TAO felajánlás az adóelőleg terhére

0

Az alábbiakban nézzük meg, hogy hogyan tehető felajánlás az adóelőleg terhére.

TAO felajánlás az adóelőleg terhére

Az adózó havi vagy negyedéves társaságiadó-előlegének legfeljebb 80 százalékát ajánlhatja fel. Ennek megfelelően az adózó a 2022. adóévre – tipikus esetben a 2029. és a 2129. jelű bevallásban – bevallott adóelőlegek 80 százalékáig tehet felajánlást. A felajánláskor – a 80 százalékos mértéken belül – nem feltétlenül azonos összegekről lehet csak rendelkezni, illetve nem kötelező valamennyi adóelőleg-kötelezettség terhére felajánlást tenni.

Például: az adózó a 2029. jelű bevallásában 2022. első félévére 6 x 200 ezer forint, valamint a 2129. jelű bevallásában 2022. második félévére 6 x 300 ezer forint bevallott adóelőleg alapján rendelkezhet úgy, hogy 2022. első hat hónapjára a 160 ezer forint/hó összegen, a 2022. év második félévének hat hónapjára a 240 ezer forint/hó összegen belül különböző mértékeket jelöl.

Az átalakulással, egyesüléssel, szétválással érintett jogutód is felajánlhatja az általa bevallott társaságiadó-előleg legfeljebb 80 százalékát a kedvezményezett célokra. Ekkor a jogutód a ’251 jelű nyomtatványon általa bevallott adóelőlegről rendelkezik.

Például: X Kft. 2022. június 9-én beolvad Y Kft.-be. Y Kft. a Tao. tv. 26. § (3) bekezdése alapján az egyesülést követő 30 napon belül, azaz 2022. július 8-áig benyújtja a 22251 jelű nyomtatványt, amelyben a 2022. júliustól 2023. júniusig terjedő időszakra összesített adóelőlegként 8 x 500 ezer forintot vall be. Nincs akadálya annak, hogy Y Kft. akár a 2022. augusztus havi adóelőlege terhére legfeljebb 400 ezer forint összegben rendelkezzen.

A kisadózó vállalkozások tételes adója, illetve a kisvállalati adó hatálya alól visszatérő adózó a ’43TAO jelű nyomtatványon bevallott adóelőlegéről továbbra sem tehet felajánlást.

A rendelkezőnyilatkozat kizárólag elektronikus úton, a NAV által rendszeresített külön nyomtatványon tehető meg. A 2022. adóévi adóelőlegről a 22RENDNY jelű16 nyomtatványon az esedékes adóelőleg-fizetési kötelezettség teljesítésére nyitva álló határidőt megelőző hónap utolsó napjáig17 lehet rendelkezni.

A nyomtatványon fel kell tüntetni:

  • a kedvezményezett szervezet nevét, adószámát, bankszámlaszámát,
  • az egyes adóelőlegek terhére felajánlott összeget,
  • az igazolást kiállító szervezet elnevezését, az igazolás keltét és azonosítóját, például iktatószámát vagy más azonosító számát, sorszámát.
BÉR és TB elszámolási Humánügyviteli Rendszer
XL-Bérprogram és TB-elszámolási Rendszer 2024.

A 22RENDNY jelű nyomtatványon az értéket forintban, nem pedig ezer forintban kell feltüntetni.

Például: a 2029. jelű bevallásban a 2022. adóév első félévére bevallott adóelőlegek 80 százalékáig az adózó

? havonkénti adóelőleg-gyakoriságnál az adott hónapot megelőző hónap utolsó napjáig, illetve
? negyedévenkénti adóelőleg-gyakoriságnál az
> I. negyedévre 2022. március 31-éig, a
> II. negyedévre 2022. június 30-áig tehet nyilatkozatot.

Annak sincs akadálya, hogy az adózó egyidejűleg több bevallott adóelőlegre, vagy akár a 2022. adóév valamennyi adóelőleg-időszakára megtegye rendelkezését.

