Amit a társasági adó bevallásáról tudni érdemes

0

A társasági adó alanya (ideértve a csoportos társaságiadó-alanyt is) a társaságiadó-bevallásban az adóbevallás esedékességét követő második naptári hónap első napjával kezdődő 12 hónapos időszakra társaságiadó-előleget vall be. Nem lehet adóelőleget bevallani arra a naptári hónapra, negyedévre, a negyedév azon naptári hónapjára, amelyre az adózó már vallott be előleget.

Az előző adóévi fizetendő adóFizetendő adóelőleg
Meghaladja az 5 millió forintot• havonta egyenlő részletekben
Legfeljebb 5 millió forint• háromhavonta egyenlő részletekben
Meghaladja az 5 millió forintot és az adózó mezőgazdasági és erdőgazdálkodási ágazatba, halászati ágba tartozó tevékenységet végez.az adóév első negyedévében havonta az éves adóelőleg 3,3 százaléka, • második negyedévében havonta 6,6 százaléka, • harmadik negyedévében havonta 10 százaléka, • negyedik negyedévében havonta 13,4 százaléka
Legfeljebb 5 millió forint és az adózó mezőgazdasági és erdőgazdálkodási ágazatba, halászati ágba tartozó tevékenységet végez.• az adóév első negyedévében az éves adóelőleg 10 százaléka, • második negyedévében 20 százaléka, • harmadik negyedévében 30 százaléka, • negyedik negyedévében 40 százaléka

A csoportos társaságiadó-alany esetén a szakágazati besorolás nem értelmezhető, ezért a társaságiadó-előlegét az általános szabályok szerint kell megfizetnie, akkor is, ha van ilyen tagja, vagy esetleg az összes tagja mezőgazdasági, erdőgazdálkodási, halászati szakágazatba tartozik.

Az adóévben átalakuló21 adózónak a ’251-es számú bevallást kell benyújtania az átalakulás napjától számított 30 napon belül.

A jogutód köteles adóelőleget bevallani, és a bevallás esedékességének napjától az adóévet követő 6. hónap utolsó napjáig adóelőleget fizetni az átalakulás napjától számított 30 napon belül a jogelőd által bevallott adóelőleg (az átalakulás formájától függően azzal egyező, összesített, megosztott) alapján.

Kiválás esetén a fennmaradó gazdasági társaság e rendelkezés alkalmazásában jogutódnak is minősül.22 Kiválásnál a fennmaradó, beolvadásnál az átvevő adózó nem vall be adóelőleget az átalakulás, egyesülés, szétválás napját követő első társaságiadó-bevallásában, ha az átalakulás, egyesülés, szétválás napja az előző adóévi adóbevallás benyújtását megelőzi.23 Nem kell a gazdasági társaságok átalakulására vonatkozó szabályokat alkalmazni, ha betéti társaság közkereseti társasággá vagy közkereseti társaság betéti társasággá alakul, ezekben az esetekben soron kívüli bevallást nem kell benyújtani.

A Katv.24 hatálya alá tartozó adóalany köteles társaságiadó-előleget bevallani és egyenlő részletekben a negyedév utolsó hónapjának 10. napjáig megfizetni a Katv. szerinti adóalanyisága megszűnését követő naptól az adóévet követő hatodik hónap utolsó napjáig számított időszak valamennyi teljes naptári negyedévére a Katv. szerinti adóalanyisága megszűnését követő 60 napon belül.

A háromhavonta esedékes társaságiadó-előleg összege

  • a Katv. szerinti adóalanyisága megszűnésének adóévében elszámolt bevétel 0,25 százaléka, ha az adóév teljes év volt,
  • a Katv. szerinti adóalanyisága megszűnésének adóévében elszámolt bevételnek a működés naptári napjai alapján 12 hónapra számított összegének 0,25 százaléka, ha az adóév nem teljes év volt.
Servantes Könyvelőprogram

Ha a csoportos társaságiadó-alany csoporttagjának csoporttagsága a jogutód nélküli megszűnéstől eltérő ok miatt szűnik meg, a csoportos társaságiadó-alany és a volt csoporttag köteles a csoporttagság megszűnése napját követő 30 napon belül a csoportos társaságiadó-alany által bevallott adóelőleget megosztani és bevallani, és ennek alapján a bevallás esedékességének napjától az adóévet követő hatodik hónap utolsó napjáig az adóelőleget megfizetni.

A csoportos társaságiadó-alany megszűnésekor a volt csoporttagok kötelesek csoportos társaságiadó-alany megszűnése napját követő 30 napon belül a csoportos társaságiadó-alany által bevallott adóelőleget megosztani és bevallani, és ennek alapján a bevallás esedékességének napjától az adóévet követő hatodik hónap utolsó napjáig az adóelőleget megfizetni.25

Ha azonos csoportos társaságiadó-alanyhoz tartozó csoporttagok között történik beolvadás, akkor sem a csoporttagoknak, sem a csoportos társaságiadó-alanynak nem kell társaságiadó-bevallást benyújtania.

