A szociális hozzájárulási adó befizetése, bevallása

0

A szociális hozzájárulási adót a NAV Szociális hozzájárulási adó beszedési számlájára, a 10032000-06055912 számlaszámra kell megfizetni.

Az adófizetésre kötelezett személy

 • Adófizetésre kötelezett az a személy, aki az Szja tv. szerint nem önálló tevékenységből származó jövedelmet juttat, ide kell érteni a külföldi kifizetőt is. Ha az Szja tv. szerinti nem önálló tevékenységből származó jövedelem külföldi kifizetőtől származik, és a Tbj. szerint járulékalapot nem képez, az adófizetésre kötelezett személy a természetes személy.
 • Ha az Szja tv. szerint önálló tevékenységből származó jövedelem kifizetőtől származik, az adófizetésre kötelezett személy a kifizető, ideértve a külföldi kifizetőt is. Ha az Szja tv. szerinti önálló tevékenységből származó jövedelem nem kifizetőtől származik, az adó fizetésére kötelezett személy a természetes személy. Ha a természetes személy külföldi kifizetőtől a Tbj. szerint járulékalapot nem képező jövedelmet szerez, az adófizetésre kötelezett személy a természetes személy.
 • Ha az Szja tv. szerint egyéb jövedelemnek minősülő jövedelem kifizetőtől származik, akkor az adófizetésre kötelezett a kifizető. Ha az Szja tv. szerint egyéb jövedelemnek minősülő jövedelem nem kifizetőtől származik vagy az adóelőleget a kifizetőnek nem kell megállapítani, akkor az adófizetésre kötelezett a természetes személy.

A szociális hozzájárulási adóról szóló tv. 1. § (5) bekezdése szerinti jövedelemnél, ilyen például az osztalék, az árfolyamnyereségből származó jövedelem, a vállalkozásból kivont jövedelem, az adófizetésre kötelezett személy a jövedelmet szerző természetes személy.

Kirendeléskor az adófizetési kötelezettséget a kirendelést elrendelő teljesíti, ideértve a külföldi kifizetőt is. A kirendelés alapján foglalkoztató személy teljesíti az adófizetési kötelezettséget, ha a kirendelést elrendelővel megállapodott arról, hogy a természetes személy foglalkoztatásához kapcsolódó munkabért és közterheket ő fizeti.

Munkaerő-kölcsönzés keretében kölcsönbe adott munkavállalóval fennálló jogviszonyra tekintettel fizetendő adó alanya a kölcsönbe adó. Ha a kölcsönbe adó külföldi kifizető, az adófizetésre kötelezett a munkavállalót kölcsönbe vevő személy.

Több munkáltatós munkaviszonynál az adókötelezettséget az adózás rendjéről szóló törvény szerint meghatározott munkáltató teljesíti. A kincstár számfejtési körébe tartozó költségvetési szervek képviselőjeként az adó megállapítására, bevallására és megfizetésére a kincstár kötelezett.

A kifizető bevallási, befizetési kötelezettsége

Az adófizetésre kötelezett kifizető

a) a munkaviszonyból,
b) a szövetkezet és természetes személy tag közötti, a tagnak munkavégzési kötelezettséget eredményező vállalkozási és megbízási jogviszonyból,
c) az a) pont alá nem tartozó, a közkereseti társaság, a betéti társaság, a korlátolt felelősségű társaság, a közös vállalat, az egyesülés, az európai gazdasági egyesülés, a szabadalmi ügyvivői társaság, a szabadalmi ügyvivői iroda és természetes személy tagja között fennálló, a tagnak a jogi személy, az egyéb szervezet tevékenységében való személyes közreműködési kötelezettséget eredményező tagi jogviszonyból (ideértve a nem munkaviszony keretében ellátott vezető tisztségviselői jogviszonyt is),
d) az ügyvédi iroda, a közjegyzői iroda, a végrehajtói iroda, az egyéni cég és természetes személy tag közötti tagi jogviszonyból,
e) az egyházi jogi személy és az egyházi szolgálati viszonyban álló egyházi személy közötti jogviszonyból,
f) állami projektértékelői jogviszonyból,
g) az Szja tv. szerinti nem önálló tevékenység vagy önálló tevékenység (ide nem értve a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló törvény hatálya alá tartozó közérdekű önkéntes tevékenységet, az egyéni vállalkozói tevékenységet, a mezőgazdasági őstermelői tevékenységet, a bérbeadói tevékenységet és az európai parlamenti képviselő e tevékenységét) végzésének alapjául szolgáló, az a)-f) pont hatálya alá nem tartozó olyan jogviszonyból, amely alapján a tevékenységet Magyarországon vagy a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról szóló közösségi rendelet hatálya alá tartozó másik tagállam, vagy Magyarország által kötött kétoldalú szociális biztonságról szóló egyezményben részes másik állam területén végzik, származó jövedelem juttatása esetén az adót az Art. rendelkezései szerint havonta állapítja meg, és a tárgyhónapot követő hónap 12-éig vallja be és fizeti meg.

