Kisadózó figyelj! Új szabályozás lépett életbe

0

2020. novemberében a kiadózó személyeket érintő új szabályozás lépett életbe. Lásd mi változott! Olvass tovább és tudj meg többet!

A 2020. november 26-án megjelent 261. számú Magyar Közlönyben jelent meg a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló törvény módosítása.

Új szabályozás

kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a  kisvállalati adóról szóló törvény (Katv.) 16. § (2) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Az (1) bekezdésben meghatározott személy az adóévre akkor választhatja a kisvállalati adó szerinti adózást, ha]

b) az  adóévet megelőző adóévben elszámolandó bevétele várhatóan nem haladja meg a  3 milliárd forintot, 12 hónapnál rövidebb adóév esetén a 3 milliárd forint időarányos részét;

Régi szabályozás

b) az adóévet megelőző adóévben elszámolandó bevétele várhatóan nem haladja meg az 1 milliárd forintot, 12 hónapnál rövidebb adóév esetén az 1 milliárd forint időarányos részét;

Új szabályozás

A Katv. 16. § (2) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Az (1) bekezdésben meghatározott személy az adóévre akkor választhatja a kisvállalati adó szerinti adózást, ha]

e) az  adóévet megelőző adóévéről készítendő beszámolójában a  mérlegfőösszege várhatóan nem haladja meg a 3 milliárd forintot;

Armada- Barátságos ügyviteli szoftverek szakértő ügyfélszolgálattal!

Régi szabályozás

e) az adóévet megelőző adóévéről készítendő beszámolójában a mérlegfőösszege várhatóan nem haladja meg az 1 milliárd forintot;

Új szabályozás

A Katv. 19. § (5) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A kisvállalati adóalanyiság megszűnik)

a) a 6 milliárd forintos bevételi értékhatár negyedév első napján történő meghaladása esetén, a túllépést megelőző nappal;

Régi szabályozás

a) a 3 milliárd forintos bevételi értékhatár negyedév első napján történő meghaladása esetén, a túllépést megelőző nappal;

Új szabályozás

A Katv. 19. § (5) bekezdés g) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A kisvállalati adóalanyiság megszűnik)

g) az  adóalanyiság megszűnéséről rendelkező határozat véglegessé válásának napját magában foglaló negyedév utolsó napjával, ha az  adóalany állami adó- és vámhatóságnál nyilvántartott, végrehajtható, nettó módon számított adótartozása a  naptári év utolsó napján meghaladja az  1 millió forintot, azzal, hogy az  állami adóhatóság visszavonja az  adóalanyiság megszűnéséről rendelkező határozatát. Ha az  adóalany az  adótartozását az adóalanyiság megszűnéséről rendelkező határozat véglegessé válásáig megfizeti;

Régi szabályozás

g) az adóalanyiság megszűnéséről rendelkező határozat véglegessé válásának napját magában foglaló negyedév utolsó napjával, ha az adóalany állami adó- és vámhatóságnál nyilvántartott, végrehajtható, nettó módon számított adótartozása a naptári év utolsó napján meghaladja az 1 millió forintot;

Új szabályozás

A Katv. 28. § (4a) és (4b) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(4a) Az  adózó a  kisvállalati adóalanyiság megszűnésére tekintettel megállapítja azon nyereség, veszteség összegét, amely a  kisvállalati adóalanyiság időszakához kapcsolódik, és amelyre a  kisvállalati adózás hatálya alatt a  20.  § (3)  bekezdés a) és b)  pontja alapján adófizetési kötelezettség nem vonatkozott. Amelyet csökkent a  kisvállalati adóalanyiság időszaka alatt megszerzett, előállított immateriális jószágnak, tárgyi eszköznek a  kisvállalati adóalanyiság megszűnése időpontjában fennálló könyv szerinti értéke és a  kisvállalati adóalanyiság időszaka alatt keletkezett, még fel nem használt elhatárolt veszteség összege, valamint a  megfizetett (fizetendő) kisvállalati adó összege.

(4b) Amennyiben a  (4a)  bekezdés szerinti összeg pozitív, akkor az  adózó – erre irányuló választása alapján – az  eredménytartalék terhére ezzel az  összeggel azonos összegű lekötött tartalékot képez. Az  így képzett lekötött tartalék felhasználásával és feloldásával összefüggésben – a  társasági adóalanyiság időszaka alatt – a  fejlesztési tartalékra vonatkozó szabályokat kell alkalmazni, azzal,

  • hogy a  lekötött tartalékba átvezetett összeggel az  adózás előtti eredmény nem csökkenthető, továbbá,
  • hogy a  nem beruházási célra történő feloldás esetén késedelmi pótlékot nem kell érvényesíteni.

Régi szabályozás

(4a) Amennyiben a kisvállalati adóalanyiság időszaka alatt keletkezett eredménytartaléknak a kisvállalati adóalanyiság időszaka alatt bevételként elszámolt osztalék összegével, a kisvállalati adóalanyiság időszaka alatt megszerzett, előállított immateriális jószág, tárgyi eszköz könyv szerinti értékével csökkentett értéke pozitív, akkor az adózó a kisvállalati adóalanyiság megszűnésére tekintettel az eredménytartalékból ezzel az értékkel azonos összegű lekötött tartalékot képez. Az így keletkező lekötött tartalék felhasználásával és feloldásával összefüggésben – a társasági adóalanyiság időszaka alatt – a fejlesztési tartalékra vonatkozó szabályokat kell alkalmazni, azzal, hogy a szóban forgó összeggel az adózás előtti eredmény nem csökkenthető, továbbá, hogy a nem beruházási célra történő feloldás esetén késedelmi pótlékot nem kell érvényesíteni.

(4b) A kisvállalati adóalanyiság időszaka alatt keletkezett elhatárolt veszteségnek a kisvállalati adóalanyiság időszakában az adóalap csökkentéseként fel nem használt részét a kisvállalati adóalanyiság megszűnését követően a társasági adó alanya – a visszatérést követő 5 adóéven belül – elhatárolt veszteségként figyelembe veheti. Amennyiben a (4a) bekezdés szerint meghatározott érték negatív, annak abszolút értéke az elhatárolt veszteséget növeli.

Új szabályozás

A Katv. 28. §-a a következő (4c)–(4e) bekezdéssel egészül ki:

(4c) Amennyiben a  (4a)  bekezdés szerinti összeg negatív, akkor azt a  kisvállalati adóalanyiság megszűnését követően a társasági adó alanya a társasági adóalanyiságának létrejötte adóévét követő 5 adóéven belül elhatárolt veszteségként figyelembe veheti.

(4d) Ha az  adózó választása szerint a  (4a)  bekezdésben meghatározott pozitív összegre a  (4b)  bekezdés szerinti lekötött tartalékot nem képzi meg, akkor ezen összegre a kisvállalati adóalanyiság utolsó napján hatályos, a Tao. tv. 19.  §-a szerinti adókulccsal az  adót megállapítja, a  kisvállalati adóalanyiság megszűnésére tekintettel készített bevallásában bevallja és a bevallás benyújtására előírt határidőig megfizeti.

(4e) Az  adózó a  (4a)–(4c)  bekezdésre vonatkozóan külön nyilvántartást vezet, amely tartalmazza a  (4a), (4b) és (4c) bekezdés szerinti összegek megállapításához szükséges adatokat.

Forrás: Magyar Közlöny
Minden jog fenntartva – www.adosziget.hu – adosziget@adosziget.hu

Feliratkozom az Adó Sziget szakmai hírlevélre

Okos Armada könyvelőprogram
Megosztás

About Author

Comments are closed.