Mit jelent a rendbírság a végrehajtásban?

0

A bírósági végrehajtási eljárás az adós számára a legtöbb esetben kellemetlen, hiszen az őt terhelő tartozás állami kényszerrel való behajtására irányul. A törvény azonban a végrehajtási eljárásban is elvár az adóstól és más személyektől is bizonyos szintű együttműködést. Hogyan kényszeríthető ki az adós együttműködése? Mit jelent a rendbírság a végrehajtási eljárásban?

Együttműködési kötelezettség a végrehajtás során

A végrehajtási eljárás célja, hogy törvényben szabályozott eszközökkel és állami kényszerrel elérje, hogy a kötelezett teljesítse a kötelezettségét. Végrehajtási eljárásra akkor kerül sor, ha az adós a jogerős bírósági ítéletben vagy más végrehajtható okiratban foglalt kötelezettségét önként nem teljesítette.

Az önkéntes teljesítés elmaradása nem mentesíti az adóst azon kötelezettsége alól, hogy a végrehajtás sikeressége érdekében együttműködjön. Az együttműködési kötelezettség egyrészt jelenthet tevőleges magatartást, jogszabályban foglalt kötelezettség teljesítését. Például az adós köteles a gépjárművet az árverés megtartása érdekében a végrehajtó felhívására a felhívásban megjelölt időpontban és helyszínre szállítani.

Az együttműködés másrészt jelenthet passzív magatartást is. Minden olyan magatartástól való tartózkodást, amely a végrehajtás eredményességét akadályozza. Például az adós nem rejtheti el az ingóságait abból a célból, hogy azokat a végrehajtási eljárás alól kivonja.

Együttműködési kötelezettség nem csak az adóst, hanem más közreműködő személyeket is terhelhet a végrehajtási eljárásban. Így például együttműködési kötelezettsége van a végrehajtást kérőnek, vagy adott esetben az adós munkáltatójának, nagykorú hozzátartozójának, az önkormányzatnak, az adós és a végrehajtást kérő képviselőjének is.

Munkaidőkeret teljes körű kezelése.

Rendbírság a végrehajtási eljárásban

A rendbírság egy olyan eszköz, amely az együttműködési kötelezettség teljesítésének kikényszerítésére szolgál.

Rendbírság kiszabásának akkor van helye, ha az érintett a végrehajtásból eredő, jogszabályban foglalt kötelezettségének nem tesz eleget. Akkor is elrendelhető, ha a személy a végrehajtást végző hatóság intézkedésének eredményességét akadályozó magatartást tanúsít.

Rendbírsággal nem csak az adós sújtható. A végrehajtási eljárásban közreműködésre kötelezett magánszemély vagy szervezet is, amennyiben a kötelezettségének teljesítését elmulasztja, vagy a végrehajtási eljárás eredményességét akadályozó magatartást tanúsít. Így például rendbírsággal sújtható az adós munkáltatója, sőt a munkáltató vezetője is, ha nem teljesíti az adós munkabérére kiadott letiltásban foglaltakat.

Fontos, hogy az adóssal szemben nem lehet rendbírságot kiszabni kizárólag azért, mert a végrehajtható okiratban foglalt kötelezettségét nem teljesíti. Például, ha az adós felhívást kap a végrehajtótól, hogy a végrehajtási lapon foglalt tartozást fizesse meg, de ennek nem tesz eleget, akkor önmagában emiatt nem lehet rendbírsággal sújtani.

A rendbírság kiszabását meg kell előznie legalább egy felszólításnak. Ha a végrehajtó a bírságolás alapjául szolgáló körülményről szerez tudomást, köteles felhívni az érintett személyt a kötelezettségeinek teljesítésére, illetve az akadályozó magatartás abbahagyására. A felhívásnak tartalmaznia kell azt is, hogy a felhívásban foglaltak eredménytelensége esetén rendbírság kiszabására kerül sor.

Hogyan szabható ki a rendbírság?

Ha a végrehajtó felhívása eredménytelen, akkor a végrehajtó a bíróságnál kezdeményezi a rendbírság kiszabását. A rendbírságot tehát nem a végrehajtó, hanem a bíróság szabja ki.

A rendbírságot kiszabó határozat ellen fellebbezésnek van helye. Ha a rendbírság kiszabására valamely kötelezettség elmulasztása miatt került sor, és az érintett a fellebbezési határidő letelte előtt a kötelezettségét teljesíti, akkor van lehetősége a rendbírság alóli mentesülésre. Ha ugyanis a megbírságolt a fellebbezéssel egyidejűleg igazolja, hogy kötelezettségének eleget tett, a bíróság a rendbírságot kiszabó végzését hatályon kívül helyezheti.

A rendbírság egyéb hátrányai

Amennyiben valaki a rendbírságot követően sem teljesíti a jogszabályi kötelezettségét, vagy folytatja a végrehajtás akadályozását, akkor további hátrányokkal kell szembenéznie. A bírósági végrehajtás akadályozása egyben bűncselekmény is, amely egy évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

Amennyiben a rendbírság kiszabása után a személy a magatartást tovább folytatja, vagy a végrehajtásból eredő kötelezettségének továbbra sem tesz eleget, bűncselekményt követ el. Nem büntethető a bírósági végrehajtás akadályozásáért az elkövető, ha a vádemelés előtt a végrehajtásból eredő kötelezettségének eleget tesz.

Ha az adóst rendbírsággal sújtották, akkor a végrehajtási eljárásban igénybevehető több kedvezménytől is elesik. Például az adós kérelmére nincs helye a végrehajtás felfüggesztésének, ha az eljárásban az adóst korábban rendbírsággal sújtották. Ingatlan végrehajtás esetén az adós nem kaphat a bíróságtól halasztást az ingatlan elhagyására, ha korábban rendbírságot szabtak ki vele szemben.

Dr. Szabó Gergely
ügyvéd
– – – – – – – –
A fenti rövid tájékoztatás a teljesség igénye nélkül, figyelemfelhívó céllal készült, mely nem minősül jogi tanácsadásnak.
A megbízható jogi képviselő
Kocsis és Szabó Ügyvédi Iroda
info@kocsis-iroda.hu
+36 (1) 266-6621, +36 (30) 692-9392
www.kocsis-iroda.hu, www.kocsisszabougyved.hu
Kövessen bennünket itt is: Facebook, Instagram, LinkedIn, Pinterest

Minden jog fenntartva – www.adosziget.hu – adosziget@adosziget.hu

Feliratkozom az Adó Sziget szakmai hírlevélre

Online Munkaidő_nyilvántartás
XL IDŐ – Online Munkaidő-Nyilvántartás, Beosztás és Szabadság kezelés!
Megosztás

About Author

Comments are closed.