Illetékmértékek 2017.

0

Az alábbiakban nézzük meg, a 2017. évi illetékmértékeket.

1. Öröklési illeték

Az illeték általános mértékeLakástulajdon-szerzés illetékének mértéke
18%9%
Gépjármű, pótkocsi örökléseA visszterhes vagyonátruházási illeték (ld. 3. pont) szerint kiszámított mérték kétszerese

Az illeték alapjára és mértékére vonatkozó rendelkezések az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (Itv.) 12-15. §-aiban, a mentességekre, kedvezményekre vonatkozó szabályok az Itv. 16. § és 17/B. §, 17/C. §-aiban találhatók meg.

2. Ajándékozási illeték

Az illeték általános mértékeLakástulajdon-szerzés illetékének mértéke
18%9%
Gépjármű, pótkocsi ajándékozásaA visszterhes vagyonátruházási illeték (ld. 3. pont) szerint kiszámított mérték kétszerese

Az illeték alapjára és mértékére vonatkozó rendelkezések az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (Itv.) 12-15. §-aiban, a mentességekre, kedvezményekre vonatkozó szabályok az Itv. 17. § és 17/B. §, 17/C. §-aiban találhatók meg.

3. Visszterhes vagyonátruházási illeték

Általános mérték

4%

Ingatlan (lakás, egyéb ingatlan) megszerzés esetén ingatlanonként 1 milliárd forintig 4%, a forgalmi érték ezt meghaladó része után 2%, de ingatlanonként legfeljebb 200 millió forint.

Ingatlan (lakás, egyéb ingatlan) résztulajdonának szerzése esetén az 1 milliárd forintnak a szerzett tulajdoni hányaddal arányos összegére kell alkalmazni a 4%-os illetéket, illetve az ingatlanonként legfeljebb 200 millió forintot a tulajdoni hányad arányában kell figyelembe venni.

Ingatlanhoz (lakás, egyéb ingatlan) kapcsolódó vagyoni értékű jog megszerzése esetén az illetékalapból az 1 milliárd forint olyan hányadára kell alkalmazni a 4%-os illetékmértéket, illetve a 200 millió forint olyan hányadát kell figyelembe venni, mint amilyen arányt a vagyoni értékű jog értéke képvisel az ingatlan forgalmi értékében.

Vagyoni értékű joggal terhelt ingatlan (lakás, egyéb ingatlan) – ideértve a tulajdonszerzéssel egyidejűleg alapított vagyoni értékű jogot – szerzése esetén a vagyoni értékű jog értékével csökkentett forgalmi értékből az 1 milliárd forint olyan hányadára kell alkalmazni a 4%-os illetékmértéket, illetve a 200 millió forint olyan hányadát kell figyelembe venni, mint amilyen arányt a tulajdonjog értéke képvisel az ingatlan forgalmi értékében.

Belföldi ingatlanvagyonnal rendelkező társaságban fennálló vagyoni betét megszerzése esetén ingatlanonként 1 milliárd forintig 4%, a forgalmi érték ezt meghaladó része után 2%, de ingatlanonként legfeljebb 200 millió forint.

Lakástulajdon megszerzésére vonatkozó speciális szabályok

Csere esetén az elcserélt lakások értékének különbözete után az illeték mértéke 4%.

Lakás 1 éven belüli vétele és eladása esetén a két lakás értékének különbözete után 4% illetéket fizet a magánszemély

Magánszemély lakástulajdon cseréje és vásárlása esetén, ha a másik lakástulajdont a vásárlást megelőző vagy azt követő egy éven belül eladja, és a szerzett lakástulajdon forgalmi értéke az elcserélt, eladott lakástulajdon forgalmi értékénél kisebb, akkor illetéket nem kell fizetni.

Magánszemély több lakástulajdon cseréje, illetve egy éven belül több lakástulajdon vásárlása, értékesítése esetén, az illeték alapját képező értékkülönbözet megállapításánál minden egyes lakáscserével, lakásvásárlással szemben – a szerzést közvetlenül megelőző vagy követő, azonos jogcímű – a fizetésre kötelezett számára kedvezőbb illetékalapot eredményező egyetlen cserét, értékesítést lehet figyelembe venni. Ha a magánszemély a további lakáscseréivel, lakásvásárlásaival szemben az előbbi feltételeknek megfelelő, további lakáscserét, lakásértékesítést nem tud igazolni, e lakáscserék, lakásszerzések illetékkötelezettsége az általános szabályok szerint alakul.

