A fordított áfa hatálya alá tartozó ügyletkör szűkítése a munkaerő-kölcsönzés szektorban 2021. április 1-jétől

0

2021. április 1-jei hatállyal módosult az Áfa tv.[1] 142. § (1) bekezdés c) pontja, aminek következtében a munkaerő-kölcsönzés szolgáltatásoknak csak egy szűk köre esetében marad továbbra is alkalmazandó a fordított áfa.[2] A módosításra európai uniós jogharmonizációs kötelezettségből fakadóan került sor, miután az Európai Bizottság nem támogatta Magyarország kérelmét, amelyben hazánk a munkaerő-kölcsönzés szektorban általánosan alkalmazott fordított áfa további fenntartását kérte.

Az Áfa tv. 2021. április 1-jétől hatályos 142. § (1) bekezdés c) pontja úgy rendelkezik, hogy az adót a termék beszerzője, szolgáltatás igénybevevője fizeti munkaerő kölcsönzése, kirendelése, rendelkezésre bocsátása esetén, amely az  a)  pont szerinti termékértékesítéshez vagy szolgáltatásnyújtásnak minősülő olyan építési szerelési és egyéb szerelési munkához kapcsolódik, amely ingatlan létrehozatalára, bővítésére, átalakítására vagy egyéb megváltoztatására – ideértve a bontással történő megszüntetését is – irányul.

A módosítás következtében csak azok a munkaerő-kölcsönzés szolgáltatások maradnak a fordított áfa hatálya alatt, amelyek

  • az Áfa tv. 10. § d) pontja szerinti termékértékesítéshez (építési-szerelési munkával létrehozott, ingatlan-nyilvántartásba bejegyzendő ingatlan átadása), vagy
  • ingatlan létrehozatalára, bővítésére, átalakítására, egyéb megváltoztatására irányuló építési szerelési és egyéb szerelési munkákhoz

kapcsolódnak.

Természetesen a fordított adózás ezekben az esetekben is csak akkor alkalmazandó, ha teljesülnek a fordított adóztatás egyéb feltételei is, vagyis az érintett felek mindegyike belföldön nyilvántartásba vett adóalany, ugyanakkor egyiküknek sincs olyan jogállása, amely alapján az adó fizetése ne lenne tőle követelhető.[3]

Mit jelent a változtatás a munkaerő-kölcsönzés szolgáltatóinak?

A módosítás azt eredményezi, hogy a munkaerő-kölcsönzés szolgáltatások túlnyomó többsége esetében megszűnik a fordított áfa, vagyis nem a szolgáltatás igénybevevője, hanem az ügyletet teljesítő adóalany lesz köteles megfizetni (és áthárítani) az áfát.Ha egy szolgáltatásnyújtás a rendelkezés 2021. április 1-jétől hatályos szövege értelmében már nem tartozik a fordított áfa hatálya alá, akkor az alábbi szabályok szerint kell meghatározni, hogy mely esetekben kell először alkalmazni az egyenes adózás szabályait.

Az Áfa tv. a 142. § (1) bekezdés c) pontjának 2021. április 1-jétől hatályos módosításával összefüggésben nem ír elő átmeneti szabályt, vagyis az általános szabályok szerint kell eljárni.

Az áfa szabályok értelmében az ügylet tényállásszerű megvalósulása, vagyis a teljesítés eredményez adófizetési kötelezettséget, amely adófizetési kötelezettség a teljesítés időpontjában keletkezik.[4] Ebből következően a teljesítési időpont alapvető jelentőséggel bír az ügyletek minősítése során.

Vagyis annak meghatározása során, hogy egy adott ügylet tekintetében még a fordított adózás vagy már az egyenes adózás szabályai alkalmazandóak-e, azt kell megvizsgálni, hogy az adott ügylet teljesítési időpontja a módosítás hatályba lépésének napját megelőzi-e vagy sem. Ennek megfelelően kell eljárni abban az esetben is, ha az adott szolgáltatásnyújtás során a felek az Áfa tv. 58. §-a szerinti időszakos elszámolásban állapodtak meg.

Munkaidő-Nyilvántartás könnyedén!
Stabil, gyors, rugalmas, felhasználóbarát!

Munkaerő-kölcsönzés után adófizetési kötelezettség

Az Áfa tv. 58. § (1) bekezdése, valamint az (1a) bekezdés a) és b) pontja szerinti különös rendelkezések értelmében, ha a felek a termékértékesítés, szolgáltatásnyújtás során időszakonkénti elszámolásban vagy fizetésben állapodnak meg, vagy a termékértékesítés, szolgáltatásnyújtás ellenértékét meghatározott időszakra állapítják meg, akkor a teljesítés

  • főszabály szerint az elszámolással vagy fizetéssel érintett időszak utolsó napja;
  • a számla vagy a nyugta kibocsátásának időpontja, feltéve, hogy az elszámolással vagy fizetéssel érintett időszakra vonatkozó ellenérték megtérítésének esedékessége és a számla vagy a nyugta kibocsátása az elszámolással vagy fizetéssel érintett időszak utolsó napját megelőzi;
  • az elszámolással vagy fizetéssel érintett időszakra vonatkozó ellenérték megtérítésének esedékessége, de legfeljebb az elszámolással vagy fizetéssel érintett időszak utolsó napját követő hatvanadik nap, feltéve, hogy az ellenérték megtérítésének esedékessége az elszámolással vagy fizetéssel érintett időszak utolsó napját követő időpontra esik.

