Három gyermeknél csökkenthető a jelzáloghitel-tartozás

0

2018. január 1-jétől a harmadik vagy további gyermek születése esetében a központi költségvetésből vissza nem térítendő állami támogatás vehető igénybe a Magyarország területén lévő lakást, lakóházat, tanyát vagy birtokközpontot terhelő lakáscélú jelzáloghitel-tartozás csökkentése érdekében. Ennek azonban feltétele, hogy a család megfeleljen a rendeletben foglalt feltételeknek.

Először is nézzünk meg pár, a témával kapcsolatos alapfogalmat.

1. gyermek: az igénylőnek, illetve házastársának vagy élettársának vér szerinti gyermeke, ideértve a magzatot a várandósság betöltött 12. hetét követően (a továbbiakban: magzat), valamint az igénylő, illetve házastársa vagy élettársa által a támogatás iránti kérelem (a továbbiakban: kérelem) benyújtásának időpontját megelőzően örökbefogadott gyermek;
2. igénylő: a lakáscélú jelzáloghitel-szerződés adósa, továbbá a házastársa vagy élettársa, aki a járási hivatalnál kérelmet nyújt be;
3. járási hivatal: a lakáscélú állami támogatásokkal kapcsolatos feladatkörében eljárva a lakáscélú jelzáloghitellel érintett lakás fekvése szerint illetékes megyei kormányhivatal megyeszékhely szerinti járási hivatala, Pest megye és a főváros területén fekvő lakáscélú jelzáloghitellel érintett lakás esetén Budapest Főváros Kormányhivatalának XIII. Kerületi Hivatala;
4. lakáscélú jelzáloghitel: az e rendelet kihirdetését

a) megelőzően kötött szerződés alapján folyósított olyan forintalapú jelzáloghitel, amelynek fedezete Magyarország területén lévő, az ingatlan-nyilvántartásban lakás, lakóház, tanya vagy birtokközpont megjelöléssel nyilvántartott ingatlan, illetve
b) követően kötött, a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló törvény szerinti forintalapú lakáscélú hitel- vagy kölcsönszerződés;

5. pénzügyi intézmény: a magyarországi székhellyel vagy fiókteleppel rendelkező hitelintézet és pénzügyi vállalkozás;
6. támogatott személy: az igénylő, akinek a járási hivatal véglegessé vált közigazgatási hatósági határozatával (a továbbiakban: támogatást megállapító határozat) a támogatásra való jogosultságát és a támogatás összegét megállapította, valamint az állami igény érvényesítése tekintetében a károsult állammal szemben a büntetőbíróság által jogerősen megállapított felelősséget viselő terhelt.

A támogatásra jogosult személyek

Házastársak és élettársak – ideértve azt az esetet is, ha a lakáscélú jelzáloghitel-szerződésnek kizárólag az egyik fél az alanya. Fontos, hogy a támogatást kizárólag együttesen igényelhetik (együttes igénylés). Együttes igénylés esetén értelemszerűen az igénylési feltételeket mindkét igénylőnek teljesítenie kell, és a nyilatkozatokat mindkét igénylőnek meg kell tennie.

Okos Armada Bérprogram

A támogatást igényelheti:

a) magyar állampolgár és az a személy, akit a magyar állampolgárságról szóló törvény alapján magyar állampolgárnak kell tekinteni
b) a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény hatálya alá tartozó személy, aki a szabad mozgás és a három hónapot meghaladó tartózkodás jogát Magyarország területén gyakorolja,
c) harmadik országbeli állampolgár, ha a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvényben foglaltak szerint bevándorolt vagy letelepedett jogállással rendelkezik,
d) hontalan, ha a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvényben foglaltak alapján ilyen jogállásúnak ismerték el, valamint
e) a menedékjogról szóló törvényben foglaltak szerint menekült vagy oltalmazott jogállással rendelkező személy.

Jó ha tudjuk, hogy nem magyar állampolgár részére is adható a támogatás, azonban ennek a feltétele, hogy három hónapot meghaladóan tartózkodjon Magyarországon.

