Szabadforgalomba bocsátott jövedéki termékekkel történő kereskedelem

0

A jövedéki adóról szóló 2016. évi LXVIII. törvény (a továbbiakban: Jöt.) és a Jöt. egyes rendelkezéseinek a végrehajtásáról szóló 45/2016. (XI.29.) NGM rendelet (a továbbiakban: Vhr.) hatálybalépését követően is a szabadforgalomba bocsátott jövedéki termékekkel kereskedelmi tevékenységet főszabály szerint a jövedéki engedélyes kereskedők és a jövedéki kiskereskedők végzik. A szabadforgalomba bocsátott jövedéki termékek kereskedelmi célú szállítása belföldi címről belföldi címzett részére a Vhr-ben meghatározott adatokat tartalmazó szállítólevéllel történhet.

A szállítólevélnek, illetve ha a szabadforgalomba bocsátás a jövedéki termék közvetlen átadásával valósul meg (adóraktár a saját jövedéki engedélyes kereskedelmi egységének adja át a jövedéki terméket), a szabadforgalomba bocsátás bizonylatának az alábbi adatokat kell tartalmaznia:

 • a szállító, átadó
 • megnevezését,
 • adószámát,
 • engedélyszámát,
 • a jövedéki termék
 • megnevezését,
 • a csendes bor és dohánygyártmány kivételével – KN-kódját,
 • mennyiségi adatait,
 • a kiszállítás, átadás
 • telephelyének címét,
 • időpontját (év, hó, nap),
 • célját (így különösen értékesítés, átszállítás másik telephelyre, megsemmisítésre szállítás),
 • a szállítás címzettjének vagy az átvevőnek
 • nevét,
 • címét,
 • nem magánszemély esetén adószámát, és
 • adóraktárból történt termék kiszállítás esetén
 • az adóraktári készlettípust és a kiszállítás jogcímkódját,
 • a jövedéki termék fajtakódját,
 • a mennyiségét (alkoholtermék és sör esetében űrtartalom, darabszám és tényleges alkoholtartalom megadásával vagy az adó alapjául szolgáló mennyiségi egységben, dohánygyártmány esetében kiszerelési egység és a kiskereskedelmi eladási ár megadásával, egyéb jövedéki termék esetében az adó alapjául szolgáló mennyiségi egységben),
 • a címzett engedélyszámát (ha engedélyes).

A jövedéki szabályozás a jövedéki engedélyes kereskedelem és jövedéki kiskereskedelem általános, közös szabályaként határozza meg, hogy kereskedelmi forgalomban kizárólag a Vhr-ben meghatározott minőségű üzemanyag forgalmazható (Vhr. 13. melléklet), illetve azt, hogy dohánynövényt tilos végfelhasználó számára értékesíteni, illetve végfelhasználónak beszerezni.

Jövedéki engedélyes kereskedelem

A Jöt. 67. § (1) bekezdésében megfogalmazott rendelkezéseinek értelmében az állami adó- és vámhatóság által kiadott jövedéki engedély birtokában végezhető:

 • a jövedéki termékekkel végzett, a kereskedelemről szóló törvény szerinti nagykereskedelmi tevékenység,
 • a jövedéki termékek importálása és exportálása, ha a termék nem az azt szállító magánszemély saját felhasználását szolgálja,
 • adózott jövedéki termék másik tagállamból belföldre és belföldről másik tagállamba kereskedelmi céllal történő szállítása.

A jövedéki engedélyes kereskedő a Vhr. 3. számú melléklete szerinti adattartalmú nyilvántartást vezet és adatszolgáltatást teljesít. A Vhr. rendelkezéseinek értelmében a jövedéki engedélyes kereskedő a 2710 19 43 és a 2710 20 11 KN-kód alatti gázolaj esetében a fenti nyilvántartásában, a szállítólevélen és a számlán választása szerint a 2710 19 43 vagy a 2710 20 11 KN-kódot is feltüntetheti.

