A mezőgazdasági őstermelők biztosítása és járulékfizetése

0

A mezőgazdasági őstermelő biztosított, ha a Tbj.-ben meghatározott feltételeknek megfelel.

Az őstermelők biztosításának szabályai

Biztosított a mezőgazdasági őstermelő, kivéve

 • az őstermelők családi gazdaságának kiskorú tagját,
 • az egyéb jogcímen – ide nem értve a munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony szerint, például megbízási, vállalkozási szerződés alapján munkát végző, választott tisztségviselő – biztosítottat,
 • a saját jogú nyugdíjast, illetve azt az özvegyi nyugdíjban részesülő személyt, aki a reá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt betöltötte.

A mezőgazdasági őstermelő biztosítási kötelezettségének időtartama:

 • a mezőgazdasági őstermelő nyilvántartásba vétele napjától a nyilvántartásból törlése napjáig,
 • a biztosítást kizáró körülmény megszűnése utáni naptól a biztosítást kizáró körülmény bekövetkezésének napjáig áll fenn.

A mezőgazdasági őstermelő járulékfizetése

A mezőgazdasági őstermelő – ideértve a tevékenységét a tárgyévben kezdő mezőgazdasági őstermelőt is – a minimálbér 92 százalékának megfelelő összeg után fizeti meg a 18,5 százalék társadalombiztosítási járulékot.

Ettől eltérően az a mezőgazdasági őstermelő, akinek az e tevékenységéből származó, tárgyévet megelőző évben elért – támogatások nélküli – bevétele nem haladja meg a tárgyévet megelőző adóév éves minimálbérének az ötszörösét (10 044 000 forintot), az őstermelői tevékenységből származó, tárgyévet megelőző évi bevételének 15 százaléka után fizeti meg a társadalombiztosítási járulékot. Ebben az esetben a mezőgazdasági őstermelő havi járulékalapjaként a 2021. évi – támogatások nélküli – bevétele 15 százalékának egytizenketted részét kell tekinteni.

A mezőgazdasági őstermelő a magasabb összegű társadalombiztosítási ellátások megszerzése érdekében az adóévre vonatkozóan nyilatkozattal vállalhatja, hogy a társadalombiztosítási járulékot az előzőekben meghatározott járulékalapnál (minimálbér 92 százaléka, illetve a tárgyévet megelőző évi bevétel 15 százalékának egytizenketted része) magasabb összeg után fizeti meg.

A mezőgazdasági őstermelő a magasabb járulékalap választásáról a negyedévre vonatkozó járulékbevallásában nyilatkozik a NAV-nak. A tárgyév első negyedévére vonatkozó járulékbevallásban megtett nyilatkozat az adóévre, az ezt követő időszakra vonatkozó járulékbevallásban megtett nyilatkozat az adóév bevallással le nem fedett, az adóévből még hátralévő időszakra szól. A nyilatkozat az Art. szerinti végrehajtható okiratnak számít.

Az előzőektől eltérően az év közben biztosítottá váló mezőgazdasági őstermelő az adóévben első ízben benyújtott járulékbevallásban nyilatkozhat magasabb járulékalap választásáról.

Nyilatkozata a biztosítási kötelezettség első napjától az adóévre szól és az Art. szerint végrehajtható okiratnak számít.

Munkaidőkeret teljes körű kezelése.

A mezőgazdasági őstermelőnek nem kell járulékot fizetni arra az időtartamra, amely alatt

 • táppénzben, baleseti táppénzben, csecsemőgondozási díjban, örökbefogadói díjban, gyermekgondozási díjban,
 • gyermekgondozást segítő ellátásban, gyermeknevelési támogatásban, gyermekek otthongondozási díjában vagy ápolási díjban részesül – kivéve, ha a gyermekgondozást segítő ellátás, a gyermekek otthongondozási díja, illetve az ápolási díj folyósításának időtartama alatt őstermelői tevékenységét személyesen folytatja,
 • csecsemőgondozási díjban, örökbefogadói díjban, gyermekgondozási díjban és gyermekgondozást segítő ellátásban egyidejűleg részesül,
 • katonai szolgálatot teljesítő önkéntes katona,
 • fogvatartott.

Ha a fenti körülmények a naptári hónap teljes tartamán át nem állnak fenn, akkor egy-egy naptári napra a járulékalap harmincad részét kell alapul venni. Ezt a szabályt kell alkalmazni akkor is, ha a mezőgazdasági őstermelő biztosítási jogviszonya hónap közben kezdődött vagy szűnt meg.

A biztosított mezőgazdasági őstermelő családi járulékkedvezménye

A biztosított mezőgazdasági őstermelő a családi járulékkedvezmény negyedéves összegét saját maga állapítja meg.

Az érvényesíthető családi járulékkedvezmény negyedéves összege a családi kedvezmény negyedévre eső összege – közös igénybevételnél a biztosított mezőgazdasági őstermelőre jutó összege – és a mezőgazdasági őstermelésből származó jövedelem vagy az átalányban megállapított jövedelem negyedéves összege után megállapított személyi jövedelemadó adóelőlegalap-különbözetének – ha az pozitív – 15 százaléka, de legfeljebb a mezőgazdasági őstermelőt a tárgynegyedévben terhelő társadalombiztosítási járulék összege.

A biztosított mezőgazdasági őstermelő a negyedéves családi járulékkedvezményét úgy érvényesíti, hogy az annak megfelelő összeget társadalombiztosítási járulékként nem fizeti meg a NAV-nak.

A családi járulékkedvezmény negyedéves összegét nem érvényesítheti az, aki az Szja tv. szerint nem jogosult családi kedvezményre.

Nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése

A biztosított mezőgazdasági őstermelő elektronikusan vagy az erre a célra rendszeresített ’T1041 nyomtatványon jelenti be saját biztosításával kapcsolatban a biztosítási jogviszonyának kezdetét, kódját, megszűnését, a biztosítás szünetelésének időtartamát. A bejelentést

 • a biztosítás kezdetére vonatkozóan legkésőbb a biztosítási jogviszony első napján,
 • a jogviszony megszűnését 8 napon belül

kell teljesíteni.

A mezőgazdasági őstermelő a társadalombiztosítási járulékot az Art. rendelkezései szerinti adattartalommal elektronikusan negyedévente, a negyedévet követő hónap 12-éig vallja be, a 2258 jelű nyomtatványon, és a bevallás benyújtására előírt határidőig fizeti meg a NAV-nak. A családi járulékkedvezmény negyedéves összegét szintén a 2258 jelű bevallásban kell szerepeltetni.

Forrás: NAV
Minden jog fenntartva – www.adosziget.huadosziget@adosziget.hu

 

Feliratkozom az Adó Sziget szakmai hírlevélre

BÉR és TB elszámolási Humánügyviteli Rendszer
XL-Bérprogram és TB-elszámolási Rendszer 2024.
Megosztás

About Author

Comments are closed.