Filmalkotás

támogatására tett felajánláskor az átutalás feltétele, hogy az adózó az igazolást a nyilatkozat benyújtásáig a NAV rendelkezésére bocsássa. Ha az adózó ennek nem tesz eleget, akkor az átutalás nem teljesíthető, kivéve, ha az adózó egyidejűleg több adóelőlegéről tett rendelkezőnyilatkozatot. Az igazolást ilyenkor kizárólag a benyújtása után esedékes átutalásoknál lehet figyelembe venni.

Látványcsapatsport

támogatása céljából tett felajánlásoknál az igazolás kiállítója – az országos sportági szakszövetség, illetve a sportpolitikáért felelős miniszter – az igazolást, valamint annak módosítását vagy visszavonását a központi elektronikus szolgáltató rendszeren keresztül közvetlenül küldi meg a NAV-nak. Az adózónak tehát nem kell csatolnia az igazolást a rendelkezéséhez. A NAV a megküldött igazolást a rendelkezőnyilatkozat és az adózó felajánlásra való jogosultságának vizsgálatához használja fel.

TAO felajánlás (adóelőleg-nyilatkozat) módosítása

Az adózó az adóelőleg terhére tett felajánlását (adóelőleg-nyilatkozatát), a soron következő adóelőlegekre tekintettel, egy adóévben összesen legfeljebb öt alkalommal módosíthatja. Ez azt jelenti, hogy – függetlenül a rendelkezőnyilatkozatok számától – az adózó legfeljebb öt esetben élhet a nyilatkozat valamely adatának megváltoztatásával.

A módosítást az adózó a havi vagy negyedéves adóelőleg-fizetési határidő utolsó napjáig, a 22RENDNY jelű nyomtatványon, elektronikusan teheti meg. A módosítás érvényességének feltétele, hogy az adózó az igazolást a NAV-nak – a nyilatkozat megtételéig – benyújtsa. Ha az adózó valamely időszakra tett eredeti felajánlása összegét kívánja módosítani, az – a „soron következő” szóhasználatra tekintettel – nem érintheti azokat az adóelőlegeket, amelyek megfizetésére előírt határidő már letelt. Módosítani kizárólag a módosítást követően esedékes adóelőleg(ek) terhére tett felajánlást lehet.

Például: egy havi adóelőleg fizetésére kötelezett adózónak a 2022. február 28-án benyújtott rendelkezőnyilatkozatában a márciusra szerepeltetett 100 ezer forint felajánlása a 2022. március 20-áig benyújtott módosító nyilatkozattal változtatható meg 120 ezer forintra, ha a 80 százalékos korlátba ez is belefér.

Hasonló a helyzet, ha a rendelkezőnyilatkozatban előre több időszakra is történt felajánlás, azonban az adóévenként összesen legfeljebb öt módosítási lehetőség ekkor sem léphető túl.

Például, ha az adózó a 2022. január 17-én benyújtott rendelkezőnyilatkozatában a 2022. év első félévének 6 hónapjára 6 x 100 ezer forint felajánlást tett, akkor a 2022. március 16-án (20-áig) benyújtott módosító nyilatkozata alapján a 120 ezer forintot a szándéka szerinti, de leghamarabb a március hónapra bevallott adóelőlege terhére teljesítendő átutaláskor veszi figyelembe a NAV. Ha az adózó 2022. március 21-én újabb – második – módosító nyilatkozatot nyújt be, annak alapján módosíthatja az áprilisra tett rendelkezését, vagy módosíthatja egy soron következő, későbbi, például a 2022. májusi, 120 ezer forintos felajánlását. Szándékát a módosítás megtételéig benyújtott igazolás támasztja alá. A visszamenőleges módosítás azonban egyik esetben sem értelmezhető.

A rendelkezőnyilatkozatok szerinti felajánlások összegét a NAV meghatározott feltételek fennállásakor utalja át a kedvezményezettnek.

Forrás: NAV
Minden jog fenntartva – www.adosziget.hu – adosziget@adosziget.hu

Feliratkozom az Adó Sziget szakmai hírlevélre

Tárgyi eszköz szoftverrendszer, ami tud
Tárgyi eszköz szoftverrendszer, ami tud
Megosztás

About Author

Comments are closed.