A jövedéki engedélyes kereskedő jövedéki terméket belföldön csak adóraktár engedélyesétől (ideértve a megszűnt adóraktárt az engedély hatályvesztését követő 30 napig), termékét adóraktárban tároló személytől, felhasználói engedélyestől, kisüzemi bortermelőtől és jövedéki engedélyes kereskedőtől szerezhet be. Egyedi esetben az állami adó- és vámhatóság előzetesen engedélyezheti a felsoroltaktól eltérő személyektől is a jövedéki termék beszerzését. Ebben az esetben a jövedéki engedélyes által elektronikusan benyújtott kérelemről az állami adó- és vámhatóság 10 munkanapon belül dönt, a döntés tartalmazza a termék beszerzésének feltételeit.

A fenti rendelkezéstől eltérően a jövedéki engedélyes kereskedő az általa értékesített jövedéki terméket, vagy annak egy részét a jövedéki kiskereskedő vagy végfelhasználó kérésére visszavásárolhatja.

Pénzügyi Szoftver, Kintlévőség-kezelés, Likviditás növelés

A jövedéki engedélyes kereskedő főszabály szerint jövedéki terméket készpénzfizetéssel nem szerezhet be és nem értékesíthet. A hatályba lépő rendelkezés alapján a jövedéki termék az alábbi kivételes esetekben készpénzfizetéssel is értékesíthető:

 • a fűtőolaj, az őstermelői igazolvány bemutatása esetén,
 • az üzemanyagot magánszemély vásárolja meg.

A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény (továbbiakban Hpt.) 6. § (4) a) pontja értelmében nem minősül pénzforgalmi szolgáltatásnak „a fizető fél és a kedvezményezett közötti közvetlen, közvetítői közreműködés nélküli bankjeggyel és érmével (a továbbiakban együtt: készpénz) történő fizetési művelet”. A Hpt. ilyen irányú meghatározása egyrészt pontos fogalmi meghatározást ad arra vonatkozóan, hogy mi minősül készpénzfizetésnek, másrészt a készpénzfizetést, mint fizetési módot egyértelműen elhatárolja a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. törvény hatálya alá tartozó, pénzforgalmi szolgáltatásnak minősülő egyéb készpénzes fizetési módoktól.

Így csak olyan fizetési megoldások felelnek meg a Jöt. készpénzfizetést kizáró rendelkezéseinek, amelyeknél a jövedéki kiskereskedő és a jövedéki engedélyes kereskedő között készpénz átadására nem kerül sor, hanem a fizetési művelet a jövedéki engedélyes kereskedő bankszámlájának közbeiktatásával történik.

A jövedéki engedélyes kereskedőnek a jövedéki termék értékesítéséről olyan számlát kell kiállítania, amelyen feltünteti a jövedéki termék KN-kódját és az engedélyének számát.

Jövedéki kiskereskedelmi tevékenység

Az új jövedéki szabályozás a jövedéki kiskereskedő alatt a jövedéki kiskereskedelmi tevékenységet folytató személyt érti. A Jöt. rendelkezései szerint a jövedéki kiskereskedelmi tevékenység az ellenőrzött energiatermékkel, a kenőolajjal, a szabadforgalomba bocsátott sörrel, csendes és habzóborral, egyéb csendes és habzó erjesztett itallal, köztes alkoholtermékkel és alkoholtermékkel, valamint szabadforgalomba bocsátott dohánygyártmánnyal a kereskedelemről szóló törvény, valamint a fiatalkorúak dohányzásának visszaszorításáról és a dohánytermék kiskereskedelmi tevékenységről szóló törvény szerint folytatott kiskereskedelmi tevékenység.

