Illetékmérték 2016

0

Az alábbiakban nézzük meg a 2016-os illetékmértékeket.

1. Öröklési illeték

Az illeték általános mértékeLakástulajdon-szerzés illetékének mértéke
18%9%
 Gépjármű, pótkocsi örökléseA visszterhes vagyonátruházási illeték (ld. 3. pont) szerint kiszámított mérték kétszerese

Az illeték alapjára és mértékére vonatkozó rendelkezések az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (Itv.) 12-15. §-aiban, a mentességekre, kedvezményekre vonatkozó szabályok az Itv. 16. § és 17/B. §, 17/C. §-aiban találhatók meg.

2. Ajándékozási illeték

Az illeték általános mértékeLakástulajdon-szerzés illetékének mértéke
18%9%
 Gépjármű, pótkocsi ajándékozásaA visszterhes vagyonátruházási illeték (ld. 3. pont) szerint kiszámított mérték kétszerese
Önálló orvosi tevékenység praxisjogának ajándékozása18%

Az illeték alapjára és mértékére vonatkozó rendelkezések az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (Itv.) 12-15. §-aiban, a mentességekre, kedvezményekre vonatkozó szabályok az Itv. 17. § és 17/B. §, 17/C. §-aiban találhatók meg.

3. Visszterhes vagyonátruházási illeték

Általános mérték4%
Ingatlan (lakás, egyéb ingatlan) megszerzés esetén ingatlanonként 1 milliárd forintig 4%, a forgalmi érték ezt meghaladó része után 2%, de ingatlanonként legfeljebb 200 millió forint.
Ingatlan (lakás, egyéb ingatlan) résztulajdonának szerzése esetén az 1 milliárd forintnak a szerzett tulajdoni hányaddal arányos összegére kell alkalmazni a 4%-os illetéket, illetve az ingatlanonként legfeljebb 200 millió forintot a tulajdoni hányad arányában kell figyelembe venni.
Ingatlanhoz (lakás, egyéb ingatlan) kapcsolódó vagyoni értékű jog megszerzése esetén az illetékalapból az 1 milliárd forint olyan hányadára kell alkalmazni a 4%-os illetékmértéket, illetve a 200 millió forint olyan hányadát kell figyelembe venni, mint amilyen arányt a vagyoni értékű jog értéke képvisel az ingatlan forgalmi értékében.
Vagyoni értékű joggal terhelt ingatlan (lakás, egyéb ingatlan) – ideértve a tulajdonszerzéssel egyidejűleg alapított vagyoni értékű jogot – szerzése esetén a vagyoni értékű jog értékével csökkentett forgalmi értékből az 1 milliárd forint olyan hányadára kell alkalmazni a 4%-os illetékmértéket, illetve a 200 millió forint olyan hányadát kell figyelembe venni, mint amilyen arányt a tulajdonjog értéke képvisel az ingatlan forgalmi értékében.
Belföldi ingatlanvagyonnal rendelkező társaságban fennálló vagyoni betét megszerzése esetén ingatlanonként 1 milliárd forintig 4%, a forgalmi érték ezt meghaladó része után 2%, de ingatlanonként legfeljebb 200 millió forint.
Önálló orvosi tevékenység praxisjogának megszerzése4%
Lakástulajdon megszerzésére vonatkozó speciális szabályokCsere esetén az elcserélt lakások értékének különbözete után az illeték mértéke 4%.
Lakás 1 éven belüli vétele és eladása esetén a két lakás értékének különbözete után 4% illetéket fizet a magánszemély
Magánszemély lakástulajdon cseréje és vásárlása esetén, ha a másik lakástulajdont a vásárlást megelőző vagy azt követő egy éven belül eladja, és a szerzett lakástulajdon forgalmi értéke az elcserélt, eladott lakástulajdon forgalmi értékénél kisebb, akkor illetéket nem kell fizetni.
Magánszemély több lakástulajdon cseréje, illetve egy éven belül több lakástulajdon vásárlása, értékesítése esetén, az illeték alapját képező értékkülönbözet megállapításánál minden egyes lakáscserével, lakásvásárlással szemben – a szerzést közvetlenül megelőző vagy követő, azonos jogcímű – a fizetésre kötelezett számára kedvezőbb illetékalapot eredményező egyetlen cserét, értékesítést lehet figyelembe venni. Ha a magánszemély a további lakáscseréivel, lakásvásárlásaival szemben az előbbi feltételeknek megfelelő, további lakáscserét, lakásértékesítést nem tud igazolni, e lakáscserék, lakásszerzések illetékkötelezettsége az általános szabályok szerint alakul.
Ingatlanforgalmazási célú ingatlanszerzés2%
Hitelintézetek ingatlanszerzése2%
Szabályozott ingatlanbefektetési társaságok vagyonszerzése2%
Gépjármű tulajdonának megszerzéseJármű hajtómotorjának teljesítménye (kW)Jármű gyártási évétől számított kora
0-3 év4-8 év8 év felett
0-40550 Ft/kW450 Ft/kW300 Ft/kW
41-80650 Ft/kW550 Ft/kW450 Ft/kW
81-120750 Ft/kW650 Ft/kW550 Ft/kW
120 felett850 Ft/kW750 Ft/kW650 Ft/kW
Pótkocsi tulajdonának megszerzése2500 kg alatt9000 forint
2500 kg fölött22 000 forint

