Mi a kézbesítési megbízott feladata, és mikor kötelező?

0

Jó, ha tisztában vagyunk vele, vannak esetek, amikor kötelességünk kézbesítési megbízott szolgáltatását igénybe venni. De mikor?

A bíróságokkal, hatóságokkal való kapcsolattartást nehezítheti, ha az érintett személynek nincs magyarországi címe. Ezért bizonyos esetekben a kézbesítési megbízott igénybevételére lehet szükség. Mi a kézbesítési megbízott feladata, és mikor kötelező igénybe venni?

A kézbesítési megbízott

A kézbesítési megbízottat rendszerint a hivatalos küldemények címzetthez való eljuttatása érdekében szokták igénybe venni. Nem kizárt azonban, hogy valaki a nem hivatalos levelezését is kézbesítési megbízott útján bonyolítsa le.

A kézbesítési megbízás lényege, hogy a megbízó azzal bízza meg a megbízottat, hogy a megbízó részére kézbesítendő iratokat átvegye, és azokat a megbízó részére továbbítsa. Ez azt jelenti, hogy a megbízó részére küldött levelek a kézbesítési megbízott nevére és címére fognak érkezni. Ezután ő továbbítja azokat a megbízónak. A továbbítás módja a felek megegyezésétől függ, történhet például e-mailben is.

Fontos, hogy kézbesítési megbízás esetén a megbízó részére küldendő küldemények a kézbesítési megbízott címére érkeznek. Ennek oka, hogy kézbesítési megbízott igénybevételére rendszerint akkor kerül sor, ha a megbízónak nincs belföldi címe. Tehát a kézbesítési megbízás lényege nem az, hogy a megbízott a megbízó saját, otthoni címére érkező levelekért elmenjen a postára és azokat meghatalmazással átvegye. Természetesen ez utóbbira is adható valakinek megbízás, azonban ez nem a tipikus kézbesítési megbízás esete.

Értelemszerűen a kézbesítési megbízottnak rendelkeznie kell állandó belföldi lakcímmel vagy székhellyel. Kézbesítési megbízott nemcsak egy másik magánszemély lehet, hanem más jogi személy vagy szervezet is (pl. cég, ügyvéd, ügyvédi iroda). A kézbesítési megbízott díjazásban is részesülhet, amely alapvetően a felek megegyezésétől függ.

Kézbesítési megbízott cégügyekben

Vannak olyan esetek, amikor jogszabály kötelezően előírja a kézbesítési megbízott igénybevételét.

Ha cég alapításakor vagy módosításakor a cégben külföldi személy szerepel (például tagként, ügyvezetőként), aki nem rendelkezik belföldi lakóhellyel vagy székhellyel, akkor kötelező e személy kézbesítési megbízottját a cégbíróságnak bejelenteni. Fontos, hogy a kézbesítési megbízotti feladatot a cég tagjai, vezető tisztségviselői, valamint felügyelőbizottsági tagjai nem láthatják el. Lehet viszont kézbesítési megbízott például a cég más alkalmazottja.

A céggel kapcsolatban igénybe vett kézbesítési megbízott feladata, hogy a külföldi személy részére kézbesítendő azon iratokat átvegye és továbbítsa, amelyek a bíróságtól és más hatóságtól a cég működésével összefüggésben érkeznek. Fontos tudni, hogy a bíróság vagy más hatóság által a kézbesítési megbízottnak megküldött okirat esetében vélelmezni kell, hogy az okirat a kézbesítési megbízottnak történő szabályszerű kézbesítést követő 15. napon a külföldi személy számára is ismertté vált.

Ha a kézbesítési megbízás megszűnik, azt a kézbesítési megbízott köteles 15 napon belül a cégbíróságnak bejelenteni. Amennyiben ezt elmulasztja, akkor a bíróság akár pénzbírsággal is sújthatja. Ha a kézbesítési megbízás megszűnt, de a megbízó külföldi személy továbbra sem rendelkezik belföldi címmel, akkor a cég köteles egy másik kézbesítési megbízottat bejelenteni a cégbíróságnak.

