Az álláskeresők nyilvántartásában szereplő, munkaképtelenné vált személyek védelmében szükséges módosításáról

0

Egy nemrég benyújtott törvényjavaslat azt célozza meg, hogy az álláskeresők nyilvántartásában szereplő munkaképtelenné vált személyek védelmét biztosítsák. Nézzük meg most, hogy milyen lépéseket tenne a törvényjavaslat ennek érdekében.

Törvényjavaslat:

1. § A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 54. §-a a következő (14c) bekezdéssel egészül ki:

(14c) A 54. § (9) bekezdés d) pontjában meghatározott aktív munkahelykeresőnek az a személy tekinthető, aki 30 napon belül képes és kész munkába állni az állami foglalkoztatási szerv által felajánlott megfelelő munkahelyen, vagy az önmaga által talált olyan munkahelyen, ahol a heti munkaidő eléri a legalább 16 órát.

Törvényjavaslat:

2. § A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 33. § a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[(1) Az aktív korúak ellátása a hátrányos munkaerő-piaci helyzetű aktív korú személyek és családjuk részére nyújtott ellátás. A járási hivatal aktív korúak ellátására való jogosultságot állapít meg annak az aktív korú személynek,]

a) aki munkaképességét legalább 67%-ban elvesztette, aki legalább 40%-os mértékű egészségkárosodást szenvedett, vagy akinek az egészségi állapota a rehabilitációs hatóság komplex minősítése alapján nem haladja meg az 60%-os mértéket, vagy” (feltéve, hogy saját maga és családjának megélhetése más
módon nem biztosított, és keresőtevékenységet nem folytat).

Munkaidőkeret teljes körű kezelése.

Jelenlegi szabályozás:

[(1) Az aktív korúak ellátása a hátrányos munkaerő-piaci helyzetű aktív korú személyek és családjuk részére nyújtott ellátás. A járási hivatal aktív korúak ellátására való jogosultságot állapít meg annak az aktív korú személynek,]

a) aki munkaképességét legalább 67%-ban elvesztette, aki legalább 50%-os mértékű egészségkárosodást szenvedett, vagy akinek az egészségi állapota a rehabilitációs hatóság komplex minősítése alapján nem haladja meg az 50%-os mértéket, vagy

Törvényjavaslat:

3. § A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 35. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

A foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosult személy az állami foglalkoztatási szervnél kéri az álláskeresőként történő nyilvántartásba vételét, valamint köteles az állami foglalkoztatási szervvel együttműködni. Nem terhelik e kötelezettségek azt a személyt, akit az álláskeresők nyilvántartásából neki fel nem róható okból töröltek.

Jelenlegi szabályozás:

A foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosult személy az állami foglalkoztatási szervnél kéri az álláskeresőként történő nyilvántartásba vételét, valamint köteles az állami foglalkoztatási szervvel együttműködni.

Törvényjavaslat:

4. § A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 36. §- a a következő (2b) bekezdéssel egészül ki:

(2b) A (9) bekezdés b) pontja alkalmazása során az eset egyéb körülményeitől függetlenül nem állapítható meg a nyilvántartásból való törlésnek a foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosult személynek való felróhatósága akkor, ha e személy egészségügyi állapota miatt nem volt az állami 1 foglalkoztatási szerv által felajánlott megfelelő munkahelyen foglalkoztatható.

Törvényjavaslat:

5. § A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény a következő 140/Z. §- sal egészül ki:

140/Z. § (1) A szociális hatóság 2017. szeptember 1-jéig hivatalból állapít meg foglalkoztatást helyettesítő támogatást azon személyek számára, akiknek foglalkoztatást helyettesítő támogatását az egyes törvényeknek az álláskeresők nyilvántartásában szereplő, munkaképtelenné vált személyek védelmében szükséges módosításáról szóló 2017. évi …. törvény hatálybalépését megelőzően azért szüntették meg vagy a támogatás megállapítására vonatkozó kérelmüket azért utasították el, mert egészségügyi állapotuk miatt nem voltak az állami foglalkoztatási szerv által felajánlott megfelelő munkahelyen foglalkoztathatóak. (2) Az (1) bekezdés alapján megállapított foglalkoztatást helyettesítő támogatást visszamenőlegesen az ellátás megszüntetésének, illetve a kérelem elutasításának időpontjáig terjedő időszakra is meg kell fizetni.

Munkaidő-Nyilvántartás könnyedén!
Stabil, gyors, rugalmas, felhasználóbarát!

