értékesített termék megnevezése, és az annak jelölésére legalább az e törvényben alkalmazott vtsz., továbbá mennyisége, illetőleg a nyújtott szolgáltatás megnevezése, továbbá mennyisége, feltéve, hogy az természetes mértékegységben kifejezhető;
e) a teljesítés időpontja, ha az eltér a felvásárlási okirat kibocsátásának keltétől;
f) a kompenzációs felár alapja, továbbá az értékesített termék kompenzációs felár nélküli egységára, illetőleg a nyújtott szolgáltatás kompenzációs felár nélküli egységára, ha az természetes mértékegységben kifejezhető, valamint az alkalmazott árengedmény, feltéve, hogy azt az egységár nem tartalmazza;
g) az alkalmazott kompenzációs felár mértéke;
h) az áthárított kompenzációs felár;
i) a termék értékesítőjének, szolgáltatás nyújtójának, valamint a termék beszerzőjének, szolgáltatás igénybe vevőjének aláírása.

Kompenzációs felár előzetesen felszámított adóként történő figyelembevétele

Fontos figyelnünk rá, hogy a mezőgazdasági tevékenységet folytató adóalany által – a kompenzációs felár megtéríttetése iránti igény érvényesítése érdekében – áthárított kompenzációs felár, mint előzetes felszámított adó vehető figyelembe.

Most nézzünk egy-két példát kompenzációs felár számítására:

1. példa

Egy termelő 500 db szarvasmarhát értékesít 2000 Ft/db áron.
Nettó ár: 500 x 2000 = 1.000.000 forint
Kompenzációs felár: 1.000.000 x 0.07 = 70.000 forint
Bruttó ár: 1.000.000 + 70.000 = 1.070.000 forint

2. példa

Egy termelő 100 kg búzát értékesít 200ft/kg áron.
Nettó ár: 100 x 200 = 20.000
Kompenzációs felár: 20.000 x 0.12 = 2.400 forint
Bruttó ár: 20.000 + 2.400 = 22.400 forint

3. példa

Egy termelő 5 tyúkot értékesít 1.000Ft/db áron, emellett 2.000 kg árpát 80ft/kg áron.

Nettó ár:
Ló: 5 x 1.000 = 5.000 forint
Árpa: 2.000 x 80 = 160.000 forint
Összesen: 5.000+160.000 = 165.000 forint

Kompenzációs felár
Ló: 5.000 x 0.07 = 350 forint
Árpa: 160.000 x 0.12 = 19.200 forint
Összesen: 350 + 19.200 = 19.550 forint
A termelő (156.000 + 19.550) 175.550 forintot kap.

[Forrás: 2007. évi CXXVII. Törvény- az általános forgalmi adóról]
Minden jog fenntartva – www.adosziget.huadosziget@adosziget.hu

Feliratkozom az Adó Sziget szakmai hírlevélre

Munkaidő-Nyilvántartás könnyedén!
Stabil, gyors, rugalmas, felhasználóbarát!

Megosztás

About Author

Comments are closed.