Népegészségügyi termékadó 2019.

0

Az egyes adótörvények és más kapcsolódó törvények módosításáról, valamint a bevándorlási különadóról szóló törvény 2019. január 1-jei hatállyal módosította a népegészségügyi termékadóról szóló törvényt (Neta tv.).

A népegészségügyi termékadó vonatkozásában az alábbiak a jelentősebb változások 2019. január 1-jétől;

  • emelkedtek a tételes adómértékek,
  • változott az alkoholos italok adóztatása
  • az egészségmegőrző programok adókedvezménye megszűnt.

A változások legfontosabb célja az egészséges életmód és azzal együtt az egészségtudatos táplálkozás elősegítése, a népegészségügyi mutatók javítása.

Az egyes adótételek 2011 szeptembere óta nem változtak (a később bevezetett termékkörökben sem történt változás) a módosítással az adó mértéke az adóköteles termékek többségénél átlagosan 20 százalékkal emelkedett.

Az alkoholos italok újragondolt adóztatása révén a jövedéki adótörvény szerinti alkoholtermékek teljes körűen a NETA hatálya alá kerültek.

Az egészségmegőrző programokhoz kapcsolódó módosítás, hogy megszűnik az egészségmegőrző program költségével való adócsökkentés lehetősége. 2019-től kizárólag az egészségügyi államigazgatási szerv (OGYÉI) egészséges étkezés, életmód, sportolás elősegítésére, ösztönzésére irányuló tevékenysége, akciója, programja minősülhet egészségmegőrző programnak.

Az adófelajánlás lehetőségével tehát változatlanul lehet élni; az adóbevallásban tett rendelkező nyilatkozatukkal az adóalanyok felajánlhatják a fizetendő adó maximum 10%-át az egészségügyi államigazgatási szerv által szervezett egészségmegőrző programhoz való hozzájárulásként.

Az adófelajánlás

Az egészségmegőrző programhoz kapcsolódó, 2016. január 1-jén hatályba lépett rendelkezés lehetővé tette, hogy az adóalany a fizetendő termékadó összegét csökkentse az adómegállapítási időszakban ilyen programokkal kapcsolatban felmerült költségeivel és ráfordításaival. Ez a lehetőség 2019. január 1-jével megszűnt.

Az egészségmegőrző programot a 2019. január 1-jétől a Neta tv. az alábbiak szerint határozza meg:
Az egészségügyi államigazgatási szerv egészséges étkezésre, életmódra, a sportolás elősegítésére, ösztönzésére irányuló minden olyan tevékenysége, akciója, programja, amely bármely magánszemély által ingyenesen vagy legfeljebb 500 forint ellenében érhető el.

Az adóalanyok az adóbevallásban tett rendelkező nyilatkozattal továbbra is felajánlhatják a fizetendő termékadójuk legfeljebb 10%-át az egészségügyi államigazgatási szerv által szervezett egészségmegőrző programhoz való hozzájárulásként. A felajánlott összeget az állami adó- és vámhatóság a bevallás benyújtását követő 15 munkanapon belül utalja át az egészségügyi államigazgatási szerv számlájára.

Az utalás teljesítésére abban az esetben kerül sor, amennyiben az adóalany adótartozása nem haladja meg a 100 ezer Ft-ot, és az adófizetési kötelezettségének határidőben eleget tett. Az állami adó- és vámhatóság az átutalást követő hónap 15. napjáig elektronikus adatközlési formában tájékoztatja az egészségügyi államigazgatási szervet a felajánlás összegéről, valamint az adóalany hozzájárulása esetén, az adóalany nevéről és székhelyéről.

Servantes Könyvelőprogram

Adókötelezettség

Adókötelezettség terheli az adóköteles termék

a) első olyan értékesítését, amelynek a teljesítési helye belföld;
b) beszerzését akkor, ha azt az adóalany belföldön saját termék előállításához használja fel és az előállított terméket akként értékesíti, hogy az értékesítés nem felel meg az Áfa tv. 89. § (1) bekezdése vagy 98. §-a szerinti feltételeknek.

Az adó alanya az adóköteles termék értékesítéséről kiállított számlán, számviteli bizonylaton, vagy ha számla, számviteli bizonylat kiállítására nem kötelezett vagy azt elmulasztotta, az értékesítésről szóló okiraton köteles feltüntetni, hogy az adókötelezettség őt terheli.

