A gépjárműadóról szóló törvény módosítása

0

A 2020. november 26-ai 261. számú Magyar Közlönyben jelent meg a gépjárműadóról szóló törvény módosítása. Ismerd meg az új szabályozást most!

Új szabályozás

A gépjárműadóról szóló törvény (Gjt.) 9. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

A gépjárműadóval kapcsolatos adóhatósági feladatokat az állami adó- és vámhatóság látja el. Amennyiben az adóalany adótartozása az egy évi adótételt meghaladja, és a közúti közlekedési nyilvántartásban újabb, a  2.  § (1)  bekezdése szerinti adóalany nem szerepel, az  állami adó- és vámhatóság kezdeményezheti a gépjárműnek a forgalomból való kivonását.

Régi szabályozás

Gépjárműadóügyben az önkormányzati adóhatóság jár el első fokon. Az adóztatási feladatokat – a (3) bekezdésben foglalt kivétellel – az adóalany hatósági nyilvántartás címadat rovatába bejegyzett lakcíme, székhelye vagy telephelye szerint illetékes települési, a fővárosban a kerületi önkormányzati, a Margitsziget tekintetében pedig a Budapest XIII. kerületi önkormányzati adóhatóság (a továbbiakban együtt: adóhatóság) látja el. Ha a nyilvántartásban a lakcím, a székhely vagy a telephely megváltozik, az adóztatási feladatok ellátására a változást követő év első napjától az új lakcím, székhely vagy telephely szerint illetékes adóhatóság jogosult. Gépjármű tulajdonátruházása esetén, ha a tulajdonváltozással érintett felek egyike sem tesz eleget a külön jogszabály által meghatározott bejelentési kötelezettségének, akkor a tulajdonváltozás bejelentése évének utolsó napjáig a 2. § (1) bekezdése szerinti tulajdonos nyilvántartásba bejegyzett lakcíme, székhelye vagy telephelye szerinti önkormányzati adóhatóság az illetékes a tulajdonváltozással érintett gépjármű adóztatására.

(2) Az (1) bekezdésben foglalt változások esetén a változást követő év első napjától esedékes adót kell az új cím szerint illetékes adóhatóságnál megfizetni.

(3) Az adóztatási feladatokat az „E” és „P” betűjelű ideiglenes rendszámtáblával ellátott gépjármű esetében a gépjárműre kiadott ideiglenes forgalomban tartási engedélyben, illetve ideiglenes forgalmi engedélyben megjelölt lakóhely, székhely (ideértve a fióktelepet is) szerint illetékes adóhatóság látja el.

(4) Amennyiben az adóalany adótartozása az egy évi adótételt meghaladja, és a közúti közlekedési nyilvántartásban újabb adóalanyt [2. § (1) bek.] a közlekedési igazgatási hatóság nem tüntetett fel, az adóhatóság kezdeményezheti a gépjárműnek a forgalomból való kivonását.

Új szabályozás

A Gépjárműadóról szóló törvény. 9/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

Az  állami adó- és vámhatóságnak nem kell határozatot hoznia, ha az  adóalany az  adóévben – az  5.  § valamely rendelkezése alapján – mentes az adó alól. Az állami adó- és vámhatóság az adóévi adómentesség tényét a nyilvántartásában rögzíti.

Régi szabályozás

Az önkormányzati adóhatóságnak nem kell határozatot hoznia, ha az adóalany az adóévben – az 5. § valamely rendelkezése alapján – mentes az adó alól. Az önkormányzati adóhatóság az adóévi adómentesség tényét a nyilvántartásában rögzíti.

