Mentesülés – kérelemre – az adókedvezményre jogosultság elvesztése alól

0

A társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény 22/C. §-a rendelkezik a látvány-csapatsportok támogatásának adókedvezményéről. E szabályok körében került rögzítésre az adókedvezmény igénybevételének azon feltétele, hogy az adózónak mind az alaptámogatás, mind a kiegészítő sportfejlesztési támogatás kifizetésének a tényét – annak pénzügyi teljesítésétől számított 8 napon belül – az adóhatóság részére be kell jelenteni [Tao. tv. 22/C. § (3a) bekezdés]. A bejelentés elmulasztása esetén igazolási kérelem előterjesztésének nincs helye.

A támogatás bejelentésére nyitva álló 8 napos jogvesztő határidő első alkalommal a 2013/2014-es támogatási időszakra benyújtott új sportfejlesztési programokhoz [Tao. tv. 29/U. §], majd a 2014/2015-ös, továbbá a 2015/2016-os sportfejlesztési programokhoz nyújtott támogatások esetében irányadó, kivéve – utóbbiak közül – a 2016. január 1-jét követően benyújtott új sportfejlesztési programok támogatását [Tao. tv. 29/A. § (16) bekezdés; felmerülése nem jellemző]. Ez azt jelenti, hogy azon támogatások esetén, amelyekkel összefüggésben az adózó a 8 napos bejelentési határidőt – akár az alap-, akár a kiegészítő sportfejlesztési támogatás átutalását követően – elmulasztotta, a Tao. tv. 22/C. § szerinti adókedvezményre nem jogosult. Ezen előírás alól mentesítő szabály került a törvénybe beiktatásra 2016. január 1-jei hatállyal.

A Tao. tv. 29/A. § (17) bekezdésében foglaltak alapján ugyanis az adózó az adóhatósághoz benyújtott kérelme alapján mentesül a – jelölt időszakban irányadó – Tao. tv. 22/C. § (3d) bekezdése szerinti, az alap- és/vagy a kiegészítő sportfejlesztési támogatás bejelentésére nyitva álló 8 napos határidő elmulasztásával összefüggő, az adózás rendjéről szóló törvény szerinti jogkövetkezmények és a 22/C. § szerinti adókedvezményre vonatkozó jogosultság elvesztése alól.Az adózó erre irányuló kérelmét a 2015. adóévi társasági adóbevallás benyújtására nyitva álló határidő utolsó napjáig, azaz általános esetben

2016. május 31-éig

nyújthatja be a székhelye szerint illetékes fővárosi, megyei adó- és vámigazgatóság adóügyi szakterületéhez (eljárási osztályához), amely a kérelemre határozatot hoz. A kérelem kötetlen formában terjeszthető elő, e célra formanyomtatvány nem került rendszeresítésre. Tartalmát illetően – a konkrét ügyletek beazonosítása érdekében – annak megfogalmazása szükséges, hogy ki, kinek, mikor, milyen összegben, milyen igazolás alapján utalta át támogatását, s mikor teljesítette – késedelmesen – annak bejelentését.Gyorsíthatja az eljárást, ha az adózó – arra kötelező törvényi előírás hiányában is – a kérelmében foglaltakat mellékletek (támogatási igazolás, felek támogatási szerződése, átutalást igazoló bankbizonylat stb. másolata) csatolásával támasztja alá. Amennyiben az adózó bejelentését egyáltalán nem tette meg, úgy azt legkésőbb akérelmének benyújtásával egyidejűleg célszerű pótolnia az erre szolgáló SPORTBEJnyomtatványon. A mentesítő szabály ugyanis a bejelentés határidejének elmulasztása alól, s nem pedig magának a bejelentési kötelezettségnek a teljesítése alól ad felmentést (bejelentés hiányában nem hozható a kérelemnek helyt adó határozat).

Amennyiben tehát az adózó azért nem vált az adókedvezmény igénybevételére jogosulttá, mert – az egyéb feltételek fennállása mellett – az alap- és/vagy a kiegészítő sportfejlesztési támogatáshoz kapcsolódóan késedelmesen teljesítette bejelentési kötelezettségét, úgy a kérelmének helyt adó adóhatósági határozat alapján utóbb érvényesítheti azt. Az érvényesítés történhet a korábbi adóévek (2013., 2014.) társasági adóbevallásainak önellenőrzésével, ellenőrzéssel lezárult időszak(ok) esetén pedig – az adókedvezmény igénybevétele céljából – ismételt ellenőrzés kezdeményezhető.

Amennyiben az adózó a bejelentési kötelezettségét a 2015-ben nyújtott támogatása kapcsán teljesítette az előírt 8 napon túl, akkor – az egyéb feltételek fennállása esetén – a kérelmének helyt adó adóhatósági határozat birtokában

  • ha az a 2015. adóévi társasági adóbevallás benyújtására nyitva álló határidőt megelőzően rendelkezésére áll, akkor az ezt követően benyújtott 2015. adóévi bevallásában érvényesítheti adókedvezményét, illetve

  • ha az – a 2015. adóévi társasági adóbevallás benyújtására nyitva álló határidőig benyújtott kérelem alapján – csak a 2015. adóévi bevallás benyújtását követően áll rendelkezésére, a már benyújtott bevallás önellenőrzésével szerezhet érvényt adókedvezményének.

Annak sincs akadálya – bármely említett időszakot érintő támogatás esetén –, hogy a 8 napos bejelentési határidő késedelme miatt benyújtott kérelemre kapott jóváhagyó határozat alapján az adózó az adókedvezményt – döntése szerint – ne a támogatás adóévére vonatkozó bevallásában (adott esetben annak önellenőrzése útján), hanem az azt követő – a Tao. tv. 22/C. § (2) bekezdésében meghatározott számú – adóévek valamelyikének adójából vegye igénybe (mert például adófelajánlással élt).

Forrás: NAV

Minden jog fenntartva – www.adosziget.hu – adosziget@adosziget.hu

Megosztás

About Author

Comments are closed.