Közösségen belüli adómentes termékértékesítés

0

Közösségen belüli adómentes értékesítés a tulajdonosként való rendelkezési jog átadása a termék felett úgy, hogy az a termék küldeménykénti feladásával vagy elfuvarozásával jár, melynek eredményeként a termék belföldről a Közösség másik tagállamába kerül, és

 • az értékesítő nem alanyi adómentes adóalany, és
 • a beszerző a Közösség másik tagállamában adóalanyi minőségben eljáró adóalany vagy ott nyilvántartásba vett, adófizetésre kötelezett jogi személy, aki (amely) a beszerzése után a beszerzés tagállamában adófizetésre kötelezett, és
 • a beszerző rendelkezik a Közösség másik tagállamában adószámmal és azt meg is adja az értékesítőnek, és
 • a termék nem használt ingóság, műalkotás, gyűjteménydarab vagy régiség, amelyek értékesítésének adóztatására az Áfa tv. XIV. fejezetének rendelkezései alkalmazandók, és
 • a termék más tagállamba történő feladása vagy elfuvarozása igazolt.

Az adómentesség nem alkalmazandó,

ha az értékesítő az összesítő nyilatkozat benyújtására vonatkozó kötelezettségének nem, hiányosan vagy hibásan tett eleget, kivéve, ha igazolja, hogy a mulasztás, hiba vagy hiányosság a jóhiszemű eljárása mellett következett be, és a nyilatkozatot pótolja, illetve kijavítja.

Ez az adómentesség nem azonos fogalom az adólevonásra egyébként nem jogosító mentességgel, mivel az ehhez kapcsolódó beszerzéseket belföldön terhelő adó – a levonás egyéb feltételeinek fennállása esetén – levonható.

A vevő közösségi adószámát a számlán is szerepeltetni kell.

[A vevő adószámára és az összesítő nyilatkozatra vonatkozó feltételekkel és a termék kiszállításának igazolásával kapcsolatos további tudnivalókat külön tájékoztatók ismertetik. (https://nav.gov.hu/nav/ado/afa)]

Az új közlekedési eszköz Közösségen belüli

Az új közlekedési eszköz Közösségen belüli értékesítése is adómentes, és nem csak akkor, ha másik tagállamban közösségi adószámmal rendelkező adóalanynak vagy nem adóalany jogi személynek értékesítik, hanem akkor is, ha bármely közösségi adószámmal nem rendelkező személy, szervezet a beszerző. (Új közlekedési eszköz Közösségen belüli értékesítéséről a 16. számú tájékoztató füzetben találnak bővebb információt.)

Pénzügyi Szoftver, Kintlévőség-kezelés, Likviditás növelés

Adómentes Közösségen belüli termékértékesítés esetén

Adómentes Közösségen belüli termékértékesítés esetén az adókötelezettség (ami – adómentes ügyletről lévén szó – az ügyletnek az áfa-bevallásban, valamint az összesítő nyilatkozatban való szerepeltetését jelenti). Az értékesítésről kiállított számla, egyszerűsített számla kibocsátásának napján, de legkésőbb a teljesítés napját magában foglaló hónapot követő hónap 15. napján keletkezik. Közösségi termékértékesítés esetén tehát nem a teljesítés időpontjában keletkezik az adókötelezettség.

A teljesítés időpontját mégis ismerni kell az ilyen ügyletek kapcsán is:

 • Egyrészt a közösségi adómentes értékesítésről készült számlán a teljesítési időpontot ugyanúgy fel kell tüntetni, mint az egyéb ügyletekről készült számlákon. Kivéve, ha a teljesítési időpont és a kiállítás napja megegyeznek, mert ez utóbbi esetben elégséges csupán a kiállítási dátum számlára történő felvezetése.
 • Másrészt a közösségi adómentes értékesítés kapcsán az adókötelezettség megállapításához is szükséges lehet a teljesítés időpontjának ismerete. Hiszen az adókötelezettséget adott esetben ahhoz viszonyítva kell megállapítani. A teljesítés időpontjának meghatározása során főszabályként a normál teljesítési időpont szabályokat kell alkalmazni. Azaz alapesetben a tényállásszerű megvalósulás napja lesz a teljesítés időpontja.

Egy időszakos elszámolású ügylet esetén

Egy időszakos elszámolású ügylet esetén pedig főszabályként az elszámolással vagy fizetéssel érintett időszak utolsó napja. Ha:

 • időszakos elszámolású közösségi adómentes értékesítés történik a felek között, és
 • a felek közötti elszámolási időszak meghaladja az egy naptári hónapot,

időarányos részteljesítés történik a naptári hónap utolsó napján. (Megjegyzendő, hogy ez ugyanúgy vonatkozik a Közösségen belüli termékbeszerzésekre is.)