Új szabályozás

A Gjt. 18. § 9. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E törvény alkalmazásában:) 9. környezetkímélő gépkocsi az a gépjármű, amely a KöHÉM rendelet 2015. július 1-jén hatályos 2. § (6) bekezdése szerint környezetkímélő gépkocsinak minősül, valamint a környezetkímélő motorkerékpár,

Servantes Könyvelőprogram

Régi szabályozás

környezetkímélő gépkocsi az a gépjármű, amely a KöHÉM rendelet 2015. július 1-jén hatályos 2. § (6) bekezdése szerint környezetkímélő gépkocsinak minősül

Új szabályozás

A Gjt. 18. §-a a következő 30. ponttal egészül ki:

(E törvény alkalmazásában:) 30. környezetkímélő motorkerékpár: az  a  tisztán elektromos motorkerékpár, amelynek a  hajtáslánca legalább egy elektromos energiatároló eszközt, elektromos áram átalakító egységet, és olyan elektromos gépet tartalmaz, amely a  motorkerékpár meghajtására szolgáló tárolt elektromos energiát mechanikai energiává alakítja és a motorkerékpár meghajtásához más erőforrással nem rendelkezik,

Új szabályozás

A Gjt. Átmeneti és vegyes rendelkezések alcíme a következő 19/C. §-sal egészül ki:

Az egyes adótörvények módosításáról szóló 2020. évi CXVIII. törvénnyel megállapított 9. § (1) bekezdést a 2020. december 31-ét követő időszakra eső gépjárműadó-kötelezettségre kell alkalmazni. A  2021. január 1-jét megelőző időszakra eső gépjárműadó-kötelezettséggel összefüggő adóhatósági feladatokat a 2020. december 31-én hatályos 9. § alapján illetékes és az adózás rendjéről szóló törvény 2020. december 31-én hatályos 141. § (2) bekezdése alapján hatáskörrel rendelkező önkormányzati adóhatóság látja el. A  2020. december 31-ig terjedő időszakra eső gépjármű-adófizetési kötelezettség elmulasztása esetén az önkormányzati adóhatóság a 2020. december 31-én hatályos 9. § (4) bekezdés alapján eljárhat. Ha a  2021. január 1-jét megelőző időszakra az  önkormányzati adóhatóság, az  önkormányzati adóhatóság felettes szerve vagy a  bíróság a  megfizetett adó visszatérítését rendeli el, akkor az  önkormányzat a  visszatérített gépjárműadó azon részét, amely a  központi költségvetést illette meg, a  központi költségvetésből a  kincstár útján igényelheti vissza. Az  önkormányzati adóhatóság 2021. január 15-ig a  helyi önkormányzatok feladatellátását támogató, számítástechnikai hálózaton keresztül távoli alkalmazásszolgáltatást nyújtó, az  állam által biztosított, elektronikus információs rendszeren keresztül adatot szolgáltat az  állami adó- és vámhatóság számára az  állami adó- és vámhatóság által meghatározott módon a nála 2020. december 31-én nyilvántartott,

a) 2020. december 31-én hatályos 5. § d), e), f), j) és k) pontja szerint adómentes gépjármű forgalmi rendszámáról és a gépjármű üzembentartójának, tulajdonosának azonosító adatairól, valamint a mentesség jogcíméről, továbbá – ha azok ismertek – a mentesség kezdő napjáról és megszűnésének napjáról,

b) annak a  gépjárműnek a  forgalmi rendszámáról, üzembentartójának, tulajdonosának azonosító adatairól, amelynek adófizetési kötelezettsége a 4. § (4) bekezdése alapján 2021. január 1-jén szünetel, továbbá az adófizetési kötelezettség szünetelésének kezdő napjáról. Az adatszolgáltatás során a  helyi önkormányzatok feladatellátását támogató, számítástechnikai hálózaton keresztül távoli alkalmazásszolgáltatást nyújtó, az  állam által biztosított, elektronikus információs rendszert működtető, valamint alkalmazásüzemeltetési és rendszertámogatási feladatait ellátó szerv kizárólag az  adatszolgáltatással kapcsolatos technikai feladatokat – ideértve az  adatok összesítését és az  azokhoz való hozzáférés biztosítását – láthat el.

Forrás: Magyar Közlöny
Minden jog fenntartva – www.adosziget.hu – adosziget@adosziget.hu

Ügyvitelport- Professzionális bérszámfejtés, outsourcing
Ügyvitelport- Professzionális bérszámfejtés, outsourcing

Megosztás

About Author

Comments are closed.