Mikor lehet perújítás keretében újra tárgyalni a pert a jogerős ítélet után?

0

Jogerős ítéletet esetén a döntés ellen rendszerint nincs helye további jogorvoslatnak. Ez egyben kizárja azt is, hogy valamelyik peres fél ugyanazon tényállás mellett a perben egyszer már elbírált jogait egy újabb perben próbálja érvényesíteni. Mikor lehet mégis rendkívüli jogorvoslatként „megismételni” a pert perújítás keretében? Melyek a perújítás szabályai?

Mikor nem lehet perújítást kérni?

A jogerős ítélet ellen nem lehet bármikor perújítással élni. A perújításra csak meghatározott okokból kerülhet sor.

Például önmagában azért nem kérhet a peres fél perújítást, mert az ítélet nem kedvező a számára. Ha ez lehetséges lenne, akkor soha nem születhetne végleges döntés egy jogvitában. Nem lehetséges perújítást kérni arra hivatkozva sem, hogy a bíróság a jogszabályokat tévesen alkalmazta.

Vannak bizonyos ügytípusok, amelyek esetén kizárt a perújítás. Nincs helye perújításnak például a lakás kiürítése iránti kérelemnek helyt adó, vagy a lakásbérlet felmondásának érvényességét megállapító ítélet ellen. A sajtó-helyreigazítási perben hozott ítélet esetén sem lehet perújítást kérni.

A perújítás esetei

Perújításnak van helye, ha a fél olyan tényre vagy bizonyítékra, illetve olyan jogerős bírói vagy más hatósági határozatra hivatkozik, amelyet a bíróság a perben nem bírált el. A perben el nem bírált tény, bizonyíték, határozat csak akkor adhat alapot a perújításra, ha az elbírálása esetén a perújító félre kedvezőbb határozatot eredményezhetett volna. További feltétel, hogy a fél önhibáján kívül nem volt abban a helyzetben, hogy a perújítási kérelmében felhozott tényt, bizonyítékot vagy határozatot korábban érvényesítse. Nem alap a perújításra, ha például a hivatkozott okiratot a perben azért nem nyújtotta be, mert elkeveredett, de utóbb megtalálta. Ekkor ugyanis nem beszélhetünk önhibáján kívüli okról.

Másik ok lehet, ha a fél az ítélet hozatalában részt vett bírónak, az ellenfélnek vagy másnak a bűncselekménye miatt törvény ellenére lett pervesztes. Ilyen lehet például, ha hamis szakértői vélemény vagy hamis tanúvallomás alapján veszítette el a pert. Ebben az esetben a perújítás elrendeléséhez szükséges, hogy a bűncselekmény elkövetését jogerős bírói ítélet állapítsa meg, vagy ha ilyen ítélet hozatalát nem a bizonyítékok hiánya, hanem más ok zárta ki.

Nem kizárt a perújítás, ha az ítéletet megelőzően ugyanarra a jogra nézve már korábban jogerős ítéletet hoztak. Ez arra az esetre vonatkozik, ha a bíróság a perben úgy hozott jogerős ítéletet, hogy ugyanabban a kérdésben egy másik perben korábban már jogerős ítélettel döntött. Ilyenkor az újabb perre már nem is kerülhetett volna sor. Ekkor a perújítás ennek a mulasztásnak a kijavítására szolgál.

Perújításnak van helye, ha a keresetlevelet vagy más iratot a fél részére a hirdetményi kézbesítés szabályainak megsértésével hirdetmény útján kézbesítették. Hirdetményi kézbesítésnek a törvényben meghatározott esetekben van helye. Például, ha a fél tartózkodási helye ismeretlen és az irat elektronikus úton sem kézbesíthető a számára. A perújítás feltétele, hogy a szabálytalan hirdetményi kézbesítés következményeit a bíróság az eljárásban a fél hibáján kívül álló okból nem mondhatta ki. Nincs helye perújításnak a szabálytalan hirdetményi kézbesítésre hivatkozva, ha a hirdetményi kézbesítést követő eljárást az érintett fél jóváhagyta.