Az adóalanynak a számlazáradékban csupán azt kell szerepeltetnie, hogy az adókötelezettség őt terheli. Papíralapú számla esetében ez egyszerűen például „a népegészségügyi termékadó kötelezettség az eladót terheli” szöveg rábélyegzésével, míg elektronikus számla esetén külön soron szerepeltethető. Alapvetően a számla adattartalmának az Áfa tv-ben meghatározott feltételeknek kell megfelelnie, melynek értelmében a termékadó-köteles termék értékesítése kapcsán kiállított számlán – többek között – az értékesített termék megnevezésének és mennyiségének szerepelnie kell.

A Neta tv. a termékadó összegének számlán való feltüntetését nem írja elő, mindazonáltal azt nem is tiltja meg. A lényeg, hogy az adóalanynak az adókötelezettség számlán történő feltüntetését úgy kell megvalósítania, hogy az bárki számára egyértelmű és érthető legyen, illetve abból világosan kitűnjön, hogy az adókötelezettség őt terheli. A népegészségügyi termékadó az általános forgalmi adó alapját képezi. Az Áfa tv. szerint termék értékesítése, szolgáltatás nyújtása esetében az adó alapjába beletartoznak az adók, vámok, illetékek, járulékok, hozzájárulások, lefölözések és más, kötelező jellegű befizetések, kivéve magát az általános forgalmi adót.31 Tehát az értékesített termék áfa-alapjába (az ún. nettó, azaz áfa nélküli árba) a termékadó összege beletartozik.

Az adó alanya

Az adó alanya

a) az adóköteles terméket belföldön első alkalommal értékesítő,
b) az adóköteles terméket beszerző személy, szervezet.

Az adó alapja

Az adó alapja az adóalany által értékesített, beszerzett adóköteles termék mennyisége kilogrammban vagy literben kifejezve. Az adóalap meghatározásánál figyelmen kívül kell hagyni a csomagolás tömegét.

Az adó mértéke 2019. január 1-jétől
Termék megnevezéseAdómérték (Ft/l, ill. Ft/kg)
– üdítőital szörp formában – más üdítőital240 15
– energiaital metil-xantin és taurin tartalommal – energiaital metil-xantin tartalommal300
50
– cukrozott kakaópor35 – előrecsomagolt cukrozott készítmény85 160
– sós snack300
– ételízesítő300
– ízesített sör25
– alkoholos frissítő25
– gyümölcsíz600
– alkoholos ital, ha alkoholtartalma 1,2 tf%-nál nagyobb, de az 5 tf%-ot nem haladja meg 5 tf%-nál nagyobb, de a 15 tf%-ot nem haladja meg 15 tf%-nál nagyobb, de a 25 tf%-ot nem haladja meg 25 tf%-nál nagyobb, de a 35 tf%-ot nem haladja meg 35 tf%-nál nagyobb, de a 45 tf%-ot nem haladja meg 45 tf%-nál nagyobb25
120
360
600
850
1000


Adómentesség

Mennyiséghez kötött mentesség

Mentesül az adó megfizetése alól az adóköteles termék értékesítését végző adóalany, ha a naptári évben az adóköteles termékből 50 liternél vagy 50 kilogrammnál kisebb mennyiséget értékesít. A termékadó-mentes mennyiség meghatározása során az egyes termékkörök mennyiségét együttesen kell figyelembe venni, figyelemmel arra, hogy e termékek egy része folyadék, másik része pedig szilárd halmazállapotú. Ebből az következik, hogy az adóköteles termékek értékesítése akkor mentes a termékadó alól, ha az italtermékekből összességében 50 liter alatti mennyiséget, a szilárd halmazállapotú termékekből pedig összességében 50 kilogrammnál kevesebbet értékesít az adóalany az adóév folyamán.

Amennyiben az adóköteles termékek mennyisége az adott naptári évben eléri, illetve meghaladja az 50 kg-ot, illetve 50 l-t, el kell készíteni a termékadó bevallást. A bevallásban nem csak az érintett termékkör adómentes mennyisége feletti mennyiséget, hanem a naptári évben értékesített valamennyi adóköteles termékkör teljes mennyiségét szerepeltetni kell, illetve az után a termékadót meg kell fizetni, tekintettel arra, hogy az adómentes mennyiségi határ elérése, illetőleg túllépése miatt az adóalany termékadó-mentes státuszát elveszítette.

Értékesítéshez kötött mentesség

Mentes az adó alól az adóköteles termék első belföldi értékesítése, ha az megfelel az Áfa tv. 89. § (1) bekezdése vagy 98. §-a szerinti feltételeknek.

