Mentesülés – kérelemre – az adókedvezményre jogosultság elvesztése alól

0

A társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény 22/C. §-a rendelkezik a látvány-csapatsportok támogatásának adókedvezményéről. E szabályok körében került rögzítésre az adókedvezmény igénybevételének azon feltétele, hogy az adózónak mind az alaptámogatás, mind a kiegészítő sportfejlesztési támogatás kifizetésének a tényét – annak pénzügyi teljesítésétől számított 8 napon belül – az adóhatóság részére be kell jelenteni [Tao. tv. 22/C. § (3a) bekezdés]. A bejelentés elmulasztása esetén igazolási kérelem előterjesztésének nincs helye.

A támogatás bejelentésére nyitva álló 8 napos jogvesztő határidő első alkalommal a 2013/2014-es támogatási időszakra benyújtott új sportfejlesztési programokhoz [Tao. tv. 29/U. §], majd a 2014/2015-ös, továbbá a 2015/2016-os sportfejlesztési programokhoz nyújtott támogatások esetében irányadó, kivéve – utóbbiak közül – a 2016. január 1-jét követően benyújtott új sportfejlesztési programok támogatását [Tao. tv. 29/A. § (16) bekezdés; felmerülése nem jellemző]. Ez azt jelenti, hogy azon támogatások esetén, amelyekkel összefüggésben az adózó a 8 napos bejelentési határidőt – akár az alap-, akár a kiegészítő sportfejlesztési támogatás átutalását követően – elmulasztotta, a Tao. tv. 22/C. § szerinti adókedvezményre nem jogosult. Ezen előírás alól mentesítő szabály került a törvénybe beiktatásra 2016. január 1-jei hatállyal.

A Tao. tv. 29/A. § (17) bekezdésében foglaltak alapján ugyanis az adózó az adóhatósághoz benyújtott kérelme alapján mentesül a – jelölt időszakban irányadó – Tao. tv. 22/C. § (3d) bekezdése szerinti, az alap- és/vagy a kiegészítő sportfejlesztési támogatás bejelentésére nyitva álló 8 napos határidő elmulasztásával összefüggő, az adózás rendjéről szóló törvény szerinti jogkövetkezmények és a 22/C. § szerinti adókedvezményre vonatkozó jogosultság elvesztése alól. Az adózó erre irányuló kérelmét a 2015. adóévi társasági adóbevallás benyújtására nyitva álló határidő utolsó napjáig, azaz általános esetben

Használjon okos bérprogramot!

2016. május 31-éig

nyújthatja be a székhelye szerint illetékes fővárosi, megyei adó- és vámigazgatóság adóügyi szakterületéhez (eljárási osztályához), amely a kérelemre határozatot hoz. A kérelem kötetlen formában terjeszthető elő, e célra formanyomtatvány nem került rendszeresítésre. Tartalmát illetően – a konkrét ügyletek beazonosítása érdekében – annak megfogalmazása szükséges, hogy ki, kinek, mikor, milyen összegben, milyen igazolás alapján utalta át támogatását, s mikor teljesítette – késedelmesen – annak bejelentését. Gyorsíthatja az eljárást, ha az adózó – arra kötelező törvényi előírás hiányában is – a kérelmében foglaltakat mellékletek (támogatási igazolás, felek támogatási szerződése, átutalást igazoló bankbizonylat stb. másolata) csatolásával támasztja alá. Amennyiben az adózó bejelentését egyáltalán nem tette meg, úgy azt legkésőbb a kérelmének benyújtásával egyidejűleg célszerű pótolnia az erre szolgáló SPORTBEJ nyomtatványon. A mentesítő szabály ugyanis a bejelentés határidejének elmulasztása alól, s nem pedig magának a bejelentési kötelezettségnek a teljesítése alól ad felmentést (bejelentés hiányában nem hozható a kérelemnek helyt adó határozat).

Amennyiben tehát az adózó azért nem vált az adókedvezmény igénybevételére jogosulttá, mert – az egyéb feltételek fennállása mellett – az alap- és/vagy a kiegészítő sportfejlesztési támogatáshoz kapcsolódóan késedelmesen teljesítette bejelentési kötelezettségét, úgy a kérelmének helyt adó adóhatósági határozat alapján utóbb érvényesítheti azt. Az érvényesítés történhet a korábbi adóévek (2013., 2014.) társasági adóbevallásainak önellenőrzésével, ellenőrzéssel lezárult időszak(ok) esetén pedig – az adókedvezmény igénybevétele céljából – ismételt ellenőrzés kezdeményezhető.

Amennyiben az adózó a bejelentési kötelezettségét a 2015-ben nyújtott támogatása kapcsán teljesítette az előírt 8 napon túl, akkor – az egyéb feltételek fennállása esetén – a kérelmének helyt adó adóhatósági határozat birtokában

  • ha az a 2015. adóévi társasági adóbevallás benyújtására nyitva álló határidőt megelőzően rendelkezésére áll, akkor az ezt követően benyújtott 2015. adóévi bevallásában érvényesítheti adókedvezményét, illetve
  • ha az – a 2015. adóévi társasági adóbevallás benyújtására nyitva álló határidőig benyújtott kérelem alapján – csak a 2015. adóévi bevallás benyújtását követően áll rendelkezésére, a már benyújtott bevallás önellenőrzésével szerezhet érvényt adókedvezményének.

Annak sincs akadálya – bármely említett időszakot érintő támogatás esetén –, hogy a 8 napos bejelentési határidő késedelme miatt benyújtott kérelemre kapott jóváhagyó határozat alapján az adózó az adókedvezményt – döntése szerint – ne a támogatás adóévére vonatkozó bevallásában (adott esetben annak önellenőrzése útján), hanem az azt követő – a Tao. tv. 22/C. § (2) bekezdésében meghatározott számú – adóévek valamelyikének adójából vegye igénybe (mert például adófelajánlással élt).

Forrás: NAV
Minden jog fenntartva – www.adosziget.hu – adosziget@adosziget.hu

Feliratkozom az Adó Sziget szakmai hírlevélre

Okos Armada könyvelőprogram
Megosztás

About Author

Comments are closed.