Mit tegyünk, ha fizetési meghagyást kapunk?

0

Ha valakinek pénzbeli tartozása van, könnyen lehet, hogy közjegyző által kiállított fizetési meghagyást kap a tartozással kapcsolatban. Mi a teendője annak, aki ilyen iratot kap a postán? Mit kell tenni, ha a követeléssel nem ért egyet?

A fizetési meghagyásos eljárás

A fizetési meghagyásos eljárás közjegyző által lefolytatott peren kívüli eljárás, amelynek célja a lejárt pénzkövetelések behajtása. Fizetési meghagyás kibocsátását bárki kérheti, aki belföldi kézbesítési címmel rendelkezik. További feltétel, hogy a kötelezett is rendelkezzen belföldi címmel.

Fontos, hogy fizetési meghagyással csak pénzkövetelést lehet érvényesíteni. Nincs helye fizetési meghagyásnak olyan ügyben, ahol a jogosult követelése nem pénz megfizetésére irányul, hanem például lakáskiürítésre, birtokvédelemre, szerződés érvénytelenségének megállapítására.

Fizetési meghagyást az erre szolgáló formanyomtatványon közjegyző bocsáthat ki. Ezért nem fizetési meghagyás, ha például közvetlenül a követelés jogosultjától (pl. pénzintézet, közüzemi szolgáltató, távközlési szolgáltatató) kap valaki levelet, amelyben felszólítják a hátralékos tartozásának rendezésére.

Mi a teendő, ha fizetési meghagyást kapunk?

Ha fizetési meghagyást kap valaki, akkor rendszerint nem jó megoldás, ha az illető a levelet félredobja, és nem foglalkozik vele. Ennek oka, hogy ha a fizetési meghagyásban foglalt követelést nem vitatja, akkor a jogerőre emelkedett fizetési meghagyás a jogerős bírósági ítélettel azonos értékűnek tekintendő. Ez azt jelenti, hogy a kötelezett olyan helyzetbe kerül, mintha bíróság mondta volna ki, hogy a fizetési meghagyásban foglalt összeggel tartozik. Így ez a tartozás bírósági végrehajtás útján végrehajthatóvá válik. A jogerős fizetési meghagyás ellen (akárcsak a jogerős ítélet ellen) csak igen szűk körben van helye jogorvoslatnak. Például perújítás útján, ha annak törvényi feltételei fennállnak.

A fenti okokból a fizetési meghagyást inkább át kell tanulmányozni. A fizetési meghagyásból ki kell derülnie, hogy ki, milyen összeget és milyen okból követel. Ha elsőre nem tudjuk beazonosítani, hogy miért követelik a fizetési meghagyásban foglalt összeget, akkor érdemes alaposabban áttanulmányozni az iratot, mivel abban szerepelnie kell a követelés beazonosításához szükséges adatoknak. Például ilyen adat lehet a lejárt számla sorszáma, a tartozást megalapozó szerződés megnevezése. Az iratnak tartalmaznia kell a fizetési meghagyás iránti kérelem rövid indokolását is.

Ügyvitelport- Professzionális bérszámfejtés, outsourcing
Ügyvitelport- Professzionális bérszámfejtés, outsourcing

Hogyan „állíthatjuk meg” a fizetési meghagyást?

Ha a fizetési meghagyásban foglalt tartozással nem ért egyet a kötelezett, akkor a fizetési meghagyással szemben ellentmondással élhet. Fontos tudni, hogy a közjegyző a jogosult által megadott adatokkal állítja ki a fizetési meghagyást, és a követelés alaposságát nem vizsgálhatja. Ezért nem hivatkozhat arra a kötelezett, hogy a közjegyzőnek fel kellett volna ismernie a követelés alaptalanságát, így nem is volt szükséges ellentmondást benyújtania.

Az ellentmondást a fizetési meghagyás kézhezvételétől számított 15 napon belül lehet előterjeszteni. Ha a kötelezett határidőben ellentmondással él, akkor az eljárás perré alakul és az ügy a bíróságon polgári perként folytatódik tovább. Ha viszont ellentmondást nem terjeszt elő vagy az ellentmondás benyújtásával elkésik, akkor a fizetési meghagyás jogerőssé és végrehajthatóvá válik. Amennyiben a fizetési meghagyásban foglaltaknak csak egy részét vitatja a kötelezett, akkor a nem vitatott részében a fizetési meghagyás jogerős lesz és csak a vitatott része tekintetében alakul perré.