Kézbesítési megbízás perben

Peres ügyben előfordulhat, hogy a felperes vagy az alperes nem rendelkezik belföldi lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel. Ha a felperest vagy az alperest a perben olyan meghatalmazott képviseli (pl. ügyvéd), akinek van belföldi székhelye vagy lakóhelye, akkor nem kell kézbesítési megbízottat igénybe venni. Ellenkező esetben viszont a peres fél köteles a kézbesítési megbízottját megjelölni. A perben kézbesítési megbízott lehet magyarországi lakóhellyel, illetve székhellyel rendelkező ügyvéd vagy ügyvédi iroda, és más nagykorú személy vagy jogi személy (pl. cég).

Ha a felperesnek kézbesítési megbízottal kell rendelkeznie, akkor ő a kézbesítési megbízottjának a nevét és címét köteles már a keresetlevélben megjelölni. Külföldi alperes esetén a bíróság a keresetlevelet megküldi az alperes külföldi címére. Ezzel egyidejűleg felhívja az alperest, hogy a bíróság által szabott határidőben a kézbesítési megbízottját jelentse be. Ha akár az alperes, akár a felperes a bíróság felszólítása után sem jelöl meg kézbesítési megbízottat, az a per folytatását nem gátolja. Ekkor az érintett félnek küldendő iratok hirdetményi kézbesítéssel kerülnek majd kézbesítésre.

Ha a peres eljárás cég működésével függ össze, és a cégjegyzékben szereplő külföldi félnek nincs a perben belföldi meghatalmazottja, akkor a bíróság hivatalból figyelembe veszi a cégjegyzékbe bejegyzett kézbesítési megbízottat. Ebben az esetben tehát az érintett külföldi személynek nem kell külön kézbesítési megbízottat bejelentenie. A bíróság hivatalból megküldi a kézbesítendő iratot a cégjegyzékben szereplő kézbesítési megbízottnak.

Hasonlóan a cégeljáráshoz, a peres eljárásban is érvényesül a kézbesítéssel kapcsolatos vélelem. A fél részére szóló, a kézbesítési megbízottnak szabályszerűen kézbesített iratot a kézbesítést követő 15. napon a fél részére kézbesítettnek kell tekinteni.

Kézbesítési megbízás perben és más eljárásokban

Kézbesítési megbízottra nemcsak peres, hanem más eljárásokban is szükség lehet. Így a közigazgatási eljárásban a magyarországi lakcímmel vagy székhellyel nem rendelkező ügyfél az első kapcsolatfelvétel alkalmával köteles kézbesítési meghatalmazottat megnevezni, ha képviselőt nem vesz igénybe. Nem köteles kézbesítési meghatalmazottat megnevezni, ha az eljárásban elektronikus kapcsolattartásra kerül sor.

A hagyatéki eljárásban érdekelt személy akkor köteles a közjegyző felhívására kézbesítési megbízottat megjelölni, ha belföldön lakóhellyel, tartózkodási hellyel vagy székhellyel nem rendelkezik. Feltétel továbbá, hogy magyarországi lakóhellyel vagy székhellyel rendelkező meghatalmazottja sincs.

Dr. Szabó Gergely
ügyvéd
– – – – – – – –
A fenti rövid tájékoztatás a teljesség igénye nélkül, figyelemfelhívó célzattal készült, mely nem minősül jogi tanácsadásnak.

A megbízható jogi képviselő
Kocsis és Szabó Ügyvédi Iroda
info@kocsis-iroda.hu
(1) 266-6621
www.kocsis-iroda.hu, www.kocsisszabougyved.hu
Kövessen bennünket itt is: Facebook, Instagram, LinkedIn, Pinterest

Minden jog fenntartva – www.adosziget.hu – adosziget@adosziget.hu

Okos Armada könyvelőprogram
Megosztás

About Author

Comments are closed.