Egyszerűsített adóraktár

0

A jövedéki adóról szóló 2016. évi LXVIII. törvény (a továbbiakban: Jöt.) 2017. április 1-jével hatályba lépő rendelkezései az egyszerűsített adóraktári tevékenységet az általános adóraktári követelményektől eltérően szabályozzák.

Az egyszerűsített adóraktár engedélyes az állami adó- és vámhatósággal elektronikus úton, ügyfélkapun keresztül tart kapcsolatot. Az engedélykérelem benyújtása, az engedélyben megadott adatokban bekövetkezett változás, kockázatos adózóként a jövedéki biztosítéknyújtás bejelentése elektronikus úton végezhető. Az egyszerűsített adóraktári engedély kiadása is elektronikus úton történik. Az egyszerűsített adóraktár engedélyesnek az általános szabályoktól eltérően nincs napi adatszolgáltatási kötelezettsége, a tevékenységére vonatkozó elszámolást a hegyközségek felé kell teljesítenie, s nem kötelező számára az elektronikus nyilvántartás vezetés.

Előállítható termékek

Egyszerűsített adóraktárban előállítható, tárolható csendes bor, csendes borból előállított egyéb csendes erjesztett italnak minősülő palackozott fröccs és a saját előállítású csendes borból maximum 10 000 liter készlet erejéig palackos erjesztéssel készült habzóbor. Egyszerűsített adóraktárban a fenti termékeken túl más jövedéki termék (sör, más habzó bor, más egyéb csendes vagy habzó erjesztett ital, köztes alkoholtermék, alkoholtermék) nem állítható elő, nem tárolható és nem palackozható. Az egyszerűsített adóraktár engedélyes palackos erjesztésű habzóbor kivételével, csendes bort bérmunkában előállíthat, kiszerelhet (palackozás), tárolhat.

Az egyszerűsített adóraktár engedélyesnek a palackos erjesztésű habzóborra nem kell jövedéki biztosítékot nyújtani, amíg Art. szerint nem minősül kockázatos adózónak. Kockázatos adózóként a jövedéki biztosíték összege 250 ezer forint.

Pénzügyi Szoftver, Kintlévőség-kezelés, Likviditás növelés

Egyszerűsített adóraktári engedély feltétele

Az egyszerűsített adóraktári engedély személyi és tárgyi feltételekhez kötött. A kérelmet benyújtó gazdálkodóval szembeni követelmény, hogy nem állhat csőd-, felszámolási vagy végelszámolási eljárás alatt, nem lehet meg nem fizetett köztartozása, tb-járulék tartozása részletfizetési vagy fizetési halasztás kivételével, rendelkezzen a tevékenység végzéséhez előírt hatósági engedéllyel, és a kérelmező, vagy a kérelmező vezetője, vezető tisztségviselője büntetlen előéletűnek minősüljön.

Az egyszerűsített adóraktári engedély kérelemhez csatolni kell az adóraktári telephelyként használt ingatlan, helyiség használati jogcímét igazoló okiratot, a borászati üzemengedély adatait tartalmazó listát, a papír alapú okmányok (borkísérő okmány, egyszerűsített kísérő okmány) aláírására jogosult személyek közokiratba foglalt aláírás mintáját. Ez kiváltható az állami adó- és vámhatóság képviselőjének jelenlétében adott aláírás mintával. Az engedélyezés feltételeinek helyszíni ellenőrzésekor a kérelmezőnek be kell mutatnia az adóraktári telephelyről készített helyszínrajzot, a tárolóedények helyének, azonosító jelének és űrtartalmának feltüntetésével. A helyszínrajzot elektronikus formában is az állami adó- és vámhatóság rendelkezésére kell bocsátani.

Nem adható engedély arra a telephelyre ahol a kérelmezőnek a Jöt. hatálya alá tartozó korábbi tevékenységével összefüggésben megállapított adó-, bírság-, pótléktartozás vagy zárjegyhiánnyal kapcsolatos tartozása van.

Az engedélyezés további feltétele a jövedéki termékek előállításához, felhasználásához és biztonságos tárolásához szükséges tárgyi feltételek biztosítása, és az állami adó- és vámhatósággal kapcsolatot tartó személy kijelölése és bejelentése.

Tekintettel arra, hogy a nyilvántartásra és annak vezetésére vonatkozó előírásokat nem a Jöt., hanem az agrárpolitikáért felelős miniszter rendelete tartalmazza, ezért az engedélyezési eljárás erre nem terjed ki.

