Ki lehet meghatalmazott hagyatéki eljárásban?

0

Hagyatéki ügyekben előfordulhat, hogy az örökös vagy más érdekelt a hagyatéki tárgyaláson személyesen nem tud megjelenni, de szeretné, hogy valaki képviselje. Ki lehet meghatalmazott hagyatéki eljárásban? Hogyan lehet meghatalmazást adni?

A meghatalmazásról általában

A meghatalmazás a meghatalmazó által tett olyan nyilatkozat, amelyben egy másik személyt arra jogosít fel, hogy őt valamely ügyben képviselje.

A meghatalmazás képviseleti jogot teremt a meghatalmazott személy részére. Ez azt jelenti, hogy a meghatalmazásban megjelölt ügyben a meghatalmazott a meghatalmazó helyett és nevében eljárhat, helyette jogi jelentőségű nyilatkozatot tehet. A törvény meghatározott feltétekkel az általános meghatalmazást is lehetővé teszi.

Amikor a meghatalmazott a meghatalmazó nevében nyilatkozik, azt jogi szempontból úgy kell tekinteni, mintha a nyilatkozatot maga a meghatalmazó tette volna. Ebből következik, hogy a meghatalmazott által megtett nyilatkozatoknak közvetlen hatása van a meghatalmazóra. A meghatalmazott nyilatkozatával közvetlenül a képviselt személy részére szerezhet jogot vagy az ő terhére hozhat létre kötelezettséget.

Fontos tudni, hogy a meghatalmazás önmagában nem kötelezi arra a meghatalmazottat, hogy a meghatalmazó nevében eljárjon, és a képviseletét ellássa. Ahhoz, hogy a meghatalmazott köteles legyen ellátni a képviseletet, a felek között megbízási szerződés megkötése is szükséges.

XL IDŐ online munkaidő nyilvántartó rendszer
XL IDŐ Online Munkaidő-nyilvántartó Rendszer

Meghatalmazott hagyatéki eljárásban

Hagyatéki ügyekben gyakran megesik, hogy valamelyik örökös vagy más érdekelt a távolság miatt vagy egyéb okból nem tud megjelenni a hagyatéki tárgyaláson. Ebben az esetben, ha a képviseletét a tárgyaláson biztosítani kívánja, akkor meghatalmazottat vehet igénybe. Természetesen meghatalmazást nem csak a hagyatéki tárgyaláson való képviseletre, hanem a teljes hagyatéki eljárásra is lehet adni.

Nem lehet azonban bárki meghatalmazott a hagyatéki eljárás során.

  • Természetesen meghatalmazottként eljárhat ügyvéd vagy ügyvédi iroda a hagyatéki ügyekben.
  • Az öröklésben érdekelt céget vagy más szervezetet kamarai jogtanácsos vagy erre feljogosított alkalmazott is képviselheti.
  • Az örökös vagy az öröklésben érdekelt más személy (pl. hagyatéki hitelező, kötelesrészre jogosult) a hozzátartozóját is meghatalmazhatja. Hozzátartozónak számít a házastárs, az egyeneságbeli rokon (pl. szülő, nagyszülő, gyermek), az örökbefogadott, a mostoha- és a nevelt gyermek, az örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülő, valamint a testvér. Hozzátartozó az élettárs, az egyeneságbeli rokon házastársa, a házastárs egyeneságbeli rokona és testvére, és a testvér házastársa is.
  • Ha több örökös van, akkor az örökös az örököstársát is meghatalmazhatja a hagyatéki eljárásban való képviseletre.
  • Az örökös képviseletét elláthatja az örököstársa meghatalmazottja is, tehát több örökösként érdekelt személyt képviselhet egy meghatalmazott is, feltéve, ha közöttük nem áll fenn érdekellentét. Ugyanez igaz az eljárás többi érdekeltjére, például a hagyatéki hitelezők is elláthatják egymás képviseletét. Nem járhat el viszont ugyanaz a képviselő az érdekeltek nevében, ha egymással a hagyatéki eljárásban egyezséget kötnek.

Ki az, aki biztosan nem lehet meghatalmazott hagyatéki eljárásban?

  • Nem járhat el a meghatalmazott, ha közte és a képviselt személy között érdekellentét van. Például rendszerint érdekellentét áll fenn a végrendeleti örökös és a kötelesrész iránti igényt érvényesítő személy között.
  • Nem lehet meghatalmazott a hagyatéki eljárásban, aki 18. életévét nem töltötte be.
  • Az sem lehet meghatalmazott, akit jogerős bírói ítélet a közügyektől eltiltott.
  • Az sem járhat el meghatalmazottként, akit a bíróság – a hagyatéki, örökösödési ügyekre is kiterjedően – jogerősen gondnokság alá helyezett.

A meghatalmazás formája

A hagyatéki eljárásra szóló meghatalmazást közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni. Teljes bizonyító erejű magánokiratnak számít a meghatalmazó által végig saját kézzel írt és aláírt meghatalmazás, valamint nem saját kézzel írt meghatalmazás esetén a két tanú aláírásával ellátott meghatalmazás. Megfelelő az olyan meghatalmazás is, amelyet ügyvéd készített és ellenjegyzett. Az is megfelelő, ha a meghatalmazáson a meghatalmazó aláírását közjegyző hitelesítette.

A külföldön kiállított meghatalmazást akkor használható fel, ha a meghatalmazást a kiállítás helye szerint illetékes magyar külképviseleti hatóság (konzulátus) hitelesítette. Ha a hitelesítés nem a konzulátusnál történik, hanem például külföldi közjegyzőnél, akkor a meghatalmazásra Apostille tanúsítvány is szükséges.

Dr. Szabó Gergely
ügyvéd
– – – – – – – –
A fenti rövid tájékoztatás a teljesség igénye nélkül, figyelemfelhívó céllal készült, mely nem minősül jogi tanácsadásnak.
A megbízható jogi képviselő
Kocsis és Szabó Ügyvédi Iroda
info@kocsis-iroda.hu
+36 (1) 266-6621, +36 (30) 692-9392
www.kocsis-iroda.hu, www.kocsisszabougyved.hu
Kövessen bennünket itt is: Facebook, Instagram, LinkedIn, Pinterest

Minden jog fenntartva – www.adosziget.hu – adosziget@adosziget.hu

Feliratkozom az Adó Sziget szakmai hírlevélre

BÉR és TB elszámolási Humánügyviteli Rendszer
XL-Bérprogram és TB-elszámolási Rendszer 2024.
Megosztás

About Author

Comments are closed.