Kikerülés a kisvállalati adó hatálya alól

0

A kisvállalati adó szerinti adóalanyiság főszabály szerint azon adóév utolsó napjáig áll fenn, amely adóévben az adóalany az erre a célra rendszeresített nyomtatványon, elektronikusan bejelenti NAV-hoz, hogy adókötelezettségeit nem a kisvállalati adó szabályai szerint teljesíti. Figyeljünk rá, hogy a bejelentést legkorábban az adóév december 1-jétől, legkésőbb az adóév december 20-áig lehet megtenni. A határidő elmulasztása esetén pedig igazolási kérelmet nem lehet benyújtani.

A kisvállalati adóalanyiság megszűnik továbbá a törvény erejénél fogva a Katv. által szabályozott egyes esetekben. A létszám- és bevételi korlátokra vonatkozó szabály változása miatt az adóalanyiság akkor szűnik meg, ha a létszám meghaladja a 100 főt, vagy a bevétel meghaladja a 6 milliárd forintot. A bevételi értékhatár számításakor a kapcsolt vállalkozások adatait nem kell figyelembe venni.

A kisvállalati adóalanyiság továbbá az alábbi okok miatt is megszűnik:

  • a végelszámolás, a felszámolás, a kényszertörlési eljárás kezdő időpontját megelőző nappal;
  • ha az adóalany végelszámolási vagy felszámolási eljárás nélkül szűnik meg, a megszűnés napjával;
  • az adóalany egyesülését, szétválását megelőző nappal;
  • a NAV-határozat véglegessé válásának napját megelőző hónap utolsó napjával, ha az adóalany terhére a NAV számla- vagy nyugtaadási kötelezettség elmulasztásáért, be nem jelentett alkalmazott foglalkoztatásáért vagy igazolatlan eredetű áru forgalmazásáért jogerősen mulasztási bírságot, jövedéki bírságot állapított meg;
  • az adóalany adószámának alkalmazását törlő határozat véglegessé válásának hónapját megelőző hónap utolsó napjával;
  • az adóalanyiság megszűnéséről rendelkező határozat véglegessé válásának napját magában foglaló negyedév utolsó napjával, ha az adóalany NAV-nál nyilvántartott, végrehajtható, nettó adótartozása a naptári év utolsó napján meghaladja az 1 millió forintot, azzal, hogy a NAV visszavonja az adóalanyiság megszűnéséről rendelkező határozatát, ha az adóalany az adótartozását az adóalanyiság megszűnéséről rendelkező határozat véglegessé válásáig megfizeti;
Okos Armada Bérprogram
  • a Tao. tv. szerinti kedvezményezett eszközátruházás vagy kedvezményezett részesedéscsere esetén az eszközátruházás vagy részesedéscsere napját megelőző napon;
  • az üzleti év mérlegfordulónapjának megváltoztatása esetén a választott mérlegfordulónappal;
  • ha az adózó ellenőrzött külföldi társasággal rendelkezik, annak az adóévnek az első napját megelőző nappal, amely adóévben a külföldi vállalkozónak nem minősülő külföldi személy vagy külföldi telephely ellenőrzött külföldi társaságnak minősül;
  • ha az az összeg, amellyel az adózó vállalkozási tevékenysége érdekében felmerült finanszírozási költségei meghaladják az adózó adóköteles kamatbevételeit és a gazdasági értelemben azzal egyenértékűnek tekintendő, adóköteles bevételeit az adóévben várhatóan meghaladja a 939.810.000 forintot, az adóév első napját megelőző nappal.

Az egyéni cégekre vonatkozó speciális szabály, hogy nem szűnik meg az egyéni cég adóalanyisága, ha a tag halála esetén özvegye, özvegy hiányában vagy annak egyetértésével örököse (örökösei), illetve a tag cselekvőképtelenségét vagy cselekvőképességének korlátozását kimondó bírósági határozat esetén a tag nevében és javára eljárva törvényes képviselője az egyéni cég tagjává válik, és a kisvállalati adó szerinti adóalanyiságot választja. Választását az ok bekövetkeztétől számított harminc napon belül jelenti be a NAV-nak.

Jó ha tudjuk, hogy az adóalanyiság megszűnése napjával, mint mérlegfordulónappal önálló üzleti év zárul. Az üzleti évről az adóalanynak az Szt. általános szabályai szerint beszámolót kell készítenie, és az elkészített beszámolót letétbe kell helyeznie, közzé kell tennie. Az adóalanyiság megszűnésétől számított 24 hónapban a kivaalanyiság ismételten nem választható. A kivaalanyiság időszakáról soron kívüli adóbevallást kell benyújtani, amelynek határideje az adóalanyiság megszűnését követő ötödik hónap utolsó napja.

Forrás: NAV
Minden jog fenntartva – www.adosziget.hu – adosziget@adosziget.hu

Feliratkozom az Adó Sziget szakmai hírlevélre

Okos Armada könyvelőprogram
Megosztás

About Author

Comments are closed.