Milyen alakban lehet szerződést kötni?

0

A köztudatban szerződés alatt az írott dokumentumba foglalt megállapodást értik, amelyet a felek aláírnak. A jog azonban nemcsak az írott szerződést ismeri, hanem a más alakban kötött szerződéseket is. Milyen alakban lehet megkötni a szerződéseket? Mikor érvényes a szerződés írásba foglalás nélkül is?

A szerződés alakja

A szerződés alakja alatt azt a formát értjük, amelyben a szerződést megkötik. A szerződés létrejöhet szóban, írásban, valamint ráutaló magatartással is. A Polgári Törvénykönyvben nincs általános jellegű előírás arra vonatkozóan, hogy a szerződéses nyilatkozatokat írásban kell megtenni. Tehát főszabály szerint nincs akadálya annak, hogy a felek szóban kössenek szerződést. Ha a felek a szerződés lényeges feltételeiben megállapodnak, a szerződés akkor is létrejön, ha a felek azt nem foglalták írásba. Természetesen a felek a szerződést a visszaidézhetőség és bizonyíthatóság érdekében akkor is gyakran írásba foglalják, ha ezt jogszabály kötelezően nem írja elő.

A jogszabályok bizonyos szerződésekre kötelezően írásbeli alakot rendelnek. Írásban kell megkötni például az ingatlan adásvételi és ajándékozási szerződést, a lakásbérleti szerződést, a tartási és az életjáradéki szerződést. Egyes esetekben a jogszabály az írásbeli alakba foglalás magasabb szintjét írja elő, és arról rendelkezik, hogy a szerződést közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni. Így például közokiratba vagy ügyvéd által ellenjegyzett okiratba kell foglalni a házassági vagyonjogi szerződést.

A szerződő felek maguk is rendelkezhetnek úgy, hogy szerződésüket meghatározott alakban kell megkötni.

Ügyvitelport- Professzionális bérszámfejtés, outsourcing
Ügyvitelport- Professzionális bérszámfejtés, outsourcing

Szerződéskötés ráutaló magatartással

Szerződést nemcsak írásban vagy szóban, hanem ráutaló magatartással is lehet kötni. A ráutaló magatartás olyan tevékenység, amelyből arra lehet következtetni, hogy az adott személy a szerződést meg kívánja kötni. Ilyen eset lehet például, ha valaki a szerződési ajánlatra nem tesz kifejezett elfogadó nyilatkozatot, hanem a felajánlott szerződéses szolgáltatás teljesítését fogadja el. Szintén ráutaló magatartással jön létre a közüzemi szolgáltatásra vonatkozó szerződés, ha az érintett személy a szolgáltatást (például víz, gáz szolgáltatást) igénybe veszi.

A ráutaló magatartás nem tévesztendő össze a hallgatással és a tartózkodó magatartással. Ha valaki hallgat vagy tartózkodik valamely magatartástól, akkor minősülhet szerződést létrehozó nyilatkozatnak, ha a felek így állapodtak meg, vagy jogszabály kifejezetten így rendelkezik.

Az alakszerűség megsértésével kötött szerződés

Felmerül a kérdés, hogy mivel jár, ha a szerződést nem a jogszabály vagy a szerződő felek által előírt alakban kötik meg. A kötelező alakiság megsértésével kötött szerződés semmis, azaz nem lehet annak alapján a szolgáltatást és az ellenszolgáltatást követelni. Ha azonban a szerződést ennek ellenére teljesítik, akkor az alaki hibás szerződés a teljesítés elfogadásával a teljesített rész erejéig érvényessé válik. Kivételt képeznek azok a szerződések, ahol a jogszabály közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalást ír elő, vagy a szerződés ingatlan tulajdonjogának átruházására irányul. Ez utóbbi szerződések esetén a teljesítés nem orvosolja a kötelező alakiság megsértése miatti érvénytelenséget. A feleknek természetesen arra is van lehetőségük, hogy az érvénytelenséget észlelve, azt kiküszöböljék azzal, hogy a szerződést megfelelő alakba foglalják.

Dr. Szabó Gergely
ügyvéd
– – – – – – – –
A fenti rövid tájékoztatás a teljesség igénye nélkül, figyelemfelhívó céllal készült, mely nem minősül jogi tanácsadásnak.
A megbízható jogi képviselő
Kocsis és Szabó Ügyvédi Iroda
info@kocsis-iroda.hu
+36 (1) 266-6621, +36 (30) 692-9392
www.kocsis-iroda.hu, www.kocsisszabougyved.hu
Kövessen bennünket itt is: Facebook, Instagram, LinkedIn, Pinterest

Minden jog fenntartva – www.adosziget.hu – adosziget@adosziget.hu

Feliratkozom az Adó Sziget szakmai hírlevélre

Szakértő bérszámfejtés határidőre
Ügyvitelport- Professzionális bérszámfejtés, outsourcing
Megosztás

About Author

Comments are closed.