Mikor lehetséges az egyoldalú szerződésmódosítás?

0

Szerződésmódosítás esetén általában mindenkinek az jut eszébe, hogy a szerződő felek közös megegyezéssel változtatnak a szerződésük tartalmán. Azonban többször lehet hallani egyoldalú szerződésmódosításról is. Például pénzintézetekkel kötött szerződések vagy telefonszolgáltatóval fennálló előfizetői szerződések esetén. Milyen esetekben lehetséges az egyoldalú szerződésmódosítás?

Egyoldalú szerződésmódosítás a Polgári Törvénykönyv szerint

A szerződést főszabály szerint a szerződő felek közös megegyezésükkel tudják módosítani. Azonban a Polgári Törvénykönyv tartalmaz előírást a szerződés egyik fél általi egyoldalú módosításának esetére is. A törvény meghatározza, hogy milyen feltételekkel kerülhet sor a szerződés egyoldalú módosítására.

Egyoldalú szerződésmódosításra akkor van lehetőség, ha ezt a felek a szerződésben kikötötték. Ez azt jelenti, hogy magában a szerződésben meg lehet teremteni annak lehetőségét, hogy a felek valamelyike a szerződést később egyoldalúan módosítsa. Ebben az esetben érdemes a szerződésben meghatározni, hogy az egyoldalú szerződésmódosítás a szerződés mely rendelkezéseit érintheti. Azt is érdemes rögzíteni, hogy milyen feltételekkel, illetve keretek között van erre lehetőség. Az egyoldalú szerződésmódosítás lehetőségének korlátlan vagy nagyon széleskörű megteremtése – alapos indokok hiányában – könnyen tisztességtelen szerződési feltételnek minősülhet. Ez ugyanis a szerződő felek közötti egyensúlyt az egyik fél hátrányára egyoldalúan felboríthatja.

Az egyoldalú szerződésmódosításra sor kerülhet abban az esetben is, ha erre valamely jogszabály jogosítja fel az egyik szerződő felet.

Egyoldalú szerződésmódosítás banki hitelszerződéseknél

A pénzügyi intézmények általi egyoldalú szerződésmódosítással kapcsolatban korábban jelentős visszaéléseket is lehetett tapasztalni. Ezért a jelenlegi törvényi szabályozás a fogyasztók védelme érdekében csak korlátozott esetekben és szigorú feltételekkel engedi meg az egyoldalú szerződésmódosítást a fogyasztó hátrányára.

A fogyasztónak nyújtott hitel esetén a fogyasztó számára hátrányosan kizárólag a hitelkamat, kamatfelár, költség és díj módosítható egyoldalúan. E feltételek egyoldalú módosítására is csak akkor van lehetőség, ha a törvény ezt lehetővé teszi, és a felek a szerződésben kifejezetten kikötötték a szerződésmódosítás lehetőségét. Ha például a hitelszerződés szerint a kölcsön a futamidő végéig fix kamatozású, és a kamatváltoztatás lehetőségét a szerződés nem tartalmazza, akkor a pénzintézetnek nem áll módjában a kamatot egyoldalúan változtatni.

Servantes Könyvelőprogram

Amennyiben a hitelszerződés lehetővé teszi az egyoldalú szerződésmódosítást, akkor a szerződésben rögzíteni kell azokat a törvényi előírásnak megfelelő feltételeket, amelyek alapján a hitelintézet gyakorolhatja az egyoldalú módosítás jogát.

A törvény egyéb korlátozásokat is tartalmaz az egyoldalú szerződésmódosítással kapcsolatban. Így például a hitelintézet a kamaton kívül a fogyasztó terhére csak olyan költséget állapíthat meg és módosíthat a fogyasztó számára hátrányosan, amelyet a szerződésben előre, tételesen meghatározott. E költségek csak olyanok lehetnek, amelyek a szerződés megkötése, módosítása és a fogyasztóval való kapcsolattartás során közvetlenül a fogyasztó érdekében, harmadik személy szolgáltatásával összefüggésben a fogyasztóra áthárítható módon merültek fel.

A fenti költségek módosítására a fenti feltételek mellett is csak a költségek növekedésével arányosan van lehetőség. A hitelszerződésben tételesen rögzített szerződéskötéssel, szerződésmódosítással és megszüntetésével, illetve ügyviteli költségekkel összefüggésben meghatározott díjakat csak a KSH által közzétett előző évi éves fogyasztói árindex mértékével lehet megemelni.

Telefon, internet előfizetői szerződések egyoldalú módosítása

Az elektronikus hírközlésről szóló törvény meghatározza, hogy az elektronikus hírközlési szolgáltatásokra (pl. internet, telefon előfizetés) vonatkozó előfizetői szerződéseket a szolgáltató milyen feltételekkel módosíthatja egyoldalúan.

A szolgáltató abban az esetben jogosult a szerződést az egyedi előfizetői szerződésre kiterjedően egyoldalúan módosítani, ha a szolgáltató általános szerződési feltételei ezt lehetővé teszik.

Amennyiben a szolgáltató általános szerződési feltételei (ászf) az egyoldalú szerződésmódosítást lehetővé teszik, akkor az ászf-nek több feltételt is tartalmaznia kell. Rendelkezni kell az előfizetői szerződés egyoldalú módosításának eseteiről és feltételeiről, az előfizető erről történő értesítésének módjáról, az egyoldalú szerződésmódosítással kapcsolatban az előfizetőt megillető jogokról. Nem jogszerű például az olyan díjemelés, amely nem kellően objektív alapokon nyugszik, a módosítás mértéke és időpontja nem látható előre. Ilyen például, ha a szolgáltató kizárólag saját üzleti döntése alapján is jogosult díjat emelni.

A törvény előírja, hogy a szolgáltató egyoldalú szerződésmódosítás esetén köteles a módosításról a hatálybalépését megelőzően legalább 30 nappal értesíteni. A módosításokról szóló értesítőt érdemes elolvasni. A törvény szerint ugyanis az előfizető az értesítés kézhezvételétől számított 45 napon belül azonnali hatállyal, további jogkövetkezmények nélkül jogosult felmondani az előfizetői szerződést. Ennek különösen határozott idejű (azaz hűségidős) előfizetői szerződések esetén van jelentősége. Ha kedvezőtlen szerződésmódosítás esetén az előfizető időben él a felmondás jogával, akkor emiatt nem érheti hátrány. Például ilyen esetben nem kell kötbért fizetnie.

Dr. Szabó Gergely
ügyvéd
– – – – – – – –
A fenti rövid tájékoztatás a teljesség igénye nélkül, figyelemfelhívó céllal készült, mely nem minősül jogi tanácsadásnak.
A megbízható jogi képviselő
Kocsis és Szabó Ügyvédi Iroda
info@kocsis-iroda.hu
+36 (1) 266-6621, +36 (30) 692-9392
www.kocsis-iroda.hu, www.kocsisszabougyved.hu
Kövessen bennünket itt is: Facebook, Instagram, LinkedIn, Pinterest

Minden jog fenntartva – www.adosziget.hu – adosziget@adosziget.hu

Feliratkozom az Adó Sziget szakmai hírlevélre

Szakértő bérszámfejtés határidőre
Ügyvitelport- Professzionális bérszámfejtés, outsourcing
Megosztás

About Author

Comments are closed.