Az ingatlan értékesítésére, bérbeadására vonatkozóan áfakötelessé tétel közzététele

0

Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (továbbiakban: Áfa tv.) belföldi fordított adózásra vonatkozó 142. § (1) bekezdés e) pontja szerint az adót a termék beszerzője, szolgáltatás igénybevevője fizeti az Áfa tv. 86. § (1) bekezdésének j) és k) pontja alá tartozó termékértékesítés (a beépített „régi” ingatan és az ahhoz tartozó földrészlet, valamint az építési teleknek nem minősülő beépítetlen ingatlan értékesítése) esetében, ha az értékesítő adóalany élt az Áfa tv. 88. §-ában említett (adókötelessé tételre vonatkozó) választási jogával. Emiatt, az egyes ügyletek áfa-kötelezettségének, illetve az azzal kapcsolatban a forgalmi adó fizetésére kötelezett személyének megállapítása szempontjából jelentősége van annak, hogy az adott ingatlan mely, az áfa-kötelezettség szempontjából meghatározó körbe tartozik.

Például, hogy építési teleknek, illetve beépítés alatt álló vagy beépített új ingatlannak minősül-e, amelyek a kötelezően adóköteles körbe tartoznak, ezáltal nem kell rá a fordított adózást alkalmazni, vagy például beépített „régi” ingatlanok, melyek az Áfa tv. 86. § (1) bekezdés j) pontja alá tartoznak, melynek következtében főszabályként az adómentes körbe tartoznak, ezáltal felmerülhet, hogy a fordított adózás alkalmazandó.

Ebből következően, a vevőnek, az adókötelezettségének helyes megállapítása érdekében mindenképpen tudnia kell, hogy azért nem számított fel az eladó áfát az ingatlan értékesítésre, mert az az adómentes körbe tartozik, vagy azért nem, mert a főszabályként adómentes körbe tartozó ingatlan értékesítésre választott adókötelezettséget, és amiatt a fordított adózás szabályaira tekintettel nem számított fel áfát, mely utóbbi esetben azt a vevőnek kell megállapítani és bevallásába fizetendő adóként beállítani. (Természetesen a fordított adózás szempontjából fontos további feltétel az adóalanyok megfelelő, az Áfa tv. 142. §-ban meghatározott státusza is.)

Pénzügyi Szoftver, Kintlévőség-kezelés, Likviditás növelés

Az Áfa tv. 142. § (5) bekezdése szerint, a fordított adózásban az érintettség valószínűsítése mellett az ügylet teljesítésében érintett bármelyik fél kérheti a többi érintett féltől, hogy nyilatkozzon, az állami adóhatóságtól pedig, hogy tájékoztassa az adóalanyi státuszával összefüggően a (3) bekezdésben említett feltételek teljesüléséről (belföldön nyilvántartásba vett adóalanyok legyenek a felek, és egyiküknek se legyen olyan Áfa tv. szerinti jogállása, amelynek alapján tőlük adó fizetése ne lenne követelhető), illetőleg arról is, hogy az ingatlant értékesítő adóalany élt-e, és ha igen, milyen terjedelemben élt ott említett – az ingatlan értékesítésével összefüggő adókötelessé tétel – választási jogával. (Hiszen választási lehetőség van elkülönülten, csak a lakóingatlannak nem minősülő ingatlanok vonatkozásában az adókötelessé tételre, illetve együttesen is választható az összes, választással adókötelessé tehető körbe tartozó ingatlanra vonatkozóan is). Az Áfa tv. 142. § (6) bekezdése alapján az állami adóhatóság ezen előzőekben említett tájékoztatási kötelezettségének köteles haladéktalanul eleget tenni. Az írásos megkeresésre adott adóhatósági választ az ellenkező bizonyításáig valósnak kell tekinteni. Az Áfa tv. 142. § (1) bekezdés e) pontjában meghatározott ingatlan értékesítésre vonatkozó fordított adózás esetében az adóhatóság – az eladó adókötelessé tételre irányuló választásával összefüggő – tájékoztatási kötelezettségének 2012-től a honlapján történő közzététellel tesz eleget.

Ezzel összefüggésben 2012-től változott az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (továbbiakban: Art.) 54. §-ának (5) bekezdése is. Ennek eredményeként az állami adóhatóság az adózót terhelő adókötelezettség jogszerű teljesítéséhez, a költségvetési támogatás jogszerű igénybevételéhez honlapján eddig is közzétehető adatok körét kibővítve közzéteszi továbbá azt a tényt, hogy az általános forgalmiadó-alanynak minősülő adózó (ideértve a csoportos általános forgalmi adóalanyt is) az Áfa tv. 88. § (1) bekezdés alapján az adómentes ingatlan értékesítés vagy bérbeadás tekintetében az adókötelessé tételt választotta, valamint az adókötelessé tétel időpontját.

Ez némileg bővebb kört határoz meg az Áfa tv. 142. §-ának alkalmazáshoz szükségesnél – az adóalanyok ingatlan bérbeadással összefüggően tett választásra vonatkozó nyilatkozattal –, ami az adóalanyok gazdasági kapcsolatai során szintén hasznos információ lehet, bár arra vonatkozóan a belföldi fordított adózás előzőekben említett szabályait nem kell alkalmazni.

Az ingatlan értékesítéssel, bérbeadással összefüggő adókötelessé tétel választására vonatkozóan az adatok a NAV internetes honlapján közzétételre kerültek az egyes érintett adóalanyok vonatkozásában, melynek lekérdezésére az Adatbázisok/Adatbázis-lekérdezések/Adóalanyok listái/Áfaalanyok útvonalon van lehetőség, az érintett áfa-alanyt illetően. Az ingatlannal összefüggő adókötelessé tétel választására vonatkozóan adat csak akkor jelenik meg az egyes áfa-alanyok lekérdezése során, amennyiben ilyen irányú választást az adóalany az adóhatóságnak bejelentett.

Forrás: NAV
Minden jog fenntartva – www.adosziget.huadosziget@adosziget.hu

Feliratkozom az Adó Sziget szakmai hírlevélre

Servantes Könyvelőprogram
Megosztás

About Author

Comments are closed.