Példa

Az adóalany szeptember 6-án értékesített Közösségen belülre terméket, de számlát még nem bocsátott ki, akkor adókötelezettség legkésőbb október 15-én keletkezik. Azaz havi bevallónak az október hónapról november 20-ig, negyedéves bevallónak a negyedik negyedévről január 20-ig benyújtandó áfa-bevallásban (illetve összesítő nyilatkozatban) kell ennek ellenértékét adómentes Közösségen belüli értékesítésként szerepeltetni. Ha azonban a számlát már szeptember hónapban kibocsátotta, akkor a szeptember hónapról, illetve negyedéves bevallónak a harmadik negyedévről benyújtandó áfabevallásban (és összesítő nyilatkozatban) már fel kell tüntetni az ügyletet.

A külföldi fizetőeszközben meghatározott ellenérték

A külföldi fizetőeszközben meghatározott ellenértéket a fizetendő adó megállapításakor érvényes, belföldön pénzváltási engedéllyel rendelkező hitelintézet által devizában eladási árként jegyzett árfolyamon kell forintra átszámítani. Ha a beszerző az adóhatósághoz benyújtott előzetes bejelentése alapján:

 • a MNB vagy
 • az EKB által közétett árfolyam

alkalmazását választotta – az MNB vagy az EKB által hivatalosan közzétett árfolyamon kell forintra átszámítani. Ez a teljesítés napját követő hónap 15-én vagy a számlakibocsátás időpontjában érvényes árfolyam alkalmazását jelenti.

Közösségen belüli adómentes termékértékesítéshez kapott előleg

Közösségen belüli adómentes termékértékesítéshez kapott előleghez az Áfa tv. szabályai alapján nem kapcsolódik az előleg átvételének időpontjában adókötelezettség. Így ha a Közösségen belüli termékértékesítéshez kapcsolódóan az értékesítő előleget kap, az előleg átvételekor:

 • nem kell az előlegről számlát kibocsátani, és
 • nem kell az előleg összegét a bevallásban és az összesítő nyilatkozatban szerepeltetni.

A teljes – előleget is tartalmazó – ellenértékre vonatkozóan az adott értékesítésről kiállított bizonylat kibocsátásának időpontjában, de legkésőbb a teljesítés napját magában foglaló hónapot követő hó 15-én keletkezik az adókötelezettség. Ami – adómentes ügyletről lévén szó – az ellenérték bevallásban és összesítő nyilatkozatban történő szerepeltetését jelenti.

Speciális szabály

Ha az adóalany belföldi tevékenységként kizárólag áfaraktárból történő Közösségen belüli adómentes értékesítést végez, erre tekintettel nincs szükség arra, hogy belföldi adóalanyként regisztráltassa magát. Ennek feltétele:

 • a Közösségen belüli értékesítéshez kapcsolódó adókötelezettségeit – az adóalany írásbeli meghatalmazása alapján – az adóraktár üzemeltetője teljesítse helyette.

A meghatalmazás érvényességéhez szükséges, hogy az adófizetésre kötelezett adóalany:

 • belföldön nyilvántartásba nem vett és arra nem is kötelezett adóalany legyen és
 • az adóraktár üzemeltetője közösségi adószámmal rendelkező adóalany legyen.

A meghatalmazást a termék kiraktározásának indítványozásakor a kiraktározási okmánnyal együtt az adóraktár felügyeletét ellátó vámszervhez be kell nyújtani. Az írásbeli meghatalmazás alapján átvállalt adókötelezettségek teljesítése során az adóraktár üzemeltetője köteles az ügylet teljesítését tanúsító számlát az adófizetésre kötelezett meghatalmazottjaként kibocsátani. És az adókötelezettségekről adófizetésre kötelezett adóalanyonként, ezen belül meghatalmazásonként egymástól elkülönített nyilvántartást vezetni. Emellett a bevallásában és az összesítő nyilatkozatában az ügyletre vonatkozó adatokat a saját adataihoz képest elkülönítetten kell közölnie.

Forrás: NAV
Minden jog fenntartva – www.adosziget.hu – adosziget@adosziget.hu

Feliratkozom az Adó Sziget szakmai hírlevélre

Tárgyi eszköz szoftverrendszer, ami tud
Tárgyi eszköz szoftverrendszer, ami tud
Megosztás

About Author

Comments are closed.