A jövedéki termék beszerzése

A jövedéki kiskereskedő jövedéki terméket belföldön csak adóraktár engedélyesétől (ideértve a megszűnt adóraktárt az engedély hatályvesztését követő 30 napig), termékét adóraktárban tároló személytől, felhasználói engedélyestől, kisüzemi bortermelőtől és jövedéki engedélyes kereskedőtől szerezhet be. Egyedi esetben az állami adó- és vámhatóság előzetesen engedélyezheti a felsoroltaktól eltérő személyektől is a jövedéki termék beszerzését. Ebben az esetben a jövedéki kiskereskedő által elektronikusan benyújtott kérelemről az állami adó- és vámhatóság 10 munkanapon belül dönt, a döntés tartalmazza a termék beszerzésének feltételeit. Ha a kérelem másik jövedéki kiskereskedőtől történő jövedéki termékbeszerzésre vagy másik jövedéki kiskereskedő részére történő jövedéki termékátadásra irányul, a kérelemhez csatolni kell az érintett jövedéki termékkészletről készített részletes kimutatást (leltárt), valamint a termékkészlet származását igazoló dokumentum, bizonylat, okmány másolatát. Az engedély megadása esetén az átadás-átvételről jegyzőkönyvet kell felvenni, amely a terméket átvevő bizonylata.

A jövedéki kiskereskedő főszabály szerint jövedéki terméket készpénzfizetéssel nem szerezhet be, kivéve a 200 ezer forintot meg nem haladó értékű jövedéki termék beszerzését:

 • adóraktárból vagy
 • kisüzemi bortermelőtől.

Mozgóbolt

Jövedéki kiskereskedő a kereskedelemről szóló törvény szerinti mozgóbolt útján jövedéki terméket abban az esetben forgalmazhat, ha az állami adó- és vámhatóságnak a mozgóbolton keresztül történő értékesítés megkezdését legkésőbb 5 munkanappal megelőzően bejelenti.

A bejelentésnek az alábbi adatokat kell tartalmaznia:

 • a jövedéki kiskereskedő
 • nevét,
 • adószámát,
 • működési engedély számát vagy nyilvántartásba vételi számát,
 • az ellátott települések, értékesítési megállóhelyek
 • megnevezését és helyét,
 • megközelítési útvonalát,
 • nyitvatartási idejét,
 • a forgalmazott jövedék termék raktározására szolgáló címet (helyrajzi számot),
 • a tevékenység megkezdésének időpontját,
 • a mozgóboltként üzemelő közúti gépjármű típusát, forgalmi rendszámát és
 • a forgalmazott jövedéki termék megnevezését.
 • Mozgóbolt útján az alábbi jövedéki termékek értékesíthetőek:
 • gázolaj, LPG és a hivatalosan meghirdetett technikai sportversenyeken (motor-, autó-, repülő-, motorcsónakversenyeken) a versenyen részt vevő gépjárművek használatára szolgáló üzemanyag a felhasználás helyszínén tankautóból,
 • sör, csendes és habzóbor, egyéb csendes és habzó erjesztett ital, köztes alkoholtermék és alkoholtermék kiszerelve,
 • dohánygyártmányok a fiatalkorúak dohányzásának visszaszorításáról és a dohánytermékek kiskereskedelméről szóló törvény alapján.
Servantes Könyvelőprogram

Bontott palackok tárolása

A kereskedelemről szóló törvény szerinti vendéglátást vagy szálláshely-szolgáltatást folytató jövedéki kiskereskedő üzletében és az ahhoz tartozó raktárában – a vendégeknek már kiszolgált termékek kivételével – 2 liter alatti kiszerelésű alkoholtermékből, csendes borból és egyéb csendes erjesztett italból választékonként öt, 2 literes vagy azt meghaladó kiszerelésű termékből választékonként egy bontott termék tárolható.

A jövedéki kiskereskedő üzletében és az ahhoz tartozó raktárában, abban az esetben tárolható a fentieknél több bontott termék, ha a kereskedő kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló kormányrendelet szerinti alkalmi rendezvényen történő értékesítést végez.