Hogyan nyújtható be az ellentmondás?

A fizetési meghagyással szembeni ellentmondás többféle módon is benyújtható, ha a kötelezett természetes személy, nem pedig valamilyen szervezet. A természetes személy az ellentmondást előterjesztheti írásban és szóban is. Az írásbeli ellentmondás akkor megfelelő, ha a kötelezett az ellentmondást saját maga írja és aláírja, vagy nem saját kezűleg írt ellenmondás esetén (géppel írt, más által írt ellentmondás) azt aláírja, és két tanú az ellentmondáson aláírásával igazolja, hogy a kötelezett azt előttük írta alá, vagy aláírását előttük saját kezű aláírásának ismerte el.

Az írásbeli ellentmondást akkor kell határidőben benyújtottnak tekinteni, ha azt a kötelezett legkésőbb a 15 napos határidő utolsó napján postára adta. Fontos, hogy az ellentmondást annak a közjegyzőnek kell megküldeni, aki a fizetési meghagyásban feltüntetésre került, nem pedig a fizetési meghagyás borítékján feltüntetett feladónak, ami a Magyar Országos Közjegyzői Kamara (MOKK).

Természetes személy az ellentmondást személyesen, szóban is előterjesztheti. Ezt megteheti akár a fizetési meghagyást kibocsátó közjegyzőnél, akár bármely más magyarországi közjegyzőnél.

A jogi személyek és azok a személyek, amelyek törvény alapján elektronikus kapcsolattartásra kötelezettek, az ellentmondást kizárólag elektronikus úton terjeszthetik elő. Ez a közjegyzői kamara erre szolgáló elektronikus rendszerén keresztül történhet. Így például a cégek, egyéni vállalkozók csak elektronikus úton, az erre szolgáló rendszeren keresztül élhetnek ellentmondással. Ha szabálytalanul, például postai levélben nyújtják be az ellentmondást, azt az eljáró közjegyző nem veszi figyelembe.

Mind a természetes személyek, mind a jogi személyek és más elektronikus kapcsolattartásra kötelezettek igénybe vehetnek ügyvédi képviseletet is az ellentmondás benyújtásához.

Az ellentmondást nem kell megindokolni, de mindig érdemes meggondolni, hogy van-e alapja a követelés vitatásának. Ugyanis később, az eljárás perré alakulását követően a kötelezettnek már a bíróság előtt kell érdemben elővezetnie a védekezését. Ha az ellentmondásnak nincs komoly alapja, az rendszerint csak a költségeket fogja növelni a kötelezett számára.

Részletfizetés vagy fizetési halasztás kérése

Ha a kötelezett nem kíván ellentmondással élni, akkor joga van arra, hogy részletfizetést vagy fizetési halasztást kérjen a közjegyzőtől. Ezt kizárólag az ellentmondásra nyitva álló 15 napos határidőben kérheti az ellentmondással azonos módon benyújtva. A részletfizetés, ill. fizetési halasztás kérelmezése esetén díjat kell fizetni. A díj a követelés 1%-a, de legalább 8 000 forint, legfeljebb 15 000 forint.

Dr. Szabó Gergely
ügyvéd
– – – – – – – –
A fenti rövid tájékoztatás a teljesség igénye nélkül, figyelemfelhívó célzattal készült, mely nem minősül jogi tanácsadásnak.
A megbízható jogi képviselő
Kocsis és Szabó Ügyvédi Iroda
info@kocsis-iroda.hu
+36 (1) 266-6621, +36 (30) 692-9392
www.kocsis-iroda.hu, www.kocsisszabougyved.hu
Kövessen bennünket itt is: Facebook, Instagram, LinkedIn, Pinterest

Minden jog fenntartva –www.adosziget.huadosziget@adosziget.hu

Feliratkozom az Adó Sziget szakmai hírlevélre

Ügyvitel Port
Teljeskörű bérszámfejtés és TB-elszámolás!
Megosztás

About Author

Comments are closed.