Általános Szerződési Feltételek

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK


A. SZERZŐDŐ FELEK

1. Szolgáltató
Servantes Szoftver Korlátolt Felelősségű Társaság
1161 Budapest, József u. 18.
Telefonszám: +36 20 934 0661
E-mail: adosziget@adosziget.hu
Adószám: 23392720-2-42
Cégjegyzékszám: 01-09-963496
www.adosziget.hu

2. Megrendelő
Az a természetes vagy jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki valamely terméket vagy szolgáltatást megrendel a www.adosziget.hu oldalon (továbbiakban weboldalon).

B. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

 1. Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) a Szolgáltató és Megrendelő között, valamely termék megvételére, vagy szolgáltatás nyújtására vonatkozó általános feltételeket, valamint a felek jogait és kötelezettségeit tartalmazza.
 2. A szerződés nyelve magyar.
 3. Jelen ÁSZF-et Szolgáltató kizárólag elektronikus formában teszi közzé a adosziget.hu/aszf weboldalon, így a szerződés is kizárólag elektronikus formában jön létre.
 4. Azon információkat, melyekre jelen ÁSZF nem tér ki, azt a honlapon elérhető egyéb tájékoztatások nyújtják.
 5. Regisztrációval, illetve megrendeléssel kapcsolatban Megrendelő elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen ÁSZF-ben foglaltakat, valamint elfogadja Szolgáltató Adatkezelési tájékoztatójában írottakat és hozzájárul adatai kezeléséhez az Adatkezelési tájékoztatóban leírtaknak megfelelően.
 6. Jelen ÁSZF-et Szolgáltató egyoldalúan módosíthatja és kötelezettséget vállal arra, hogy módosítás előtt 15 nappal azt weboldalán elérhetővé teszi.
 7. Jelen ÁSZF 2018. január 1-jétől érvényes.

C. SZERZŐDÉS TÁRGYA

 1. A szerződés tárgya Szolgáltató weboldalán a Megrendelő által megrendelt díjköteles szakmai termékek, szolgáltatások.
 2. Részletes információ az adott termékről, szolgáltatásról a weboldalnak az adott terméket, szolgáltatását bemutató aloldalán található.
 3. Szolgáltató által nyújtott Online Iratgyűjtemény a testre szabás céljából word dokumentum formátumban érhető el, melyhez kompatibilis szövegszerkesztő biztosítása Megrendelő feladata.
 4. Szolgáltató által nyújtott további szakmai termékekhez (mint Adó Sziget Újság, Szakkönyvek) pdf olvasó szükséges, melynek biztosítása Megrendelő feladata.

D. SZERZŐDÉS HATÁLYA

 1. A szerződés a weblapon található termékek, szolgáltatások megrendelésével és pénzügyi kiegyenlítésével kezdődik.
 2. A termékek, szolgáltatások megrendelése a megrendelő oldalon lévő termékek, szolgáltatások kiválasztásával, a Megrendelő adatainak megadásával, az Adatkezelési tájékoztató, valamint az ÁSZF elfogadásával és a Regisztráció/Megrendelés gomb lenyomásával történik.
 3. Az előfizetői szolgáltatások, termékek előfizetési időszaka a megrendelő oldalon, az adott előfizetői szolgáltatásnál, terméknél szerepel.
 4. Az előfizetői szerződés határozatlan időre jön létre, kivéve, ha a Felek eltérően rendelkeznek felőle.
 5. Az előfizetői szerződés az előfizetési időszak letelte után automatikusan meghosszabbodik, így a szerződés folyamatosan hatályban marad annak megszűnéséig.
 6. Szolgáltató a Megrendelő számára biztosítja a weboldalán keresztül az megrendelt termék(ek) legfrissebb változatához való hozzáférést a szerződés hatálya alatt.
 7. Szolgáltató Megrendelőt e-mailen keresztül tájékoztatja a szerződés hatályának időszakában, ha a megrendelt termék(ek)ből újabb verzió elérhető Szolgáltató weboldalán.
 8. Szolgáltató vállalja, hogy weboldalának technikai karbantartása Szolgáltató részéről az üzemidő 1,5%-át nem haladja meg.
 9. Szolgáltató internet szolgáltatójának hibájából történő leállási időkért Szolgáltató nem vállal felelősséget. Abban az esetben, ha ez a leállás több napot venne igénybe, úgy Szolgáltató megpróbálja a Megrendelő írásos igénye alapján a megrendelt termék(ek) aktuális verzióját Megrendelő számára e-mail formájában eljuttatni.

