A számvitelről szóló törvény módosítása

0

A 2020. november 26-án megjelenő 261. számú Magyar Közlönyben közzé tették a számvitelről szóló törvény módosítását. Olvass tovább!

Új szabályozás

A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (Szt.) 36. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

A  35.  § (3)  bekezdése szerinti vállalkozónál a  tőketartalék (1)  bekezdés a)–c)  pontja szerinti növekedésének, a  (2)  bekezdés a) és c)  pontja szerinti csökkenésének bizonylata a  létesítő okirat, annak módosítása, illetve a  közgyűlési, az  alapítói, a  taggyűlési határozat, könyvviteli elszámolása a  tőkeemelésről, a  tőkeleszállításról szóló létesítő okiratnak, illetve módosításának a  cégjegyzékbe történt bejegyzése időpontjával, illetve ha a  változás időpontja eltér a bejegyzés időpontjától, akkor a változás időpontjával történik, a) az  (1)  bekezdés a) és b)  pontja szerinti tőketartalék-növelésnél, ha az  eszköz átvétele a  cégbejegyzésig, illetve a változás időpontjáig megtörtént, b) az (1) bekezdés c) pontja szerinti tőketartalék-növelésnél, c) a (2) bekezdés a) és c) pontja szerinti tőketartalék-csökkenésnél, illetve a cégbejegyzést, illetve a változás időpontját követően, az eszköz átvételekor az (1) bekezdés a) és b) pontja szerinti tőketartalék-növelésnél, ha az eszközök átvétele a cégbejegyzés, illetve a változás időpontjáig nem történt meg.

Régi szabályozás

A 35. § (3) bekezdése szerinti vállalkozónál a tőketartalék (1) bekezdés a)-c) pontja szerinti növekedésének, a (2) bekezdés a) és c) pontja szerinti csökkenésének bizonylata a létesítő okirat, annak módosítása, illetve a közgyűlési, az alapítói, a taggyűlési határozat, könyvviteli elszámolása a tőkeemelésről, a tőkeleszállításáról szóló létesítő okiratnak, illetve módosításának a cégjegyzékbe történt bejegyzése időpontjával történik,

a) az (1) bekezdés a)-b) pontja szerinti tőketartalék-növelésnél, ha az eszköz átvétele a cégbejegyzést megelőzően megtörtént,

b) az (1) bekezdés c) pontja szerinti tőketartalék-növelésnél,

c) a (2) bekezdés a) és c) pontja szerinti tőketartalék-csökkenésnél, illetve

a cégbejegyzést követően, az eszköz átvételekor az (1) bekezdés a)-b) pontja szerinti tőketartalék-növelésnél, ha az eszközök átvétele a cégbejegyzés időpontjáig nem történt meg. 

Új szabályozás

Az Szt. 37. § (1) bekezdése a következő h) ponttal egészül ki:

(Az eredménytartalék növekedéseként kell kimutatni:)

h) az  osztalék miatti kötelezettség elengedett összegét, ha a  jóváhagyott osztalékból származó követelését a gazdasági társaság tulajdonosa (tagja) elengedi, az elengedés időpontjával.

Új szabályozás

Az számvitelről szóló törvény 77. § (3) bekezdés d) és e) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az egyéb bevételek között kell kimutatni:)

d) az  eredeti követelést engedményezőnél (eladónál) az  átruházott (engedményezett) – forgóeszközök között kimutatott – követelés engedményes által elismert értékének és könyv szerinti értékének a  különbözetét, amennyiben az elismert érték meghaladja a könyv szerinti értéket, a követelés átruházásakor;

e) az  immateriális jószág, a  tárgyi eszköz értékesítése esetén (ideértve azt is, ha az  immateriális jószág, a  tárgyi eszköz a  mérlegben, a  könyvekben nincs kimutatva), továbbá az  immateriális jószág, a  tárgyi eszköz 72. § (4) bekezdés a) és c) pontja szerinti jogcímen történő átadása esetén az értékesítésből, az átadásból származó bevétel és a  könyv szerinti érték különbözetét, amennyiben a  bevétel meghaladja a  könyv szerinti értéket, az értékesítéskor, az átadáskor;

Régi szabályozás

d) az eredeti követelést engedményezőnél (eladónál) az átruházott (engedményezett) – forgóeszközök között kimutatott – követelésnek az engedményes által elismert értékét a követelés átruházásakor;

e) az immateriális jószág, a tárgyi eszköz értékesítéséből (ide értve azt is, ha az immateriális jószág, a tárgyi eszköz a mérlegben, a könyvekben nincs kimutatva), továbbá az immateriális jószág, a tárgyi eszköz 72. § (4) bekezdésének a) és c) pontja szerinti jogcímen történő átadásából származó bevételt az értékesítéskor, az átadáskor;

Új szabályozás

Az Szt. 81. § (3) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az egyéb ráfordítások között kell kimutatni:)

c) az  immateriális jószág, a  tárgyi eszköz értékesítése esetén (ideértve azt is, ha az  immateriális jószág, a  tárgyi eszköz a  mérlegben, a  könyvekben nincs kimutatva), továbbá az  immateriális jószág, a  tárgyi eszköz 72. § (4) bekezdés a) és c) pontja szerinti jogcímen történő átadása esetén az értékesítésből, az átadásból származó bevétel és a  könyv szerinti érték különbözetét, amennyiben a  könyv szerinti érték meghaladja a  bevételt, az értékesítéskor, az átadáskor;

Régi szabályozás

c) az immateriális jószág, a tárgyi eszköz közvetlen értékesítésekor azok könyv szerinti értékét;

Új szabályozás

Az Szt. 81. § (3) bekezdés f) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az egyéb ráfordítások között kell kimutatni:)

f) az  eredeti követelést engedményezőnél (eladónál) az  átruházott (engedményezett) – forgóeszközök között kimutatott – követelés engedményes által elismert értékének és könyv szerinti értékének a  különbözetét, amennyiben a könyv szerinti érték meghaladja az elismert értéket, a követelés átruházásakor.

Régi szabályozás

f) az eredeti követelést engedményezőnél (eladónál) az átruházott (engedményezett) – forgóeszközök között kimutatott – követelésnek a könyv szerinti értékét a követelés átruházásakor.

Új szabályozás

Az Szt. 140. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:

A  lekötött tartalékban kell fedezetet képezni az  átalakulással közvetlenül összefüggően keletkező adófizetési kötelezettségre, ha az adófizetési kötelezettség a jogutódot terheli és arra más módon nem képeztek fedezetet.

Új szabályozás

Az Szt. 153. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

Az  a  vállalkozó, amelynek értékpapírjait az  Európai Gazdasági Térség bármely államának szabályozott piacán forgalmazzák, az éves beszámoló és az összevont (konszolidált) éves beszámoló (1) és (2) bekezdés szerinti letétbe helyezési kötelezettségének az adott üzleti év mérlegfordulónapját követő negyedik hónap utolsó napjáig köteles eleget tenni.

Forrás: Magyar Közlöny
Minden jog fenntartva – www.adosziget.hu – adosziget@adosziget.hu

Megosztás

About Author

Comments are closed.