Munkaidőkeret teljes körű kezelése.

Az adó összegét a természetes személy részére kiállított igazoláson nem kell feltüntetni.

Ha az adóalany természetes személy foglalkoztatására kedvezményt vagy támogatást vesz igénybe, az Art. rendelkezései szerinti bevallásának adataiból a kedvezmény vagy támogatás jogcíme, alapja és a kedvezmény vagy támogatás összege személyenként megállapítható kell legyen.

A kifizető a természetes személyt terhelő adót a természetes személytől levonja és a juttatást követő hónap 12-éig megfizeti és bevallja. A természetes személyt terhelő adókötelezettség megállapításánál, megfizetésénél az Art. kerekítési szabályai nem alkalmazhatók. A kamatkedvezményből származó jövedelem után fizetendő adót évente, az adóévet követő év január 12-éig kell megfizetni. Ha a kamatkedvezmény év közben megszűnik, az adót a megszűnés napját követő hónap 12-éig kell megfizetni.

Nem kifizető:

 • az önkéntes kölcsönös biztosítópénztár a tag kilépése, a várakozási idő letelte után a tag részére teljesített adóköteles pénztári kifizetésénél,
 • a számlavezető a nyugdíj-előtakarékossági számlákról szóló törvényben meghatározott számlatulajdonosnak kifizetett, egyéb jövedelemnél,
 • az önkéntes kölcsönös egészségpénztár, önsegélyező pénztár, egészség- és önsegélyező pénztár, a jogosulatlanul igénybe vett pénztári szolgáltatásnál, a célzott szolgáltatásként nyújtott kiegészítő önsegélyező szolgáltatásnál,
 • az önkéntes kölcsönös biztosítópénztár a természetes személy javára jóváírt támogatói adománynál,
 • a biztosító az Szja tv. 28. § (2) bekezdése szerinti jövedelemnél.

A természetes személy bevallási, befizetési kötelezettsége

Az adó fizetésére kötelezett természetes személy az adót, adóelőleget a személyi jövedelemadó, a személyijövedelemadó-előleg megfizetésével egyidejűleg állapítja és fizeti meg. Az adót a NAV közreműködése nélkül elkészített bevallásban vagy a NAV adóbevallási tervezetének felhasználásával elkészített személyijövedelemadó-bevallásban vallja be.

A tárgyévre a NAV adóbevallási tervezetének felhasználásával készített személyijövedelemadó-bevallásban kell az előlegként megfizetett adót elszámolni, az adóbevallás benyújtásának határidejéig a különbözetet megfizetni. A túlfizetésként mutatkozó különbözetről a bevallás megfelelő rovatában lehet rendelkezni.

A személyijövedelemadó-előleg megfizetésére nem kötelezett természetes személy az adót a személyijövedelemadó-bevallásában, vagy a NAV adóbevallási tervezetének felhasználásával készített személyijövedelemadó-bevallásban az előírt határidőig állapítja meg, vallja be, és a bevallás benyújtásának határidejéig fizeti meg. Ha a természetes személy az adót a fizetési kötelezettségét meghaladóan fizette meg vagy a fizetendő adónál a kifizető többet vont le, a túlfizetést az adóévre a személyi jövedelemadóról benyújtott bevallásában visszaigényelheti. Ha az adóévben fizetendő adó meghaladja a kifizető által levont összeget, a különbözetet a természetes személy az adóévre vonatkozó személyi jövedelemadóról benyújtott bevallásában vallja be, és a bevallás benyújtására előírt határidő lejártáig fizeti meg.

Ha a természetes személy

 • vállalkozásból kivont,
 • értékpapír-kölcsönzésből származó,
 • osztalékból, vállalkozói osztalékalapból,
 • árfolyamnyereségből származó jövedelme miatt adó fizetésére kötelezett, vagy a visszaigénylési jogosultságát gyakorolja, az adóévről személyijövedelemadó-bevallást kell benyújtania. A természetes személynek nem kell az adót bevallania, ha a kifizető az adót levonta, és az Szja tv. alapján nem kell bevallást benyújtani. A külföldi illetőségű előadóművész adókötelezettségét a személyi jövedelemadóval egyidejűleg állapítja meg és vallja be.

Forrás: NAV
Minden jog fenntartva – www.adosziget.huadosziget@adosziget.hu

 

Feliratkozom az Adó Sziget szakmai hírlevélre

BÉR és TB elszámolási Humánügyviteli Rendszer
XL-Bérprogram és TB-elszámolási Rendszer 2024.
Megosztás

About Author

Comments are closed.