Az egyszerűsített adóraktári engedély iránti kérelmet elektronikus úton, a NAV_J31 „Kérelem a Jöt. szerinti tevékenységek engedélyezésére” nyomtatványon kell benyújtani az állami adó- és vámhatóságnak. Az engedélyben megadott adatok változását is ezen a nyomtatványon kell teljesíteni a változást követő nyolc napon belül.

Amennyiben a kérelmező kockázatos adónak minősül, és az engedély kérelemben palackos erjesztésű habzóbor előállítása is szerepel, az engedélykérelemmel együtt a jövedéki biztosíték nyújtására vonatkozó NAV_J38 „Kérelem a felajánlott jövedéki biztosíték elfogadására..” nyomtatványt is köteles benyújtani, és a jövedéki biztosítékot az állami adó- és vámhatóság rendelkezésre bocsátani.

Nyilvántartás vezetés

A Jöt. előírása szerint az egyszerűsített adóraktárban előállítható termékekről az agrárpolitikáért felelős miniszter rendeletében meghatározott nyilvántartást kell vezetni. A hivatkozott jogszabály a borászati termékek egységes bizonylatolási, nyilvántartási és elszámolási rendjéről szóló 27/2011. (IV. 12.) VM rendelet (a továbbiakban: VM rendelet), amely szerint az egyszerűsített adóraktár engedélyes nyilvántartásául a szőlőbor-pincekönyv szolgál. A szőlőbor-pincekönyvben a termékeket az adó alapjaként meghatározott mértékegység (hektoliter) szerint, termékenként, a 60 liter feletti tárolóedényben elhelyezett mennyiségeket összevontan, az ennél kisebb tárolóegységben lévőket pedig kiszerelésenkénti bontásban kell feltüntetni. A szőlőbor-pincekönyv vezetés módjára (papíralapú, elektronikus), hitelesítésére, a számítógépes programmal szemben támasztott követelményekre vonatkozó előírásokat a VM rendeletben meghatározottak szerint kell teljesíteni.

Szállítási okmányok alkalmazása

Az egyszerűsített adóraktár engedélyes termékeit belföldön borkísérő okmánnyal szállíthatja adóraktárnak, egyszerűsített adóraktárnak adófelfüggesztéssel, jövedéki engedélyes kereskedőnek, jövedéki kiskereskedőnek szabadforgalomba bocsátás mellett. A kisüzemi bortermelőnek végzett bérpalackozás után a palackozott csendes bor adófelfüggesztéssel, borkísérő okmánnyal szállítható. A borkísérő okmányt a VM rendeletben meghatározottak szerint kell kitölteni.

Tagállamba vagy harmadik országba más tagállamon keresztül adófelfüggesztéssel e-TKO kiállításával, szabadforgalomba bocsátással tagállami kereskedőnek egyszerűsített kísérő okmánnyal (EKO) vagy az EKO adattartalmának megfelelő mezőszámozású és adatokat tartalmazó egyéb kereskedelmi okmány kiállításával szállíthatja a termékeit.

Termelői borkimérés

Az egyszerűsített adóraktár engedélyes termelői borkimérés keretében értékesítheti végső fogyasztóknak a saját előállítású csendes borát, ha ezt a székhelye (telephelye, lakóhelye) szerint illetékes jegyzőhöz a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendeletben meghatározottak szerint, a tevékenység megkezdése előtt bejelenti. Termelői borkimérés az egyszerűsített adóraktár helyén, és ezen kívül az egyszerűsített adóraktár engedélyes használatában lévő üzletben is végezhető.

Hivatalos zár alkalmazása, nyilvántartása, elszámolása

A két litert meghaladó kiszerelésű csendes bor belföldön hivatalos zárral ellátva szállítható, értékesíthető.

Az általános szabálytól eltérően nem kell hivatalos zárat felhelyezni:

  • a termelői borkimérés keretében történő értékesítésnél,
  • bag-in-box kiszerelésű csendes bor csomagolásán,
  • ha a magán személy egyszerűsített adóraktár engedélyes a saját vagy családja személyes fogyasztására 30 litert nem meghaladó mennyiségben csendes bort szállít.