A bontott kiszerelésű termékeket az üzlet elkülönített részében tartja, és az elkülönítetten tartott termékekről olyan nyilvántartást vezet naprakészen és zár le havonta, amely tartalmazza:

 • az alkalmi rendezvény
 • időpontját,
 • helyét,
 • a bontott termék beazonosítható módon megadott adatait (márka, kiszerelés, darabszám) és
 • a bontott termék felhasználásának időpontját.
 • Vendéglátást folytató jövedéki kiskereskedő:
 • elvitelre csendes bort és egyéb csendes erjesztett italt csak 25 litert meg nem haladó kiszerelésben,
 • 25 litert meghaladó kiszerelésű csendes bort italadagoló szerkezeten keresztül vagy az állami adó- és vámhatóság által előzetesen jóváhagyott átfolyásmérővel ellátott szerkezet útján forgalmazhat.

Kitelepülés

A jövedéki kiskereskedő a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló jogszabály szerinti alkalmi rendezvényen, a kereskedelemről szóló törvény szerinti közterületi értékesítés keretében, vásáron vagy piacon akkor forgalmazhat sört, csendes és habzóbort, egyéb csendes és habzó erjesztett italt, köztes alkoholterméket és alkoholterméket, ha az állami adó- és vámhatóságnak az értékesítés megkezdése előtt legkésőbb 3 munkanappal bejelentést tesz.

A bejelentésnek tartalmaznia kell:

 • jövedéki kiskereskedő
 • nevét,
 • címét,
 • adószámát,
 • működési engedély számát vagy nyilvántartásba vételi számát,
 • az értékesítés
 • kereskedelmi szabályok szerinti formáját,
 • helyét,
 • kezdésének tervezett időpontját,
 • rendszeres időközönként ismétlődő értékesítés esetén az értékesítési napokat és az egyes napokon az értékesítés kezdő és befejező időpontját,
 • a forgalmazott jövedék termék raktározására szolgáló címet (helyrajzi számot) és
 • a forgalmazott jövedéki termék megnevezését.

Üzemanyagtöltő állomás

Jövedéki kiskereskedő

 • üzemanyagot üzemanyagtöltő állomáson vagy automatából történő értékesítés útján,
 • tüzelő-, fűtőanyag célú gázolajat kiskereskedelmi tárolótelepen vagy üzemanyagtöltő állomáson

forgalmazhat.

A légijárművek kiszolgálását végző üzemanyagtöltő állomáson:

 • repülőgép-üzemanyag kizárólag tárolótartályból,

egyéb üzemanyagtöltő állomáson:

 • üzemanyag (a földgáz kivételével) kizárólag tárolótartályból, kútoszlopon keresztül

értékesíthető.

A jövedéki kiskereskedőnek az üzemanyagtöltő állomás forgalmáról naponta, műszakonkénti bontásban nyilvántartást kell vezetnie, melynek adatait havonta kell lezárnia, és a havi zárás alapján az állami adó- és vámhatóság által rendszeresített nyomtatványon adatszolgáltatást kell teljesítenie a tárgyhónapot követő hónap 5. napjáig. A nyilvántartás adattartalmát a Vhr. 4. számú melléklete tartalmazza

Az üzemanyagtöltő állomáson a forgalmazott üzemanyag tárolására hitelesített tárolótartályt kell alkalmazni. Az adózott üzemanyagoknak a fuvarozás során vagy az üzemanyagtöltő állomáson, a jövedéki engedélyes kereskedő, valamint a végfelhasználó telephelyén a lefejtéskor bekövetkezett keveredése esetén a keveredett termék az MSZ EN ISO/IEC 17025. számú szabvány szerint, független akkreditált laboratórium szakvéleménye alapján vehető nyilvántartásba és forgalmazható.

Forrás: Nemzeti Adó- és Vámhivatal
Minden jog fenntartva – www.adosziget.hu – adosziget@adosziget.hu

Feliratkozom az Adó Sziget szakmai hírlevélre

Servantes Készlet számlázás modul
Számlázás nagy mennyiségben készletből
Megosztás

About Author

Comments are closed.