Általános Szerződési Feltételek – Online reklámfelületre

ADÓ SZIGET REKLÁMSZERZŐDÉS

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Adó Sziget (www.adosziget.hu) oldalon történó online reklámmegjelenés

Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) tartalmazzák a Servantes Szoftver Kft. www.adosziget.hu szakmai portálon történő értékesített reklámfelületekkel kapcsolatos kötelezettségeket és jogokat.

A) FOGALMAK

REKLÁMFELÜLET:
A www.adosziget.hu oldalon a https://adosziget.hu/mediaajanlat/ oldalon feltüntetett reklámfelületi lehetőségek.

SZOLGÁLTATÓ:
Servantes Szoftver Kft.
Székhely: 1161 Budapest, József u. 18.,
Adószám: 23392720-2-42

Szolgáltató rendelkezik a www.adosziget.hu oldalon található online reklámfelületekkel, melyen keresztül a reklámokat megismerhetővé teszi.

MEGRENDELŐ:
Megrendelő a reklámozó, hirdető, aki egy reklám, vagy egyéb közlemény közzétételét megrendeli Szolgáltatótól valamely Reklámfelületen vagy Reklámfelületeken előre meghatározott időszakra.

REKLÁM:
Olyan ellenérték vagy ellenszolgáltatás fejében közzétett közlés, tájékoztatás, amely megnevezett vagy ábrázolt termék, szolgáltatás, ingatlan, vagyoni értékű jog (együtt: áru) értékesítését, más módon történő igénybevételét, ismertségét vagy Megrendelő által kívánt más hatás elérését segíti elő, vagy e céllal összefüggésben a Megrendelő nevének, megjelölésének, tevékenységének népszerűsítését mozdítja elő.

Megrendelő részéről a jelen ÁSZF tartalma megismertnek és elfogadottnak minősül, és irányadó a felek kötelmére. Külön írásos szerződés hiányában is a jelen ÁSZF a Szolgáltató és a Megrendelő közötti kötelmekre irányadó.

B) SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTE

A reklámszerződés azzal jön létre, hogy Megrendelő online módon, vagy írásban e-mailben, vagy levélben megrendeli a kívánt reklámfelületet, melyet Szolgáltató, a reklámfelület elérhetőségének megvizsgálását követően, mint megrendelés elfogadását, visszaigazol számára a megrendelésben megadott e-mail címre. A reklámszerződés paraméterei a jelen ÁSZF-ben és a Megrendelő visszaigazolásában leírtak, melyet Felek magukra vonatkozóan irányadónak fogadnak el.

A Reklám megjelentetésére csak a szerződés létrejötte után kerülhet sor.

C) SZERZŐDÉS HATÁLYA

A reklámszerződés a Szolgáltató általi visszaigazolás napján lép hatályba a visszaigazolásban szereplő feltételekkel. A Megrendelő tudomásul veszi, hogy a megrendelés csak abban az esetben minősül Szolgáltató által elfogadottnak, ha a megrendelést a Szolgáltató visszaigazolja. Amennyiben a megrendeléssel összefüggésben több visszaigazolás történik, úgy az érintett szolgáltatás, vagy szolgáltatási rész tekintetében a Szolgáltató utolsó vonatkozó visszaigazolása az irányadó.

A visszaigazolásra nem került megrendelésekért a Szolgáltató nem felel, azok a Szolgáltatót nem kötelezik.

D) REKLÁMDÍJAK

A reklámdíjak a Felek között megállapodott, a Szolgáltató által megrendelés visszaigazolásában feltüntetett díj, melynek alapja a www.adosziget.hu/mediaajanlat oldalon található díjak, melyek adott esetben, például hosszabb távú megrendelésnél változhatnak.

E) A Reklám Megrendelő általi szállítása

A Megrendelőnek az Online reklám megrendeléshez az általánosan meghirdetett, vagy a Szolgáltató által egyedileg meghatározott anyagleadási határidőig az ÁSZF-nek megfelelő, kész reklámanyagot kell küldenie. A reklámanyag technikai adatai a www.adosziget.hu/mediaajanlat oldalon található meg, az egyes reklámfelület típusokhoz kapcsolódóan.

