Az innovációs járulék bevallása és megfizetése

0

A számvitelről szóló törvény hatálya alá tartozó, belföldi székhelyű gazdasági társaság számára kötelező az innovációs járulék fizetése. 

Mentes a járulék fizetésének kötelezettsége alól:

a) a Kkv. tv. szerint mikro- vagy kisvállalkozásnak minősülő gazdasági társaság,

b) a Magyar Nemzeti Bank,

c) a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.,

d) a büntetés-végrehajtásért felelős miniszter felügyelete alá tartozó, a fogvatartottak kötelező foglalkoztatására létrehozott gazdasági társaság,

e) a cégbejegyzés évében a jogelőd nélkül alapított gazdasági társaság és annak előtársasága,

f) a közhasznú nonprofit gazdasági társaság,

g) a járulékfizetésre kötelezett, de felszámolási vagy kényszertörlési eljárás alatt álló gazdasági társaság.

A járulék alapja a helyi adókról szóló törvény alapján meghatározott adóalap, csökkentve a külföldön létesített telephelyre jutó iparűzési adóalaprész összegével. A járulék mértéke a járulékalap 0,3%-a.

A járulékfizetésre kötelezett gazdasági társaság a járulék éves összegét maga állapítja meg és vallja be az állami adóhatósághoz az adóévet követő adóév ötödik hónapjának utolsó napjáig.

Ne kerülje el a figyelmünket az sem, hogy az adóévben járulékfizetésre kötelezettnek háromhavonként (előlegfizetési időszak) előleget kell fizetnie az előlegfizetési időszakot követő hónap 20. napjáig. Az előlegfizetési időszakra fizetendő járulékelőleg mértéke az alábbiakban meghatározott járulékelőleg egynegyede.

A járulékfizetésre kötelezettnek a járulékbevallással egyidejűleg a járulékbevallás esedékességét követő második naptári hónap első napjával kezdődő 12 hónapos időszakra járulékelőleget kell bevallania az előlegfizetési időszakokra eső egyenlő részletek feltüntetésével.

Servantes Könyvelőprogram

A járulékelőleg

a) az adóévet megelőző adóév fizetendő járulékának összege, ha az adóévet megelőző adóév időtartama 12 hónap volt,
b) az a) ponttól eltérő esetben az adóévet megelőző adóév fizetendő járulékának a működés naptári napjai alapján 12 hónapra számított összege.

Az átalakulás napjától számított 30 napon belül a jogutód köteles a jogelőd által bevallott járulékelőlegből számított (az átalakulás formájától függően azzal egyező, összesített, megosztott) járulékelőleget bevallani. És ennek alapján köteles a bevallás esedékességének napjától az adóévet követő hatodik hónap utolsó napjáig járulékelőleget fizetni. Kiválás esetén a fennmaradó gazdasági társaság e rendelkezés alkalmazásában jogutódnak is minősül.

Nem kell járulékelőleget bevallania a járulékfizetésre kötelezettnek megszűnésekor, továbbá, ha járulékbevallást a cégbejegyzési eljárás befejezése miatt ad be.

A járulékfizetésre kötelezettnek a járulékfizetési kötelezettség keletkezésének évében az adóévet megelőző adóév adatai alapján kell járulékelőlegét megállapítania. És arról az adóév ötödik hónapjának utolsó napjáig járulékelőleg-bevallást benyújtania. A járulékfizetési kötelezettség keletkezése évének első két előlegfizetési időszakára vonatkozóan az adózó az előlegfizetéssel egyidejűleg bevallást tesz. Az előleg mértéke a járulék várható éves összegének időarányos része. Nem lehet járulékelőleget bevallani arra a negyedévre és a negyedév azon naptári hónapjára, amelyre az adózó már vallott be járulékelőleget.

A befizetett előleg és a járulék éves összege közötti különbözetet az adóévet követő adóév ötödik hónapja utolsó napjáig kell befizetni, illetőleg a többletbefizetést ettől az időponttól lehet visszaigényelni. 