Ha az Áfa tv. 58. § (1) bekezdésének, valamint az (1a) bekezdés a) és b) pontjának hivatkozott rendelkezései alapján az adóalanyok által teljesített, a fordított adózás hatálya alól 2021. április 1-jétől kikerülő időszakos elszámolású ügyleteknek a teljesítési időpontja

  • 2021. április 1-jét megelőző napra esik, akkor a „fordított adózást” kell alkalmazni, vagyis az ügyletet teljesítő adóalany olyan számla kibocsátásáról köteles gondoskodni, amelyben áthárított adó, illetve százalékérték nem szerepel[5], és a számlán fel kell tüntetnie a „fordított adózás” kifejezést[6], a szolgáltatást igénybe vevő adóalany adófizetési kötelezettsége pedig az Áfa tv. 60. § (1)-(2) bekezdésében foglalt szabályok alapján meghatározott időpontban keletkezik.
  • 2021. április 1-jére, vagy azt követő időpontra esik, akkor az Áfa tv. általános szabályai szerinti egyenes adózást kell alkalmazni, vagyis az ügyletet teljesítő adóalany köteles az adófizetési kötelezettséget teljesíteni (és az áfát áthárítani).

Mit tegyünk, ha a munkaerő-kölcsönzés 2021. április 1-jét átlépi?

Önmagában az a tény, hogy az elszámolási időszak a tartamát tekintve részben vagy egészben megelőzi, vagy követi 2021. április 1-jét, nincs befolyással arra, hogy a fordított vagy egyenes adózás alkalmazandó. Ha egy adott időszak a fenti időponton áthúzódik, akkor az időszakot nem kell megosztani, illetve az adott ügyletet nem kell részben „fordítottan adózó”, részben „egyenesen adózó” ügyletként kezelni, hanem attól függően, hogy az ügylet teljesítési időpontja 2021. április 1-jét megelőzi-e vagy sem, az ügylet egészére a fordított vagy az egyenes adózást kell alkalmazni.

Rögzíteni szükséges továbbá azt is, hogy az Áfa tv. 60. § (1)-(2) bekezdésében foglalt, arra vonatkozó szabályok, hogy a fordított adózás hatálya alá tartozó ügyletek esetében a fizetendő adót mikor kell megállapítani, nem írják felül az Áfa tv. teljesítési időpont meghatározására vonatkozó szabályait. Ebből következően, önmagában az a tény, hogy a szolgáltatás igénybevevője az Áfa tv. 60. § (1)-(2) bekezdése szerint 2021. április 1-jét megelőzően megállapította a fizetendő adót, még nem jelenti azt, hogy az ügylet a fordított adózás hatálya alá tartozik.

Mindezek azt is jelentik, hogy ha egy 2021. április 1-jei vagy azt követő teljesítési időpontú szolgáltatásnyújtásról a szolgáltatást nyújtó adóalany a fordított adózás szabályai szerint állított ki számlát, akkor – tekintettel arra, hogy az ügylet nem tartozik a fordított áfa hatálya alá – a szolgáltatást nyújtó adóalany a számla módosításáról köteles gondoskodni.

Példa a fizetendő és levonható adó, valamint az ügyletről szóló számla korrigálására

Az alábbi példában azt mutatjuk be, hogy a munkaerő-kölcsönzés szolgáltatás nyújtójaként és igénybevevőjeként eljáró adóalanyoknak milyen módon kell a köztük megvalósuló időszakos elszámolású ügyletek kapcsán a fizetendő és a levonható adót, valamint az ügyletről szóló számlát korrigálni abban az esetben, ha

  • a kérdéses ügyletek teljesítési időpontja az Áfa tv. 58. § (1) bekezdésének, valamint az (1a) bekezdés a) és b) pontja alapján 2021. április 1-jére vagy azt követő időpontra esik, vagyis az ügyletek már az egyenes adózás hatálya alá tartoznak,
  • ugyanakkor a számlák kibocsátására és a fizetendő adó megállapítására az Áfa tv. 60. § (1)-(2) bekezdése alapján a fenti időpontot megelőzően még a fordított adózás alkalmazásával került sor.

Példa: Egy negyedéves áfabevalló iskolaszövetkezet (továbbiakban: szolgáltatás nyújtója) havi időszakos elszámolású ügylet keretében munkaerő kölcsönzésére irányuló szolgáltatást nyújt a havi áfabevalló partnere (továbbiakban: szolgáltatás igénybevevője) részére.