Amennyiben az anyag átadása, illetve a visszaigazolás után a Megrendelő részéről a reklámanyag tartalma vagy megjelenési módja tekintetében változtatás iránti igény merül fel, úgy ennek bejelentésekor a Megrendelő új reklámanyagról is köteles gondoskodni. A változtatás iránti igény írásbeli bejelentésének és az új anyag átadásának a módosítási határidőn belül, az anyagleadási határidőig meg kell történnie. Amennyiben a változtatás iránti igény bejelentésére a módosítási határidőn túl kerül sor, úgy a módosításra vonatkozó rendelkezések megfelelően irányadóak.

Szolgáltatónak nem kötelezettsége azt vizsgálni, hogy a Reklám a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelel-e, az Megrendelő felelőssége.

A Megrendelő kijelenti és szavatol azért, hogy az általa közölt adatok, információk és az átadott hirdetési anyag tartalma a valóságnak megfelel, nem sérti harmadik személy jogait (így többek között szerzői jogokat, iparjogvédelmi oltalom alatt álló alkotásokhoz fűződő jogokat, védjegyhez fűződő jogokat, személyhez fűződő jogokat), a vonatkozó jogszabályoknak, szakhatósági előírásoknak megfelel, nem esik reklámtilalom vagy korlátozás alá, így különösen nem ütközik a Grtv. és az Fttv. általános és speciális reklámtilalmaiba és reklámkorlátozásaiba, az Mttv., Smtv., rendelkezéseibe, valamint az NMHH rendeleteibe, iránymutatásaiba, állásfoglalásaiba, illetve a vonatkozó iparági kódex rendelkezéseibe. A Megrendelő szavatol azért, hogy amennyiben azt jogszabály, szakhatósági rendelkezés előírja, úgy az általa megrendelt Reklám, illetve az átadott hirdetés tartalmazza a szükséges figyelmeztetéseket, felhívásokat.

Megrendelő tudomásul veszi, hogy az általa közölt adatok és információk valóságáért, tartalmáért, tényállításaiért, vizuális megjelenítéséért, a Reklámban közölt információk, adott esetben szükséges figyelmeztetések helytállóságáért és harmadik személyek fent felsorolt jogainak a Reklám által történő megsértéséért kizárólag a Megrendelőt terheli felelősség.

F) A REKLÁM VISSZAUTASÍTÁSA

A Megrendelő tudomásul veszi, hogy nem tehető közzé, visszautasítható, illetve amennyiben folyamatos megjelenések esetében az lehetséges, a közzététel felfüggeszthető az olyan Reklám esetében, amely jogszabályba ütközik, vagy sérti a Magyar Reklámetikai Kódex normáit, illetve a vonatkozó iparági kódex(ek)et, így különösen a Magyarországi Tartalomszolgáltatók Egyesületének Tartalomszabályozási Magatartási Kódexét, illetve a Magyar Lapkiadók Egyesületének Társszabályozási Magatartási Kódexét, továbbá az olyan Reklám, amely a Szolgáltató egyoldalú megítélése szerint:

  1. a Szolgáltató arculatával, szellemiségével, üzletpolitikájával össze nem egyeztethető,
  2. a Szolgáltató reklámpiaci és/vagy üzleti érdekeit közvetlenül, vagy közvetett módon sérti (például a Szolgáltató Médiumának fogyasztói körére épülő harmadik félnek értékesített reklámfelületeket tartalmazó Médiumok, Szolgáltató versenytársának Reklámja, stb.),
  3. technikai illetve terjedelmi okból nem teljesíthető, ide értve azt az esetet is, ha a jelen ÁSzF szerinti technikai, műszaki paraméterek a Reklám tekintetében nem teljesülnek,
  4. a Szolgáltató saját közleményének megtévesztő látszatát kelti vagy keltheti,
  5. az NMHH vagy más illetékes hatóság által – akár hivatalos, akár informális úton – kifogásolt, az NMHH rendeleteibe, iránymutatásaiba, állásfoglalásaiba ütköző,
  6. jelen ÁSzF bármely rendelkezését sérti, vagy azzal ellentétes.