Az illetékmentességekre, kedvezményekre vonatkozó szabályok az Itv. 23/A-23/B. §, Itv. 23/D. §, Itv. 24. §, 26. § és 26/A. §-aiban találhatók meg.

4. Adóhatósági eljárási illetékek

A gazdálkodó szervezet – ide nem értve az egyéni vállalkozót – fizetési kötelezettségének halasztására, részletekben történő megfizetésére, mérséklésére, illetve elengedésére irányuló eljárása10 000 forint

A természetes személy – ide értve az egyéni vállalkozót – fizetési kötelezettségének halasztására, részletekben történő megfizetésére, mérséklésére, illetve elengedésére irányuló eljárásaIlletékmentes

Az adózás rendjéről szóló törvény szerinti megbízható adózó által az állami adóhatóságnál kezdeményezett automatikus részletfizetésre irányuló eljárásIlletékmentes

Adóigazolás (nemleges adóigazolás) kiadása iránti eljárás Illetékmentes 

Jövedelem- és illetőségigazolás kiadása iránti eljárásIlletékmentes
Másolat, kivonatMagyar nyelvű másolat100 forint/oldal
Idegen nyelvű másolat300 forint/oldal

Nem hitelesített fénymásolat100 forint/oldal

Az adóbevallás – kivéve az elektronikus úton benyújtott adóbevallás – másolataIlletékmentes

Első fokú határozat elleni fellebbezésA fellebbezéssel érintett vagy vitatott összeg minden megkezdett 10 000 forintja után 400 forint, min. 5000 forint, max. 500.000 forint. Ha a fellebbezési eljárás tárgyának értéke pénzben nem állapítható meg: 5000 forint.
A gazdálkodó szervezet – ide nem értve az egyéni vállalkozót – által az adóhatóságnál, illetve a vámhatóságnál kezdeményezett fizetési könnyítésre, adómérséklésre irányuló fellebbezés illetékeA fellebbezéssel érintett vagy vitatott összeg minden megkezdett 10.000 forintja után 400 forint, de legalább 15.000 forint, legfeljebb 500.000 forint. Ha a fellebbezés tárgyának értéke pénzben nem állapítható meg: 15.000 forint.
Felügyeleti intézkedési iránti kérelemA vitatott összeg minden megkezdett 10 000 forintja után 400 forint, min. 5000 forint, max. 500.000 forint. Ha a felügyeleti intézkedés iránti kérelem tárgyának értéke pénzben nem állapítható meg: 5000 forint.
Amennyiben a felügyeleti intézkedés iránti eljárást az adópolitikáért felelős miniszter vagy a Nemzeti Adó- és Vámhivatalt irányító miniszter folytatja le, a felügyeleti intézkedés iránti kérelem illetéke a felügyeleti intézkedés iránti kérelemmel érintett, vagy vitatott összeg minden megkezdett 10 000 forintja után 500 forint, de legalább 50 000 forint, legfeljebb 500 000 forint. Ha a felügyeleti intézkedés iránti kérelem tárgyának értéke pénzben nem állapítható meg és az eljárást az adópolitikáért felelős miniszter vagy a Nemzeti Adó- és Vámhivatalt irányító miniszter folytatja le, a felügyeleti intézkedés illetéke 50000 forint.
Végzés elleni fellebbezés3000 forint (ha a végzés csak az eljárást lezáró határozat elleni fellebbezéssel együtt támadható meg, csak a határozat elleni fellebbezés illetékét kell megfizetni)
Végrehajtási kifogás5000 forint
Végrehajtási kifogás tárgyában hozott végzés elleni fellebbezés10 000 forint