E. DÍJ ÉS DÍJFIZETÉS

 1. A termékek, szolgáltatások díja a weboldal megrendelő oldalán az adott terméknél, szolgáltatásnál van feltüntetve. A feltüntetett árak nettó árak.
 2. Megrendelés esetén Szolgáltató díjbekérőt állít ki Megrendelő felé legkésőbb a megrendelést követő 3. munkanapon, melyet Szolgáltató elküldi a Megrendelő által, a megrendelés során megadott e-mail címre.
 3. Megrendelő felelőssége, hogy a megrendelés során olyan e-mail címet adjon meg, melyen keresztül megkapja Szolgáltatótól érkező kommunikációkat.
 4. Díjbekérő határidőig való ki nem egyenlítése esetén Szolgáltató emlékeztető e-mailt küld Megrendelő számára. Ha a díjbekérőt Megrendelő nem egyenlíti ki a díjbekérő lejártáig, de legkésőbb az emlékeztető e-mail kiküldését követő 5 munkanapon belül, úgy a megrendelést Szolgáltató érvénytelennek minősíti.

F. ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS MEGSZŰNÉSE

 1. Az előfizetői szerződés megszűnik:
 1. Bármely Fél által a másik Fél számára küldött felmondással az adott előfizetési időszak utolsó napjával.
 2. Az előfizetői szerződés automatikus meghosszabbítására Szolgáltató Megrendelő számára kiküldött díjbekérő ki nem egyenlítése esetén az adott előfizetési időszak utolsó napjával.
 3. Felek közös megegyezésével.
 4. Szolgáltató jogutód nélküli megszűnésével.
 5. Jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, mint Megrendelő jogutód nélküli megszűnésével.
 6. Természetes személy, mint megrendelő halálával.
 1. A szerződés megszűnésével kapcsolatos nyilatkozatot írásban kell a Feleknek egymás számára lejuttatni. Írásos formának számít az e-mailen történő kommunikáció is.

G. JÓTÁLLÁS

 1. Szolgáltató nem állítja és Megrendelő tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató által nyújtott termékek, szolgáltatások szakmailag nem mindenre kiterjedő információval bírnak, hiszen ezen termékeknek, szolgáltatásoknak nem a törvények teljes terjedelembeli ismertetése a célja, azt az adott törvények teljes egészében hivatottak szolgálni.
 2. A Szolgáltató által nyújtott törvénymagyarázatok és szakmai termékek nem feltétlen térnek ki a törvény minden egyes aspektusára, speciális helyzetére, így nem tekinthetők hivatalos állásfoglalásnak konkrét események, ügyek értelmezéséhez, így ezekkel kapcsolatos bármiféle kártérítési igényt Szolgáltató elhárít.
 3. Szolgáltató a Megrendelő által jelzet vélt hibát 30 napon belül kivizsgálja az előző pontban leírtak figyelembevételével, a kivizsgálás eredményéről Megrendelő számára tájékoztatást küld e-mailben és ha szükséges, az adott termék, szolgáltatás tartalmát módosítja.

H. SZERZŐI JOG ÉS FELHASZNÁLÁSI JOGOSULTSÁG

 1. A szakmai termékek, szolgáltatások szerzői joga Szolgáltatót illetik és Szolgáltató fenntartja a jogot ezek módosítására, publikálására, értékesítésére.
 2. A megrendelt szakmai termékeket Megrendelő saját felhasználásra tárolhatja.
 3. Nem jogosult a Megrendelő az alábbiakra:
 1. A termékeket harmadik személy számára másolni, használatba adni.
 2. A termékeket módosítani, átalakítani, kivéve saját használatra az iratmintákat.
 3. A termékeket, szolgáltatásokat kölcsönbe, bérbe adni, vagy eladni.
 4. Bármit tenni, ami szerzői jogokat sért.

 

I. ÜGYFÉLSZOLGÁLAT

 1. Szolgáltató ügyfélszolgálata elérhető Megrendelő számára munkanapokon 8:00 órától 16:00 óráig az alábbi elérhetőségeken:

Telefonszám: +36 20 934 0661
E-mail: adosziget@adosziget.hu

J. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

 1. Jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a hatályos jogszabályok, így különösen a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. Évi V. törvény, valamint a Szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény az irányadók.
 2. Felek vitás kérdéseket igyekeznek elsősorban egymás közötti tárgyalás útján rendezni.

 

2018. január 1.

Novák Antónia
ügyvezető igazgató

Adó Sziget Hírlevél