Önellenőrzés – 2022.

0

“Ha az adózó javára tér el a helyesbített összeg, az elévülési idő az önellenőrzés benyújtásakor újraindul, tehát…”

Először is nézzük meg, hogy mit jelent pontosan az önellenőrzés

Ha az adózó észleli, hogy korábbi bevallásában az adóalapot, az adót, a költségvetési támogatást nem a jogszabálynak megfelelően állapította meg, vagy számítási hiba, elírás miatt az adó, költségvetési támogatás alapja, összege hibás, bevallását önellenőrzéssel módosíthatja a javára és a terhére is.

Önellenőrzéskor az adózó

 • helyesbíti és bevallja az adó, illetve a költségvetési támogatás alapját, összegét,
 • a bevallással egyidejűleg rendezi pótlólagos fizetnivalóit, ha az önellenőrzéssel nőtt az adófizetési kötelezettség vagy csökkent az igényelt költségvetési támogatás összege,
 • ha az önellenőrzés pótlékfizetési kötelezettséggel is jár, megállapítja és bevallja az önellenőrzési pótlékot, és az önellenőrzéssel egyidejűleg azt megfizeti,
 • önellenőrzésekor az adózó azokat a szabályokat alkalmazza, amelyek a kötelezettségek eredeti időpontjában hatályosak voltak.

Mikor alkalmazható önellenőrzés?

 • Ha az adó, költségvetési támogatás megállapítása, bevallása, igénylése tévesen történt;
 • ha a benyújtott bevallás helyesbíthető önellenőrzéssel;
 • ha több, mint 1000 forint az eltérés az eredeti és a helyesbített összeg között;
 • önellenőrzést a bevallási határidő előtt is be lehet nyújtani. Ekkor a helyesbített adót, költségvetési támogatást az általános szabályok szerint kell megfizetni, illetve lehet visszaigényelni;
 • ha a késve benyújtott bevallást az adózó helyesbíteni szeretné.

Meddig nyújtható be az önellenőrzés?

Az elévülési időn belül lehet önellenőrzéssel helyesbíteni az adóalapot, az adót, a költségvetési támogatást.

Mit kell tudni az elévülési időről?

 • Az adó megállapításához való jog annak a naptári évnek az utolsó napjától számított 5 év elteltével évül el, amelyben az adóról bevallást, adatbejelentést, bejelentést kellett volna tenni, az adót meg kellett volna fizetni.
 • A költségvetési támogatás igényléséhez, a túlfizetés visszaigényléséhez való jog – ha törvény másként nem rendelkezik – annak a naptári évnek az utolsó napjától számított 5 év elteltével évül el, amelyben az annak igényléséhez való jog megnyílt.
 • Ha az adózó javára tér el a helyesbített összeg, az elévülési idő az önellenőrzés benyújtásakor újraindul, tehát újabb 5 évig nyújtható be önellenőrzés.
 • Ha bíróság az adómegállapításhoz való jog elévülési idején túl az adózó adókötelezettségét érintő jogerős döntést hoz, az adózó az adókötelezettsége rendezése érdekében a már elévült adómegállapítási időszakra is nyújthat be önellenőrzést.
 • Ha az adózó az adóbevallást késedelmesen nyújtja be, és az elévülési időből kevesebb, mint 6 hónap van hátra, az elévülési idő 6 hónappal meghosszabbodik.

Mikor nem alkalmazható az önellenőrzés?

 • Önellenőrzéssel nem pótolható a be nem nyújtott adóbevallás.
 • Nem lehet önellenőrzést benyújtani olyan adatokra és időszakokra vonatkozóan, amelyeket a NAV vizsgál.
 • A NAV által utólag megállapított adót, költségvetési támogatást az adózó nem helyesbítheti.
 • Ha a NAV új eljárást rendel el, az adózó nem nyújthat be önellenőrzést a vizsgálattal érintett adónemekre és időszakokra.
 • Nincs helye önellenőrzésnek, ha az adózó nem tévedett, de a körülmények rossz mérlegelése vagy egyéb ok miatt nem használt ki valamilyen lehetőséget (például nem választott alanyi adómentességet).
 • Nincs helye önellenőrzésnek, ha az adózó a törvényben megengedett választási lehetőséggel jogszerűen élt, és ezt az önellenőrzéssel változtatná meg (például alanyi adómentességet választott). Ez azonban nem vonatkozik az olyan speciális esetekre, amelyekre külön törvényi rendelkezés van (például: korkedvezményes nyugdíj).
 • A bevallás adóhivatali javítását lehet kezdeményezni az adó megállapításához való jog elévülési idején belül, ha a bevallásban adó, adóalap, költségvetési támogatás összegét nem érintő hiba van.
XL IDŐ online munkaidő nyilvántartó rendszer
XL IDŐ Online Munkaidő-nyilvántartó Rendszer

Mik az önellenőrzés következményei?

 • Az adózó az önellenőrzés után olyan helyzetbe kerül, mintha eredetileg is helyes bevallást adott volna be. Ez azt jelenti, hogy a NAV az önellenőrzéssel helyesbített bevallást vizsgálja, és ehhez viszonyítva állapítja meg az esetleges adókülönbözetet.
 • Ismételt önellenőrzésnél a változást az előzőek szerint korrigált összeghez viszonyítva kell megállapítani.
 • Az adózó a hibák miatti szankciók alól mentesül, ha azokat önként javítja önellenőrzéssel.
 • Ha az adózó megfizeti a korábban meg nem fizetett adót, a jogosulatlanul igénybe vett költségvetési támogatást, továbbá az önellenőrzési pótlékot, akkor késedelmi pótlékot sem kell fizetnie, azaz a pótlék az önkéntes jogkövetéssel a felére vagy ismételt önellenőrzés esetén a háromnegyedére csökken.