A könyvvezetés pénznemének évközi változása a bevallott előleget nem érinti.

A társasági adó bevallása és megfizetése

Az adózónak (ideértve a csoportos társaságiadó-alanyt is) bevallást kell tennie a társasági adóról az adóévet követő év május 31-ig. A megfizetett társaságiadó-adóelőlegek összegével csökkentett társasági adó különbözetét, az adóévet követő év május 31-ig kell megfizetnie, illetve ettől az időponttól igényelheti vissza.

A törvényben meghatározott szervezet társaságiadó-bevallás helyett nyilatkozatot tehet, ha

  • az adóévben vállalkozási tevékenységből (az önkéntes kölcsönös biztosítópénztár kiegészítő vállalkozási tevékenységéből) származó bevételt nem ér el, vagy
  • e tevékenységéhez kapcsolódóan költséget, ráfordítást nem számol el,
  • az adóév utolsó napján egyházi jogi személynek minősülő adózó, ha vállalkozási tevékenységet nem folytat,26 továbbá
  • a törvényben meghatározott természetes személyek által alapított szervezet, ha az adóévben bevételt nem szerzett, vagy csak olyan bevételt szerzett, amelynek alapján adómentesség illeti meg.27

Ha az alapítvány, a közalapítvány, az egyesület, a köztestület alkalmazza az adóévre vonatkozóan a Tao. tv. 9. § (2) bekezdés f) pontját, vagy a 9. § (3) bekezdés c) és d) pontját, akkor a TAONY jelű bevallást helyettesítő nyilatkozat helyett 2129 számú társasági adó bevallást kell benyújtania!28

A nyilatkozatot naptári évtől eltérő üzleti éves adózó nem adhatja be!

A csoportos társaságiadó-alany adóévi adóalapja a csoporttagok által az egyedileg megállapított, nem negatív adóalapok29 összege, módosítva a Tao törvény30 szerint.

A csoporttag az egyedi adóalapjáról31 adóévenként, a csoportos társaságiadó-alany adóévre vonatkozó adóbevallásának benyújtására előírt határidőt megelőző 15. napig a csoportképviselőnek nyilatkozatot tesz. A csoportképviselő a többi csoporttag nyilatkozatát átveszi, valamint a többi tag és saját nyilatkozatán feltüntetett adatokról – csoporttagonként elkülönítve – az adóbevallásban adatot szolgáltat a NAV-nak. Ha a csoporttag a NAV ellenőrzésének megkezdését megelőzően feltárja, hogy egyedi adóalapját nem a Tao. tv-nek megfelelően állapította meg, vagy nyilatkozatában az egyedi adóalap hibás, akkor az egyedi adóalapjáról haladéktalanul új nyilatkozatot tesz.

Eltérő határidők a naptári évtől eltérő üzleti éves adózók társaságiadó-bevallására és -befizetésére

Az eltérő üzleti éves adózónak (ideértve a csoportos társaságiadó-alanyt is) a társasági adóról az adómegállapítási, bevallási, adófizetési, adóelőleg-fizetési kötelezettségét az üzleti évének első napján hatályos szabályok szerint kell teljesítenie:

  • társasági adó előlegének bevallására és befizetésére a 4.1. pontnál leírtak irányadók,
  • az adózónak bevallást kell tennie a társasági adóról az adóévet követő év ötödik hónap utolsó napjáig, a megfizetett társaságiadó-előlegek összegével csökkentett társasági adó különbözetét az adóévet követő év ötödik hónap utolsó napjáig kell megfizetnie, illetve ettől az időponttól igényelheti vissza.
  • adóelőleg-kötelezettségét havonként, negyedévenként kell teljesítenie, akkor az első hónap kezdő napjaként a választott üzleti év kezdő napját kell számításba venni.32

21 Átalakulás alatt az egyesülés, szétválás fogalmakat is értjük.
22 A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (Tao. tv.) 26. § (3) bekezdés.
23 Tao. tv. 26. § (3a) bekezdés.
24 A kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló 2012. évi CXLVII. törvény (Katv.).
25 Tao. tv. 26. § (6) bekezdés.
26 Tao. tv. 6. § (125. § () bekezdés.
27 Tao. tv. 5. § (7a) bekezdés.
28 Tao. tv. 6. § (125. § () bekezdés.
29 Tao. tv. 6. § (1)-(2a), valamint az (5)-(10) bekezdés.
30 Tao tv. 17. § (15)-(18) bekezdés.
31 Tao. tv. 6. § (1)-(2a), valamint az (5)-(10) bekezdés.
32 Tao. tv. 26. § (9) bekezdés.

Forrás: NAV
Minden jog fenntartva – www.adosziget.hu – adosziget@adosziget.hu

Feliratkozom az Adó Sziget szakmai hírlevélre

Tárgyi eszköz szoftverrendszer, ami tud
Tárgyi eszköz szoftverrendszer, ami tud
Megosztás

About Author

Comments are closed.