A szolgáltatás nyújtója 2021. március 19-én bocsátott ki számlát

A szolgáltatás igénybevevőjének a 2021. március havi időszakra jutó ellenértéket 2021. április 15-éig (azaz a 2021. márciusi havi elszámolási időszak utolsó napját követően) kell megfizetnie. A szolgáltatás nyújtója 2021. március 19-én még a fordított adózás alkalmazásával bocsátott ki számlát a szolgáltatás igénybevevője részére a 2021. március havi elszámolási időszakra vonatkozóan. A szolgáltatás igénybevevője a számlát 2021. március 22-én vette kézhez és a fizetendő adót a fordított adózást alkalmazva ezen a napon állapította meg az Áfa tv. 60. § (1)-(2) bekezdése szerint.

A teljesítési időpont 2021. április 15-ére, vagyis 2021. április 1-jét követő időpontraesik, ezért az ügylet már az egyenes adózás hatálya alá tartozik. Mivel a szolgáltatás nyújtója az egyenes adózás hatálya alá tartozó szolgáltatásnyújtásról fordított adózást alkalmazva bocsátotta ki a számlát, ezért a szolgáltatás nyújtója a számlátmódosítani köteles.

Ha a szolgáltatás nyújtója még a 2021. évi második negyedévre vonatkozó áfabevallása benyújtását megelőzően módosítja a számlát,

akkor a számlamódosítás nem eredményezi a szolgáltatás nyújtójánál a bevallás módosítását. Ebben az esetben, mivel az ügylet teljesítési időpontja 2021. április 15-ére esik, a szolgáltatás nyújtójának módjában áll az ügylet teljesítési időpontját magában foglaló adómegállapítási időszakról (vagyis a 2021. évi második negyedévről) benyújtandó áfabevallásban már az egyenes áfás módosító számláját szerepeltetni. 

Ha a számla módosítására csak később kerülne sor,

vagyis azt követően, hogy az eredeti, fordított áfás számlát a szolgáltatást nyújtónak már szerepeltetnie kellett a 2021. évi második negyedévre vonatkozó áfabevallásában, akkor tekintettel arra, hogy a számla módosítása következtében nő a szolgáltatás nyújtójánaka fizetendő adója, a szolgáltatás nyújtójának önellenőriznie kell az ügylet teljesítési időpontját magában foglaló adómegállapítási időszakról (vagyis a 2021. évi második negyedévről) benyújtott áfabevallását.

A szolgáltatás igénybevevője a részére kibocsátott fordított áfás számla alapján adómegállapítási kötelezettségének a számla kézhezvételének időpontja (2020. március 22.) által meghatározott adómegállapítási időszak bevallásában a fordított áfa szabályai szerint tesz eleget. A számla módosítása következtében a szolgáltatás igénybevevőjének a fizetendő adója csökkenni fog, amely csökkenést legkorábban abban az adómegállapítási időszakban jogosult figyelembe venni, amelyben az eredeti számlát módosító számla a személyes rendelkezésére áll[7] (például 2021. április 10-én kézhez vett helyesbítő számla esetén a 2021. április havi adómegállapítási időszakban). Továbbá, a szolgáltatás igénybevevője ugyanebben az áfabevallásában (azaz 2021. április 10-én kézhez vett helyesbítő számla esetén a 2021. április havi áfabevallásában) a levonható adó utólagos módosulását is köteles elszámolni, ha az eredeti, fordított áfás számla alapján adólevonási jogot érvényesített[8].

A munkaerő-kölcsönzés szolgáltatás igénybevevőjének az adólevonási joga

Az egyenes áfás módosító számla alapján a szolgáltatás igénybevevőjének az adólevonási joga a teljesítés időpontjában (vagyis 2021. április 15-én) nyílik meg[9] A szolgáltatás igénybevevője az adólevonási jogát a saját döntése alapján az adólevonási jog keletkezése évében és az azt követő naptári évben (azaz 2021-ben és 2022-ben) érvényesítheti bármelyik adómegállapítási időszakban. Ezt követően a szolgáltatás igénybevevője a még el nem évült előzetesen felszámított adó tekintetében az adólevonási jogát önellenőrzés útján érvényesítheti abban az adómegállapítási időszakban, melyben az adólevonási jog keletkezett. 

[1] az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény
[2] az egyes adótörvények módosításáról szóló 2020. évi CXVIII. törvény 42. §-ának hatálybalépéséről szóló 1/2021. (III. 2.) PM határozat (Magyar Közlöny 2021. évi 33. szám, 2021. március 2.)
[3] Áfa tv. 142. § (3) bekezdés
[4] Áfa tv. 55. § (1) bekezdés, 56. §
[5] Áfa tv. 142. § (7) bekezdés
[6] Áfa tv. 169. § n) pont
[7] Áfa tv. 153/B. § (1) bekezdés a) pont
[8] Áfa tv. 153/C. § (3) bekezdés
[9] Áfa tv. 119. §

Forrás: NAV
Minden jog fenntartva – www.adosziget.hu – adosziget@adosziget.hu

Feliratkozom az Adó Sziget szakmai hírlevélre

BÉR és TB elszámolási Humánügyviteli Rendszer
XL-Bérprogram és TB-elszámolási Rendszer 2024.
Megosztás

About Author

Comments are closed.