Továbbá mentes az adó alól annak az adóköteles terméknek az első belföldi értékesítése, amelyet vevője az Áfa törvény szerinti feltételeknek megfelelően továbbértékesít, feltéve hogy e tényről a vevő az adóalany felé az értékesítéskor nyilatkozik, valamint a továbbértékesítés tényét – a továbbértékesített adóköteles termék mennyiségének közlésével – számára hitelt érdemlően igazolja. Ha a vevő a nyilatkozatában foglaltak ellenére az adóköteles terméket belföldön értékesíti tovább, akkor erről a tényről – a belföldön értékesített termék mennyiségének megjelölésével – az adó alanyát a belföldi értékesítés teljesítési időpontját38 követő 8 napon belül köteles értesíteni. Az adó alanya a vevő által belföldön továbbértékesített adóköteles termék utáni adót – az eredeti esedékességtől számított késedelmi pótlékkal növelten – a vevő által megküldött értesítés kézhezvételének napját magában foglaló adómegállapítási időszakban köteles megállapítani és esedékességkor megfizetni. Amennyiben a vevő a belföldi értékesítésről szóló értesítési kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, akkor a belföldön értékesített adóköteles termék után az adóalany által meg nem fizetett adót, a nyilatkozattétel esedékességétől számított késedelmi pótlékot, illetve – ha a mulasztást az állami adó- és vámhatóság tárja fel – a meg nem fizetett adóval összefüggő adóbírságot és késedelmi pótlékot a vevő köteles megfizetni.

Továbbértékesítés esetén a mentesség egyik feltétele, hogy e tényről a vevő az adóalany felé az értékesítéskor nyilatkozzon. Tehát az adóalany felé a nyilatkozatot a vevő, a számára történő értékesítés időpontjában köteles megtenni, s ebben ki kell nyilvánítania azt a szándékát, hogy a terméket az Európai Unió másik tagországába vagy harmadik országba történő továbbértékesítés céljából vásárolja. Amennyiben a nyilatkozattételre az értékesítéskor nem került sor, az később nem pótolható. Tehát ez esetben termékadó alóli mentesség nem alkalmazható, miáltal önellenőrzésnek sincs helye.

A mentesség másik feltétele a külföldre történő eladás tényét megtörténtét bizonyító hitelt érdemlő igazolás megküldése az adóalany számára. Hitelt érdemlő igazolásnak minősül minden olyan okmány, amelynek tartalma alapján teljes bizonyossággal megállapítható, hogy a terméket a vevő külföldre értékesítette (pl. a termék külföldre történő kiszállítását tanúsító fuvarokmány, átvételi elismervény hiteles másolata).

Az itt szabályozott adó alóli mentesség (ún. feltételtől függő mentesség) alkalmazásához a jogszabály együttes feltételként írja elő a vevőnek az értékesítéskor az adóalany részére tett nyilatkozatát, valamint a továbbértékesítés tényének adóalany részére történő hitelt érdemlő igazolását. A törvény az igazolás megtörténtére vonatkozóan egzakt határidőt nem határoz meg, viszont – az együttes feltételre tekintettel – az igazolásnak legkésőbb az adó bevallására meghatározott esedékességi időpontig az adóalany rendelkezésére kell állnia.

Amennyiben ezen időpontig a vevő hitelt érdemlően nem tudja igazolni az adóalany részére azt, hogy a terméket a Közösség (Magyarországon kívüli) területére, illetve a Közösség területén kívülre továbbértékesítette, úgy a terméket adóköteles terméknek kell tekinteni, mely után az adóalanynak teljesítenie kell az adókötelezettséget.

Ha a fent megjelölt időpontokat követően a vevő teljesíteni tudja az igazolás feltételét, abban az esetben az adóalany a megállapított adót, adóalapot önellenőrzés útján helyesbítheti.

Beszerzéshez kötött mentesség

Mentes az adó alól annak az adóköteles terméknek a beszerzése, amelyet az adóalany belföldön saját adóköteles termék előállításához használ fel anélkül, hogy a beszerzett termék előrecsomagolt jellegét megváltoztatná.

Forrás: NAV
Minden jog fenntartva – www.adosziget.huadosziget@adosziget.hu

Feliratkozom az Adó Sziget szakmai hírlevélre

Tárgyi eszköz szoftverrendszer, ami tud
Tárgyi eszköz szoftverrendszer, ami tud
Megosztás

About Author

Comments are closed.