A Reklám jogszabályba való ütközése esetén a Szolgáltató azonnali hatállyal jogosult felmondani a reklámszerződést, illetve attól részben, vagy egészben elállni még abban az esetben is, ha a Reklámot, illetve a megrendelést már korábban visszaigazolta.

A teljesítés jelen pont alapján történő megtagadása, vagy elmaradása esetén Szolgáltatót, illetve a Szolgáltatót kártérítési, vagy bármely egyéb kötelezettség nem terheli, de a Megrendelő ilyen esetben is köteles az érintett reklám(ok) árának megfizetésére.

G) REKLÁM KÖZZÉTÉTELE

A Szolgáltató az Online reklám kreatívjait megjelenés előtt teszteli. A tesztelés során felmerülő technológiai és tartami hibák megjelenés előtti korrigálása a Megrendelő felelőssége.

Szolgáltató a Reklámot a visszaigazolt megrendelés szerint teszi közzé a www.adosziget.hu oldal meghatározott részén mind időben, mind elhelyezkedésben.

A Reklámnak a reklámfelületen való elhelyezésére vonatkozó speciális kérelmet a Médium struktúrájától és az igények számától függően fogad el a Szolgáltató. A Szolgáltató nem köteles a speciális elhelyezésre vonatkozó kérelem elfogadására. Az ilyen igényt a szerződés megkötése előtt Szolgáltató a Szolgáltatóval egyezteti, és a Megrendelőnek visszaigazolja. A speciális elhelyezést a Szolgáltató felár ellenében vállalja.

H) MÓDOSÍTÁS ÉS LEMONDÁS

A már megrendelt Reklámot a Megrendelő jogosult a Reklámszerződés szerinti megjelentetésének kezdőnapját megelőző 20. napig írásban, levél, fax vagy e-mail útján jogkövetkezmények nélkül lemondani.

A már megrendelt Reklámot a Megrendelő jogosult a Reklámszerződés szerinti megjelentetésének kezdőnapját megelőző 10. napig írásban, levél, fax vagy e-mail útján jogkövetkezmények nélkül a Reklámmal kapcsolatban módosult megjelenésre és/vagy megjelentetésre vonatkozó igényt benyújtani.

MÓDOSÍTÁS

Határidőben történt módosítási igény teljesítése: a határidőben történt módosítási igény tudomásulvételéről, vagy el nem fogadott voltáról a Szolgáltató írásban, levél, fax vagy e-mail útján értesíti a Megrendelőt. Amennyiben a Szolgáltató a módosítási igény kézhezvételétől számított 5 munkanapon belül nem nyilatkozik, úgy a módosítási igény el nem fogadottnak minősül. A határidőben tett módosítási igények, azok elfogadott volta esetén az elfogadás tartalma szerint kerülnek teljesítésre.

Elkésett, nem teljesíthető, illetve el nem fogadott módosítási igények: Szolgáltató, ha lehetősége van, igyekszik együttműködni és akár a módosítási igényeket rövidebb határidővel is mérlegelni, azonban erre kötelezettséget nem vállal.

Amennyiben a módosítás már nem kivitelezhető és/vagy a módosítási igényt a Szolgáltató nem fogadta el, illetve a módosítási igény el nem fogadottnak minősül, és nem történt határidőben lemondás, illetve a lemondás már nem fogadható el, a Szolgáltató a Reklámot az eredeti megrendelés szerinti időpontban és tartalommal teszi közzé, vagy – a Megrendelő kifejezett, írásban, levél, fax vagy e-mail útján megtett és a Szolgáltató által előzetesen meghatározott anyagleadási határidő előtt érkezett kérésére – a közzétételt mellőzi, de a Megrendelő minden ilyen esetben is köteles az alábbi esetkörök szerint, az alábbi mértékű Reklám díjakat megfizetni:

  1. amennyiben a Reklám nem kerül közzétételre, úgy a Reklám net-net díjának 70%-a + áfa,
  2. amennyiben a Reklám közzétételre kerül, úgy a Reklám net-net díjának 100%-a + áfa.