Ha az adózó az önellenőrzéssel feltárt adókülönbözetet bevallja, de az egyéb kötelezettségének nem tesz eleget, az önellenőrzést el kell fogadni, de ez nem mentesíti az egyéb szankciók alól.

Mikor kell önellenőrzési pótlékot fizetni?

 • Önellenőrzési pótlékot akkor kell felszámítani, ha az önellenőrzés az adózó terhére állapít meg eltérést.
 • Ellenkező esetben – az adózó javára mutatkozó eltérés esetén – pótlékot nem kell felszámítani.
 • Az önellenőrzési pótlékot adónként, illetve költségvetési támogatásonként a bevallott helytelen és a helyesbített adó, illetve költségvetési támogatás összegének különbözete után kell fizetni.
 • Az önellenőrzési pótlék megállapítása önadózással, a NAV közreműködése nélkül történik.
 • Az önellenőrzési pótlékot a bevallás benyújtására előírt határidő leteltét követő első naptól az önellenőrzés benyújtásáig kell felszámítani, és a bevallás benyújtásával egyidejűleg kell megfizetni.
 • A pótlék összegének téves megállapítása önmagában is okot adhat önellenőrzésre, és a helytelenül megállapított pótlék korrekciójára.

Milyen mértékű az önellenőrzési pótlék?

 • Önellenőrzési pótlékot minden naptári napra kell fizetni. A pótlékszámítás kezdő napja a késedelem, illetve az esedékesség előtti igénybevétel napja.
 • A pótlék napi mértéke a késedelem, illetve az esedékesség előtti igénybevétel időpontjában hatályos jegybanki alapkamat háromszázhatvanötöd része. A késedelmi pótlék napi mértékét három tizedesjegy pontossággal, a további tizedeseket elhagyva kell megállapítani.
 • Ismételt önellenőrzés esetén a fenti mérték másfélszeresét kell bevallani és megfizetni.
 • Ha az adózó az adóját az eredeti esedékességkor, vagy a korábbi önellenőrzése során hiánytalanul megfizette, az ötezer forint feletti önellenőrzési pótlékot nem kell bevallani és megfizetni.
 • Ha az adózó eredetileg nem, vagy csak részben fizette meg az adót, de azt a későbbi bevallásában pótolta és hiánytalanul megfizette, az önellenőrzési pótlék mértéke nem haladhatja meg a két bevallási időszak közötti időszakra felszámítandó késedelmi pótlék összegét.

Speciális szabály az áfával kapcsolatosan: ha több egymást követő elszámolási időszak áfabevallását azért kellett önellenőrizni, mert az előző vagy korábbi elszámolási időszak téves bevallása miatt a göngyölített levonható, de vissza nem igényelhető adó összegét az adózó helyesbítette, az önellenőrzési pótlék alapja az első téves adóbevallásban feltárt különbözet.

 • Az önellenőrzési pótlék alapja nem csökkenthető:
  • másik adóbevallási időszakra vonatkozó adótöbblettel;
  • más adóban/támogatásban feltárt adótöbblet összegével sem.
 • Az önellenőrzési pótlékot ezer forintra kerekítve kell az adózónak a bevallásában szerepeltetnie. Ez nem vonatkozik a természetes személynek a jövedelemadójáról, a különadójáról, az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulásáról, az egészségügyi hozzájárulásáról, a járulékáról, a cégautó- adójáról benyújtott adóbevallására.
 • Ha egy természetes személy saját jövedelemadó-bevallását önellenőrzéssel helyesbíti, a megállapított önellenőrzési pótlékot kerekítés nélkül, forintban kell bevallani és megfizetni.
 • A téves összegben bevallott önellenőrzési pótlékot az adózó önellenőrzéssel helyesbítheti. Ha a tévedést a NAV észleli, akkor határidő kitűzésével felszólíthatja az adózót a pótlékösszeg helyesbítésére, vagy a végrehajtott javításról az adózót tájékoztatja.
 • Az önellenőrzési pótlék kivételes méltányosságból kérelemre mérsékelhető, ha megállapítható, hogy az adózó az adott helyzetben a tőle elvárható körültekintéssel járt el.

Az önellenőrzési pótlék kiszámítását a www.nav.gov.hu oldalon a „Szolgáltatások/Kalkulátorok/Pótlékszámítás” útvonalon elérhető kalkulátor segíti.

Mikor nem kell önellenőrzési pótlékot felszámítani?

 • Ha a helyesbítés az adó visszatérítése iránti igénnyel jár,
 • ha az adózó a munkáltató vagy kifizető késedelmes vagy hibás igazolása miatt nyújt be önellenőrzést,
 • ha a munkáltató (kifizető) az elektronikus havi adó- és járulékbevallást a magánszemély hibás nyilatkozata miatt helyesbíti önellenőrzéssel,
 • ha az adózó a bevallását a benyújtásra előírt határidőt megelőzően helyesbíti önellenőrzéssel.

Forrás: NAV
Minden jog fenntartva – www.adosziget.hu – adosziget@adosziget.hu

Feliratkozom az Adó Sziget szakmai hírlevélre

XL-Bérprogram és TB-elszámolási Rendszer 2024.
Megosztás

About Author

Comments are closed.