Általános indokolás

A munkanélküliek számának csökkenése nem feltétlenül jár együtt az álláskeresői nyilvántartásból kikerülő emberek munkavállalásával. Sőt, a teljes foglalkoztatás elérése érdekében a kormánynak az sem nagy ár, hogy a nyilvántartásból eltüntetett egészségkárosodott, önhibájukon kívül munkanélküli emberek a regisztrációval együtt – alaptörvény-ellenes módon – elveszítsék egyetlen jövedelemforrásukat, a keresetpótló juttatást is. A kormány egy tavaly nyári határozatában [a mentális, szociális vagy egészségügyi okból foglalkoztatásba be nem vonható álláskeresők foglalkoztathatóságának növelését szolgáló 2016. évi kormányzati intézkedésekről szóló 1253/2016. (VI. 6.) Korm. határozat]rendelte el az egészségügyi okból nem foglalkoztatható emberek álláskeresői nyilvántartásból való törlését. Ez a BM adatai szerint 53 ezer embert érintett. Az álláskeresői nyilvántartásból törölt emberektől a járási hivatalok megvonták a segélyt (foglalkoztatást helyettesítő támogatást) is, mivel a kormány nem módosította a szociális törvényt úgy, hogy az garantálja: az egészségügyi okból munkaképtelen és ezért az álláskeresői nyilvántartásból kizárt emberek nem veszítik el a szociális ellátásra (és ezzel a TB-re) való jogosultságukat. Az LMP február végén fordult az ombudsmanhoz, hogy vizsgálja meg, a hatályos törvények megfelelnek-e annak az alaptörvényi rendelkezésnek, miszerint az önhibájukon kívül munkanélküli emberek támogatásra jogosultak. Az ombudsman a vizsgálat nyomán – az LMP véleményével egybehangzóan – megállapította: nem alkotmányos az egészségügyi okból munkaképtelen emberek kizárása a segélyből. Az alapvető jogok biztosa felkérte a nemzetgazdasági minisztert, hogy kezdeményezze a vonatkozó jogszabályok olyan tartalmú módosítását, amelyek garanciát jelentenek arra, hogy az egészségügyi okok miatt nem foglalkoztatható álláskeresők az álláskeresői nyilvántartásból való törlésükkel nem veszítik el a szociális ellátásra való jogosultságukat. Az LMP most újra benyújtja a törvényjavaslatot, amit a kormány egyszer már leszavazott arra hivatkozva, hogy nem a törvényi szabályozással, hanem annak végrehajtásával van probléma. Mostanra már viszont nemcsak mi, de az ombudsman is kimondta állásfoglalásában, hogy a törvényi rendelkezések is ellentmondásosak, ami alkotmánysértő hatósági gyakorlathoz vezet. Ezért újra kezdeményezzük az egészségügyi okból munkaképtelen emberek szociális támogatását garantáló törvénymódosítást. Emellett javasoljuk, hogy az eddig alkotmánysértő módon meghozott hatósági döntéseket vizsgálják felül hivatalból és fizessék ki visszamenőlegesen az elmaradt segélyeket. Ha a kormány nem lép még nyár előtt, akkor mi fogjuk elvégezni a kormány munkáját, és tájékoztatni fogjuk a kormányhivatalokat arról, hogy alkotmányellenes a segélymegvonás.

Részletes indokolás

1. § Jelenleg végrehajtási rendelet – az álláskeresőként való nyilvántartásba vételről, valamint a nyilvántartásból való törlésről szóló 2/2011. (I. 14.) NGM rendelet – állapítja meg az aktív munkahelykereső fogalmát, holott e rendelkezés az álláskeresési nyilvántartásba való felvétel, illetve az ehhez kapcsolódó támogatásra való jogosultság szempontjából kulcsfontosságú fogalom. A törvényi szabályozás zárttá tétele érdekében javaslom törvényi szintre emelni a definíciót.

2. § A javaslat 50%-ról 40%-ra csökkenti az aktív korúak ellátására való jogosultság szempontjából figyelembe vett egészségkárosodás mértékét. Erre azért van szükség, mert a két érték közötti egészségkárosodással rendelkező személyek jellemzően abba a körbe tartoznak, akik – bár orvosi értelemben munkaképességük nem csökkent 67%-ot meghaladó mértékben – elhelyezkedni már nem tudnak.

3-4. § A módosítások egyértelművé teszik, hogy nem vonható meg a foglalkoztatást helyettesítő támogatás attól, akit azért törölnek a nyilvántartásból, mert egészségügyi állapota miatt nem volt a felajánlott munkahelyen foglalkoztatható. 5. § A törvényjavaslathoz kapcsolódó átmeneti rendelkezés előírja a korábban megvont, illetve nem biztosított ellátások esetében a hivatalbóli felülvizsgálatot, illetve az elmaradt ellátás utólagos megfizetését.

Forrás: www.parlament.hu
A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény
Minden jog fenntartva – www.adosziget.hu – adosziget@adosziget.hu

Feliratkozom az Adó Sziget szakmai hírlevélre

BÉR és TB elszámolási Humánügyviteli Rendszer
XL-Bérprogram és TB-elszámolási Rendszer 2024.
Megosztás

About Author

Comments are closed.