LEMONDÁS

Határidőben történt lemondás: amennyiben a Szolgáltató a határidőben történt lemondást az igény kézhezvételétől számított 5 munkanapon belül nem igazolja vissza, úgy az érintett lemondás a visszaigazolás hiányában is elfogadottnak minősül.

Határidőn túli lemondás: a határidőn túli lemondás teljesítést (a közzététel mellőzését) a Szolgáltató az alábbiak szerint vállalja. A Megrendelő kifejezett, írásban, levél, fax, vagy e-mail útján megtett és a Szolgáltató által előzetesen meghatározott anyagleadási határidő előtt érkezett kifejezett igény esetén a Szolgáltató a megjelentetést mellőzi. Ilyen igény bejelentésének hiányában, vagy a bejelentés elkésettsége esetén a Szolgáltató a Reklámot az eredeti megrendelés szerinti időpontban és tartalommal teszi közzé, de a Megrendelő minden, a jelen pontban hivatkozott esetben is köteles az alábbi esetkörök szerint, az alábbi mértékű Reklám díjakat megfizetni:

  1. amennyiben az elkésett lemondás a Reklám szerződés szerinti megjelentetésének kezdőnapjához képest 19-16 nap közötti, úgy a Reklám árának 70%-a +áfa,
  2. amennyiben az elkésett lemondás a Reklám szerződés szerinti megjelentetésének kezdőnapjához képest 15 napon belüli, úgy a Reklám árának 100%-a + áfa.

Amennyiben a Reklám szállításának Megrendelő általi elmulasztása vezet a teljesítés lehetetlenülésére, illetve meghiúsulására, a Megrendelő ebben az esetben is köteles az érintett Reklám árat kifizetni

I) FIZETÉSI FELTÉTELEK

Szolgáltató a Megrendelő felé a számlákat – eltérő megállapodás hiányában – megrendelésenként, teljesítés kezdőnapját követően állítja ki 8 naptári napos fizetési határidővel.

Késedelmes fizetés esetén a Megrendelő a Polgári Törvénykönyvben a vállalkozások közötti szerződésekre meghatározott mértékű késedelmi kamatot köteles fizetni.

Amennyiben Megrendelő a Szolgáltató felhívására nem teljesíti fizetési vagy számlaadási kötelezettségét, a Szolgáltató jogosult a késedelmi kamat felszámításán túl a Megrendelővel fennálló bármely, jelen ÁSZF hatálya alá tartozó szerződését azonnali hatállyal felmondani, vagy az esedékes megrendelések teljesítését felfüggeszteni, vagy az új megrendelések elfogadását megtagadni a tartozás rendezéséig, vagy előre fizetést kikötni. A Szolgáltató a megtagadásra, felfüggesztésre illetve felmondásra eredménytelen előzetes írásbeli felszólítást követően jogosult.

J) ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

A Felek a jelen megállapodásból eredő vitás kérdéseket békés úton próbálják meg rendezni.

A jelen Általános Szerződési Feltételek 2019. január 1-jétől visszavonásig, illetve a módosítások hatályba lépéséig maradnak hatályban. Az ÁSZF-ben és az egyedi szerződésekben nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó jogszabályok az irányadóak.

A Szolgáltató a jogszabályi keretek között – fenntartja az ÁSZF és az abban hivatkozott dokumentumok, illetve tájékoztatók egyoldalú módosításának jogát, amelyet a Megrendelő kifejezetten elfogad. Az ÁSZF-re és az annak alapján létrejövő szerződésekre, illetve kötelmekre a magyar jog az irányadó.

Az ÁSZF és/vagy az abban hivatkozott dokumentumok módosítása esetén a módosulás hatálybalépését megelőzően legalább 15 nappal korábban – figyelem felhívás mellett – közzétételre kerül a módosított ÁSZF a www.adosziget.hu weboldalon. Az ÁSZF mindenkori hatályos és teljes szövege a www.adosziget.hu weboldalon kerül közzétételre.

Érvényes: 2019. január 1-jétől

Novák Antónia
ügyvezető igazgató

Adó Sziget Hírlevél