A támogatást

a) a kérelem benyújtásának időpontjában és
b) − a már megszületett gyermekre tekintettel történő igénylés esetén − a gyermek születésének időpontjában fennálló, fel nem mondott lakáscélú jelzáloghitel-szerződés esetén lehet igényelni.

Nagyon fontos, hogy a lakáscélú jelzáloghitel fedezetét képező lakásban az igénylőnek − együttes igénylés esetén az igénylőknek összesen − legalább 50%-os mértékű, az ingatlan-nyilvántartásban bejegyzett tulajdoni hányaddal kell rendelkeznie.

A támogatás mértéke

A támogatás összege a harmadik és minden egyes további gyermek esetén 1 millió forint. Ez alól azonban kivétel, ha a kérelem benyújtásának időpontjában a lakáscélú jelzáloghitel tőketartozása és annak járulékai összege alacsonyabb az igénybe vehető támogatás összegénél. Ez esetben az igénylő legfeljebb a tőketartozás és annak járulékai összegének megfelelő támogatást veheti igénybe.

A támogatás igénylésének feltételei

Az igénylő a következő feltételek teljesítése esetén jogosult a támogatásra:

a) az igénylő büntetőjogi felelősségét a bíróság az új lakások építéséhez, vásárlásához kapcsolódó lakáscélú támogatásról szóló Kormány rendelet szerinti bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen
aa) nem állapította meg, vagy
ab) megállapította, de a támogatás igénylésének időpontjában az igénylő e bűncselekmények vonatkozásában a büntetett előélethez fűződő hátrányos jogkövetkezmények alól már mentesült,
b) az igénylőnek az állami adó- és vámhatóságnál nincs nyilvántartott köztartozása, és
c) az igénylő teljes bizonyító erejű magánokiratban tudomásul veszi, hogy a más személy által igényelt támogatásnál már számításba vett gyermek a támogatás igénylésénél nem vehető figyelembe.

Okos Armada könyvelőprogram

Az igénylő a kérelemben hozzájárul ahhoz, hogy a támogatásra vonatkozó információkat, valamint

a) az alábbi saját adatait:
aa) természetes személyazonosító adatok,
ab) állampolgárság vagy hontalan jogállás,
ac) lakcím,
ad) értesítési cím,
ae) személyi azonosító jel és
af) adóazonosító jel, továbbá
b) a támogatás alapjául szolgáló és a gyermekszám számításánál figyelembe vett gyermekek alábbi adatait:
ba) születési név,
bb) anyja neve,
bc) lakcím,
bd) személyi azonosító jel és
be) adóazonosító jel

a támogatás szabályszerű igénybevételének ellenőrzése céljából a járási hivatal kezelje és továbbítsa a pénzügyi intézmény, Budapest Főváros Kormányhivatala, a Magyar Államkincstár, a Belügyminisztérium, valamint az állami adó- és vámhatóság részére.

Az igénylő a kérelemben hozzájárul ahhoz, hogy a járási hivatal a támogatásra jogosultság alábbi feltételeinek meglétét a következők szerint:

a) hivatalból, megkeresés útján ellenőrizze
aa) a köztartozás-mentességet − ha az igénylő nem szerepel az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozásmentes adózói adatbázisban – az állami adó- és vámhatóságtól megkért adóigazolással,
ab) a büntetlen előéletet a Belügyminisztérium által vezetett, a bűnügyi nyilvántartási rendszerről, az Európai Unió tagállamainak bíróságai által magyar állampolgárokkal szemben hozott ítéletek nyilvántartásáról, valamint a bűnügyi és rendészeti biometrikus adatok nyilvántartásáról szóló törvény szerinti bűnügyi nyilvántartásokból történő adatkéréssel, és
ac) a lakáscélú jelzáloghitel tekintetében az adatokat a kérelemben megjelölt pénzügyi intézménytől történő adatkéréssel,
b) hivatalból ellenőrizze a tulajdonjog fennállását a tulajdoni lapról elektronikus dokumentumként szolgáltatott nem hiteles másolatnak a számítógépes ingatlan-nyilvántartási rendszerből történő közvetlen lekérdezésével.