XL IDŐ online munkaidő nyilvántartó rendszer
XL IDŐ Online Munkaidő-nyilvántartó Rendszer

Perújítás emberi jogi jogsértés esetén

Perújítás alapja lehet, ha a bíróság által lefolytatott eljárás, illetve a jogerős határozat következtében a félnek az Emberi Jogok Európai Egyezményében rögzített valamely joga sérült. Ehhez az is szükséges, hogy az Emberi Jogok Európai Bírósága a fél saját ügyében meg is állapítsa a jog sérülését. A perújítás feltétele, hogy a perújítással támadott bírósági ítélet ugyanezen a jogsértésen alapuljon. További feltétel, hogy a sérelmet szenvedett fél az Emberi Jogok Európai Bíróságától nem kapott elégtételt, vagy a sérelem kártalanítással nem volt orvosolható.

A perújítás határideje

A perújítási kérelem benyújtására meghatározott határidők álltnak rendelkezésre. Nem lehet időben korlátlanul élni a perújítás lehetőségével.

A perújítási kérelmet 6 hónapon belül lehet előterjeszteni. A határidőt a megtámadott ítélet jogerőre emelkedésétől kell számítani. Ha a fél a perújítás okáról csak később szerzett tudomást, vagy csak később jutott abba a helyzetbe, hogy perújítással élhessen, akkor ezen időponttól kell számítani a 6 hónapos határidőt.

Főszabály szerint az ítélet jogerőre emelkedésétől számított 5 év elteltével perújításnak már nincs helye.

Ha a perújítás alapjául az Emberi Jogok Európai Bírósága ítélete szolgál, a perújítási kérelem az ítélet átvételétől számított 60 napon belül nyújtható be akkor is, ha az 5 éves határidő már eltelt.

Döntés a perújításról

A perújítási kérelmet a perben eljárt elsőfokú bíróságnál kell benyújtani. A kérelemnek tartalmaznia kell, hogy mely ítélet ellen irányul a perújítás. Meg kell jelölni azt is, hogy a perújító fél milyen tartalmú határozat meghozatalát kívánja a bíróságtól. A kérelemben elő kell adni a perújítás alapjául szolgáló tényeket és azok bizonyítékait, valamint csatolni kell a vonatkozó okiratokat. Ha a perújítási kérelmet az általános 6 hónapos határidőn túl nyújtja be a fél, akkor a késedelem okait is elő kell adni.

Ha a perújítás feltételei fennállnak, a pert a perújítási kérelem korlátai között érdemben újból tárgyalják. A perújítás nem jelenti azt, hogy automatikusan a korábbitól eltérő döntés születik. A bíróság a perújítási kérelemmel megtámadott ítéletet fenntarthatja. Az is előfordulhat, hogy a megtámadott ítéletet egészben vagy részben hatályon kívül helyezi, és új határozatot hoz.

Dr. Szabó Gergely
ügyvéd
– – – – – – – –
A fenti rövid tájékoztatás a teljesség igénye nélkül, figyelemfelhívó céllal készült, mely nem minősül jogi tanácsadásnak.
A megbízható jogi képviselő
Kocsis és Szabó Ügyvédi Iroda
info@kocsis-iroda.hu
+36 (1) 266-6621, +36 (30) 692-9392
www.kocsis-iroda.hu, www.kocsisszabougyved.hu
Kövessen bennünket itt is: Facebook, Instagram, LinkedIn, Pinterest

Minden jog fenntartva –www.adosziget.huadosziget@adosziget.hu

Feliratkozom az Adó Sziget szakmai hírlevélre

XL-Bérprogram és TB-elszámolási Rendszer 2024.
Megosztás

About Author

Comments are closed.