Termelői borkimérésre vonatkozó szabály alól kivétel, ha az egyszerűsített adóraktár engedélyes az adóraktárból a saját használatban lévő üzletébe szállítja a bort. Ebben az esetben az általános szabályt kell alkalmazni, a szállítás hivatalos zárral végezhető.

Az egyszerűsített adóraktár engedélyes hivatalos zárat az állami adó- és vámhatóság által engedélyezett hivatalos zár előállítótól szerezhet be. Az átvett hivatalos zárról, annak felhasználásról meghatározott adattartalommal hitelesített papíralapú, vagy a jogszabályi előírásnak megfelelő számítógépes programmal, elektronikus nyilvántartást kell vezetnie. A papíralapú nyilvántartást az egyszerűsített adóraktár engedélyes székhelye (telephely, lakóhely) szerint illetékes állami adó- és vámigazgatósághoz kell benyújtani hitelesítésre. A hivatalos zár felhasználásról a borpiaci év végén esedékes elszámolással egy időben, a hegybíró felé kell teljesíteni adatszolgáltatást.

Elszámolás, adófizetési kötelezettség

Az egyszerűsített adóraktár engedélyesnek a borpiaci év végén a szőlőbor-pincekönyv alapján elszámolást kell készítenie a vásárolt és a saját termésű szőlő, az előállított és kitárolt csendes bor, palackos erjesztésű habzóbor mennyiségéről, a készletváltozásokról, és a borpiaci év tényleges zárókészletéről. Az elszámolást a hegybírónak kell benyújtani a borpiaci év végét követő augusztus 15-ig. A hegybíró az elszámolás adatokat az Integrált Szőlészeti és Borászati Információs Rendszeren (ISZBIR) keresztül a beérkezéstől számított 21 napon belül elérhetővé teszi az állami adó- és vámhatóság számára.

Az egyszerűsített adóraktár engedélyesnek a szabadforgalomba bocsátott palackos erjesztésű habzóbor mennyisége után az adóbevallási, adófizetési kötelezettséget az elszámolással egy időben kell teljesítenie az állami adó- és vámhatóság felé.

Áttérés kisüzemi bortermelésre

Az egyszerűsített adóraktár engedélyes, amennyiben megfelel a kisüzemi bortermelői feltételeknek, nyilatkozhat arról, hogy a tevékenységét kisüzemi bortermelőként kívánja folytatni. A nyilatkozatot elektronikus úton, a NAV_J31 „Kérelem a Jöt. szerinti tevékenységek engedélyezésére” nyomtatványon nyújtható be az állami adó- és vámhatóságnak. A nyilatkozat tételkor az állami adó- és vámhatóság a rendelkezésére álló adatok alapján vizsgálja az egyszerűsített adóraktár engedélyes jogi és gazdasági függetlenségét, a tevékenység végzés ideje alatt előállított csendes bor mennyiségét, a palackos erjesztésű habzóbor készletét és a palackos fröccs mennyiségét.

A kisüzemi bortermelés feltételeként meghatározott csendes bor mennyiségének magállapítása a tevékenység végzésének idejétől függően történik. Ha nyilatkozattétel a tárgy borpiaci évre vonatkozó elszámolás előtt történik, a nyilatkozatban meg kell adni a tárgy borpiaci évben a nyilatkozattétel időpontjáig az egyszerűsített adóraktárban előállított csendes bor mennyiségét. Ha a nyilatkozat tételkor a tevékenység végzés ideje nem terjed ki három átlagolható borpiaci éve, akkor a megkezdett borpiaci évek előállított mennyiségének átlagát kell figyelembe venni. A kisüzemi bortermelői feltételek teljesülése esetén az állami adó- és vámhatóság az egyszerűsített adóraktári engedélyt visszavonja. A kisüzemi bortermelőként a tevékenység az adóraktári engedély visszavonásakor kezdhető meg. Mivel az egyszerűsített adóraktár engedélyes a tevékenységét nem szünteti meg, hanem kisüzemi bortermelőként folytatja tovább, a készletek felmérése nélkül végezheti a tevékenységét, és vezetheti továbbra is a megkezdett nyilvántartását.

Forrás: Nemzeti Adó- és Vámhivatal
Minden jog fenntartva – www.adosziget.hu – adosziget@adosziget.hu

Feliratkozom az Adó Sziget szakmai hírlevélre

Servantes Készlet számlázás modul
Számlázás nagy mennyiségben készletből
Megosztás

About Author

Comments are closed.