A pénzügyi intézmény a járási hivatal megkeresésének kézhezvételét követő 5 napon belül köteles igazolni a járási hivatal részére

a) annak tényét, hogy
aa) az igénylő által benyújtott kérelemben szereplő kölcsöntartozás e rendelet szerint lakáscélú jelzáloghitelnek minősül, és
ab) az igénylő, illetve együttes igénylés esetén legalább az igénylők egyike a kölcsönszerződés adósa, és a kölcsönszerződésben más adós nem szerepel,
b) a kölcsönszerződés megkötésének időpontját, valamint
c) a kérelem benyújtásának napján fennálló tőketartozás és − az esetleges késedelmi kamatot külön feltüntetve − annak járulékai összegét.

A magzat után igényelt támogatás esetén vállalnunk kell, hogy a gyermek születését követő legfeljebb 30 napon belül a járási hivatal részére a gyermek születését, lakcímét, adóazonosító jelét, illetve a gyermek halva születését vagy a magzat elhalását igazoljuk. Fontos, hogy a támogatás magzatra tekintettel történő igénybevétele esetén a támogatást megállapító határozatban meg kell jelölnünk a szülés várható időpontját.

A támogatásra való jogosultság feltételeinek meglétét a következők szerint kell igazolni:

a) elvált szülők kiskorú gyermekeinek elhelyezését jogerős bírósági ítélettel és a lakcímet igazoló hatósági igazolvánnyal,
b) a gyermek halva születését a halottvizsgálatról és a halottakkal kapcsolatos eljárásról szóló Korm. rendelet 3. melléklete szerinti okirattal,
c) a magzatok számát, a várandósság betöltött 12. hetét és a szülés várható időpontját a várandósgondozási könyvvel,
d) a közös háztartásban élést, valamint élettársak esetében ennek időtartamát teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt nyilatkozattal és a lakcímet igazoló hatósági igazolvánnyal.

A támogatás igénylése

A kérelmet a járási hivatalnál kell benyújtanunk. A támogatásra való jogosultság feltételeit igazoló dokumentumok hiánytalan meglétét a járási hivatal, illetve – ha a kérelmet a kormányablaknál nyújtották be – a kormányablak ellenőrzi. A kormányablak a kérelmet mellékleteivel együtt a benyújtást követő napon továbbítja a járási hivatalnak. A járási hivatal vagy – ha a kérelmet a kormányablaknál nyújtották be – a kormányablak a kérelem benyújtásáról és a becsatolt dokumentumokról igazolást ad az igénylőnek.

A támogatás igénybevételéhez szükséges feltételeket a kérelem benyújtásának időpontjában kell teljesíteni. A kérelemben az igénylőnek meg kell jelölnie a támogatás alapjául szolgáló lakáscélú jelzáloghitelt nyilvántartó pénzügyi intézményt. Tehát a támogatásra való jogosultság szempontjából a kérelem benyújtásának napja az a nap, amikor az igénylő a kérelmet és az igénylési feltételek igazolásához szükséges dokumentumokat hiánytalanul benyújtja a járási hivatal részére vagy a kormányablaknál. A járási hivatal a kérelem elbírálása során a támogatás valamennyi feltételének fennállását teljes körűen ellenőrzi. Ezt követően a pénzügyi intézménynek kötelessége a határozat megérkezését követő 4 napon belül egy összegben, előtörlesztésként a támogatott személy hitelszámlájára teljesítenie a támogatás összegét. Ezután a folyósítást követő 10 napon belül a pénzügyi intézménynek változatlan futamidő mellett a támogatott személy havi törlesztőrészleteit újra kell számolnia és arról a támogatott személyt és a járási hivatalt is értesítenie kell.

[Forrás: 337/2017. (XI.14.) Korm. rendelet ]
Minden jog fenntartva – www.adosziget.huadosziget@adosziget.hu

Feliratkozom az Adó Sziget szakmai hírlevélre

NAV online számla bekötés Armada Gyors Számlázóprogrammal
NAV online számla bekötés Armada Gyors Számlázóprogrammal
Megosztás

About Author

Comments are closed.