Az álláskeresők nyilvántartásában szereplő, munkaképtelenné vált személyek védelmében szükséges módosítások

0

A T/16031. számú törvényjavaslat módosítaná az álláskeresők nyilvántartásában szereplő, munkaképtelenné vált személyek védelmére vonatkozó szabályozásokat.

Törvényjavaslat

A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló törvény 54. §-a a következő (14c) bekezdéssel egészül ki:

Az aktív munkahelykeresőnek az a személy tekinthető, aki 30 napon belül képes és kész munkába állni az állami foglalkoztatási szerv által felajánlott megfelelő munkahelyen, vagy az önmaga által talált olyan munkahelyen, ahol a heti munkaidő eléri a legalább 16 órát.

Törvényjavaslat

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény 33. § a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[(1) Az aktív korúak ellátása a hátrányos munkaerő-piaci helyzetű aktív korú személyek és családjuk részére nyújtott ellátás. A járási hivatal aktív korúak ellátására való jogosultságot állapít meg annak az aktív korú személynek,]

a) aki munkaképességét legalább 67%-ban elvesztette, aki legalább 40%-os mértékű egészségkárosodást szenvedett, vagy akinek az egészségi állapota a rehabilitációs hatóság komplex minősítése alapján nem haladja meg az 60%-os mértéket, vagy

feltéve, hogy saját maga és családjának megélhetése más módon nem biztosított, és keresőtevékenységet nem folytat.

Jelenlegi szabályozás

Aki munkaképességét legalább 67%-ban elvesztette, aki legalább 50%-os mértékű egészségkárosodást szenvedett, vagy akinek az egészségi állapota a rehabilitációs hatóság komplex minősítése alapján nem haladja meg az 50%-os mértéket

Törvényjavaslat

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 35. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

A foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosult személy az állami foglalkoztatási szervnél kéri az álláskeresőként történő nyilvántartásba vételét, valamint köteles az állami foglalkoztatási szervvel együttműködni. Nem terhelik e kötelezettségek azt a személyt, akit az álláskeresők nyilvántartásából neki fel nem róható okból töröltek.

XL IDŐ online munkaidő nyilvántartó rendszer
XL IDŐ Online Munkaidő-nyilvántartó Rendszer

Jelenlegi szabályozás

A foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosult személy az állami foglalkoztatási szervnél kéri az álláskeresőként történő nyilvántartásba vételét, valamint köteles az állami foglalkoztatási szervvel együttműködni.

Törvényjavaslat

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény 36. §- a a következő (2b) bekezdéssel egészül ki:

A (9) bekezdés b) pontja alkalmazása során az eset egyéb körülményeitől függetlenül nem állapítható meg a nyilvántartásból való törlésnek a foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosult személynek való felróhatósága akkor, ha e személy egészségügyi állapota miatt nem volt az állami 1 foglalkoztatási szerv által felajánlott megfelelő munkahelyen foglalkoztatható.

Törvényjavaslat

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény a következő 140/Z. §- sal egészül ki:

A szociális hatóság 2017. szeptember 1-jéig hivatalból állapít meg foglalkoztatást helyettesítő támogatást azon személyek számára, akiknek foglalkoztatást helyettesítő támogatását az egyes törvényeknek az álláskeresők nyilvántartásában szereplő, munkaképtelenné vált személyek védelmében szükséges módosításáról szóló 2017. évi …. törvény hatálybalépését megelőzően azért szüntették meg vagy a támogatás megállapítására vonatkozó kérelmüket azért utasították el, mert egészségügyi állapotuk miatt nem voltak az állami foglalkoztatási szerv által felajánlott megfelelő munkahelyen foglalkoztathatóak. Az előbbiek alapján megállapított foglalkoztatást helyettesítő támogatást visszamenőlegesen az ellátás megszüntetésének, illetve a kérelem elutasításának időpontjáig terjedő időszakra is meg kell fizetni.

Részletes indokolás

Jelenleg végrehajtási rendelet – az álláskeresőként való nyilvántartásba vételről, valamint a nyilvántartásból való törlésről szóló 2/2011. (I. 14.) NGM rendelet – állapítja meg az aktív munkahelykereső fogalmát, holott e rendelkezés az álláskeresési nyilvántartásba való felvétel, illetve az ehhez kapcsolódó támogatásra való jogosultság szempontjából kulcsfontosságú fogalom. A törvényi szabályozás zárttá tétele érdekében javaslom törvényi szintre emelni a definíciót.

A javaslat 50%-ról 40%-ra csökkenti az aktív korúak ellátására való jogosultság szempontjából figyelembe vett egészségkárosodás mértékét. Erre azért van szükség, mert a két érték közötti egészségkárosodással rendelkező személyek jellemzően abba a körbe tartoznak, akik – bár orvosi értelemben munkaképességük nem csökkent 67%-ot meghaladó mértékben – elhelyezkedni már nem tudnak.

A módosítások egyértelművé teszik, hogy nem vonható meg a foglalkoztatást helyettesítő támogatás attól, akit azért törölnek a nyilvántartásból, mert egészségügyi állapota miatt nem volt a felajánlott munkahelyen foglalkoztatható.

A törvényjavaslathoz kapcsolódó átmeneti rendelkezés előírja a korábban megvont, illetve nem biztosított ellátások esetében a hivatalbóli felülvizsgálatot, illetve az elmaradt ellátás utólagos megfizetését.

Forrás: www.parlament.hu
Minden jog fenntartva – www.adosziget.hu – adosziget@adosziget.hu

Feliratkozom az Adó Sziget szakmai hírlevélre

BÉR és TB elszámolási Humánügyviteli Rendszer
XL-Bérprogram és TB-elszámolási Rendszer 2024.
Megosztás

About Author

Comments are closed.