A járulékfizetésre kötelezett gazdasági társaság a járulékot az üzleti évre állapítja meg. A naptári évtől eltérő üzleti évet választó járulékfizetésre kötelezett az üzleti év első napján hatályos jogszabályok szerint állapítja meg, vallja be, teljesíti járulékfizetési kötelezettségét és fizet előleget. A járulékot az állami adóhatósághoz kell befizetni, amely a befizetett járulékot jogszabályban szabályozott módon utalja át az NKFI Alapnak a kincstárnál vezetett számlájára.

Tehát összefoglalva:

Innovációs járulék-előleg

A járulékfizetésre kötelezett adózónak negyedévente előleget kell fizetnie az előlegfizetési időszakot követő hónap 20-áig. A fizetendő járulékelőleg mértéke a törvényben meghatározott járulékelőleg egynegyede. A járulékfizetésre kötelezett adózó járulékelőleget vall be a járulékbevallás esedékességét követő második naptári hónap első napjával kezdődő 12 hónapos időszakra. A járulékfizetésre kötelezett adózónak az adóévet megelőző adóév adatai alapján kell megállapítania a járulékelőleget. És arról az adóév ötödik hónapjának utolsó napjáig járulékelőleg-bevallást kell benyújtania. Az adózó az előlegfizetéssel egyidejűleg bevallást tesz a járulékfizetési kötelezettség keletkezése évének első két előlegfizetési időszakára vonatkozóan. Az előleg mértéke a járulék várható éves összegének időarányos része.

Az adózó átalakulása esetén a jogutód társaságnak akkor kell bevallania, illetve befizetnie az innovációs járulék előlegét, ha az alól az Inno. tv. nem mentesíti. A jogutódnak akkor van bevallási kötelezettsége innovációs járulék-előlegről, ha az üzleti év első napján – vagyis az átalakulás napját követő napon – járulékfizetésre kötelezett, figyelemmel a jogelőd(ök) járulékelőleg-kötelezettségére. A jogutód köteles bevallani, és a bevallás esedékességének napjától az adóévet követő 6. hónap utolsó napjáig megfizetni az innovációs járulék előlegét (az átalakulás formájától függően azzal egyező, összesített, megosztott) az átalakulás napjától számított 30 napon belül. Nem kell a gazdasági társaságok átalakulására vonatkozó szabályokat alkalmazni, ha betéti társaság közkereseti társasággá vagy közkereseti társaság betéti társasággá alakul. Ezekben az esetekben soron kívüli bevallást nem kell benyújtani.

Az innovációs járulék bevallása és megfizetése

2019. január 1-jétől a mikro- vagy kisvállalkozási minőség megállapításánál a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény mikro vagy kisvállalkozásra vonatkozó, valamennyi előírását figyelembe kell venni. Vizsgálni kell a kapcsolódó, illetve partnervállalkozások adatait is, valamint azt, hogy valamely értékhatár meghaladása tartósnak tekinthető-e. A járulékfizetésre kötelezett adózó a járulék éves összegét maga állapítja meg és vallja be a NAV-nak az adóévet követő adóév ötödik hónapjának utolsó napjáig. A befizetett előleg és a járulék éves összege közötti különbözetet ugyaneddig kell befizetni, illetőleg a többletbefizetést is ettől az időponttól lehet visszaigényelni. Az eltérő üzleti éves járulékfizetésre kötelezett adózó az üzleti év első napján hatályos jogszabályok szerint állapítja meg, vallja be, teljesíti járulékfizetési kötelezettségét és fizet előleget.

Forrás: 2014. évi LXXVI. törvény a tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról, NAV
Minden jog fenntartva – www.adosziget.hu – adosziget@adosziget.hu

Feliratkozom az Adó Sziget szakmai hírlevélre

Pénzügyi Szoftver, Kintlévőség-kezelés, Likviditás növelés
Megosztás

About Author

Comments are closed.