5. Adóhatósági igazgatási szolgáltatási díjak

Adóigazolvány első igényléseDíjmentes
Új adóigazolvány kiállítása lopás miattDíjmentes
Új adóigazolvány kiállítása elvesztés, megsemmisülés vagy megrongálódás miatt3000 forint
Ingatlan forgalmi értékadat szolgáltatásÁltalános adatszolgáltatásTelepülésenként, fővárosban kerületenként 
7500 Ft alapdíj + ingatlanonként 25 Ft
Részletes adatszolgáltatásTelepülésenként, fővárosban kerületenként 
7500 Ft alapdíj + ingatlanonként 110 Ft
Specifikus és visszamenőleges adatszolgáltatás500 000 Ft alapdíj + ingatlanonként 110 Ft
Országos éves általános adatszolgáltatás10 000 000 Ft
Országos éves részletes adatszolgáltatás15 000 000 Ft
Szakértői adatszolgáltatás8000 Ft

6. Vagyoni értékű jogok számítása

Egyévi értékA vagyoni értékű joggal terhelt dolog forgalmi értékének 1/20-ad része
Határozott időre szóló vagyoni értékű jog értékeEgyévi érték szorozva a kikötött évek számával (max. 20)
Bizonytalan időre terjedő vagyoni értékű jog értékeEgyévi érték 5-szöröse
Valamely személy életének, házasságának vagy özvegységének idejére terjedő vagyoni értékű jog értékeHa a vagyoni értékű jog jogosultja25 évesnél fiatalabbEgyévi érték 10-szerese
25-50 évesEgyévi érték 8-szorosa
51-65 évesEgyévi érték 6-szorosa
65 évnél idősebbEgyévi érték 4-szerese
Ha a vagyoni értékű jog tartama mind a jogosult, mind a kötelezett élete, házassága vagy özvegysége idejétől függ, a fenti szorzók alkalmazásánál a két személy közül az idősebb életkora irányadó
Több egyidejűleg jogosult személy élettartamától függő időtartam esetén, ha a jogosultság a legelőször elhalt személy halálával szűnik meg, a legidősebb; ha pedig a legutóbb elhalt személy halálával szűnik meg, a legfiatalabb személy életkora irányadó
Házasság idejére terjedő vagyoni értékű jog esetén az idősebb házastárs életkora irányadó
Az időleges üdülőhasználati jog és a szállás időben megosztott használati jogának értékeEgyévi érték annyiszor 365-öd része, ahány nap megszerzéséről a szerződés szól
Önálló orvosi tevékenység praxisjogának értékeSzerződésben megjelölt, illetve folytatás esetén a szerző fél által bejelentett érték
Gépjárműre, pótkocsira vonatkozó haszonélvezet, használat, illetve üzembentartói jog megszerzéseA visszterhes vagyonátruházási illeték (ld. 3. pont) szerint kiszámított összeg 25%-ának megfelelő illetéket kell fizetni

Forrás: NAV
Minden jog fenntartva – www.adosziget.hu – adosziget@adosziget.hu

Feliratkozom az Adó Sziget szakmai hírlevélre

Servantes Könyvelőprogram
Megosztás

About Author

Comments are closed.