Ingatlanforgalmazási célú ingatlanszerzés

2%, 3%

Hitelintézetek ingatlanszerzése

2%

Szabályozott ingatlanbefektetési társaságok vagyonszerzése

2%

Gépjármű tulajdonának megszerzése

Jármű hajtómotorjának teljesítménye (kW)

Jármű gyártási évétől számított kora

0-3 év

4-8 év

8 év felett

0-40

550 Ft/kW

450 Ft/kW

300 Ft/kW

41-80

650 Ft/kW

550 Ft/kW

450 Ft/kW

81-120

750 Ft/kW

650 Ft/kW

550 Ft/kW

120 felett

850 Ft/kW

750 Ft/kW

650 Ft/kW

Pótkocsi tulajdonának megszerzése

2500 kg alatt

9000 forint

2500 kg fölött

22 000 forint

Az illetékmentességekre, kedvezményekre vonatkozó szabályok az Itv. 23/A-23/B. §, Itv. 23/D. §, Itv. 24. §, 26. § és 26/A. §-aiban találhatók meg.

4. Adóhatósági eljárási illetékek

A gazdálkodó szervezet – ide nem értve az egyéni vállalkozót – fizetési kötelezettségének halasztására, részletekben történő megfizetésére, mérséklésére, illetve elengedésére irányuló eljárása

10 000 forint

A természetes személy – ide értve az egyéni vállalkozót – fizetési kötelezettségének halasztására, részletekben történő megfizetésére, mérséklésére, illetve elengedésére irányuló eljárása

Illetékmentes

Az adózás rendjéről szóló törvény szerinti megbízható adózó által az állami adóhatóságnál kezdeményezett automatikus részletfizetésre irányuló eljárás

Illetékmentes

Adóigazolás (nemleges adóigazolás) kiadása iránti eljárás

Illetékmentes

Jövedelem- és illetőségigazolás kiadása iránti eljárás

Illetékmentes

Másolat, kivonat

Magyar nyelvű másolat

100 forint/oldal

Idegen nyelvű másolat

300 forint/oldal

Nem hitelesített fénymásolat

100 forint/oldal

Az adóbevallás – kivéve az elektronikus úton benyújtott adóbevallás – másolata

Illetékmentes

Első fokú határozat elleni fellebbezés

A fellebbezéssel érintett vagy vitatott összeg minden megkezdett 10 000 forintja után 400 forint, min. 5000 forint, max. 500.000 forint.

Ha a fellebbezési eljárás tárgyának értéke pénzben nem állapítható meg: 5000 forint.

A gazdálkodó szervezet – ide nem értve az egyéni vállalkozót – által az adóhatóságnál, illetve a vámhatóságnál kezdeményezett fizetési könnyítésre, adómérséklésre irányuló fellebbezés illetéke

A fellebbezéssel érintett vagy vitatott összeg minden megkezdett 10.000 forintja után 400 forint, de legalább 15.000 forint, legfeljebb 500.000 forint. Ha a fellebbezés tárgyának értéke pénzben nem állapítható meg: 15.000 forint.

Felügyeleti intézkedési iránti kérelem

A felügyeleti intézkedéssel érintett vagy vitatott összeg minden megkezdett 10 000 forintja után 400 forint, min. 5000 forint, max. 500.000 forint.

Ha a felügyeleti intézkedés tárgyának értéke pénzben nem állapítható meg: 5000 forint

Végzés elleni fellebbezés

3000 forint (ha a végzés csak az eljárást lezáró határozat elleni fellebbezéssel együtt támadható meg, csak a határozat elleni fellebbezés illetékét kell megfizetni)

Végrehajtási kifogás

5000 forint

Végrehajtási kifogás tárgyában hozott végzés elleni fellebbezés

10 000 forint

 

5. Adóhatósági igazgatási szolgáltatási díjak

Adóigazolvány első igénylése

Díjmentes

Új adóigazolvány kiállítása lopás miatt

Díjmentes

Új adóigazolvány kiállítása elvesztés, megsemmisülés vagy megrongálódás miatt

3000 forint

Ingatlan forgalmi értékadat szolgáltatás

Általános adatszolgáltatás

Településenként, fővárosban kerületenként 
7500 Ft alapdíj + ingatlanonként 25 Ft

Részletes adatszolgáltatás

Településenként, fővárosban kerületenként 
7500 Ft alapdíj + ingatlanonként 110 Ft

Specifikus és visszamenőleges adatszolgáltatás

500 000 Ft alapdíj + ingatlanonként 110 Ft

Országos éves általános adatszolgáltatás

10 000 000 Ft

Országos éves részletes adatszolgáltatás

15 000 000 Ft

Szakértői adatszolgáltatás

8000 Ft

 

6. Vagyoni értékű jogok számítása

Egyévi érték

A vagyoni értékű joggal terhelt dolog forgalmi értékének 1/20-ad része

Határozott időre szóló vagyoni értékű jog értéke

Egyévi érték szorozva a kikötött évek számával (max. 20)

Bizonytalan időre terjedő vagyoni értékű jog értéke

Egyévi érték 5-szöröse

Valamely személy életének, házasságának vagy özvegységének idejére terjedő vagyoni értékű jog értéke

Ha a vagyoni értékű jog jogosultja

25 évesnél fiatalabb

Egyévi érték 10-szerese

25-50 éves

Egyévi érték 8-szorosa

51-65 éves

Egyévi érték 6-szorosa

65 évnél idősebb

Egyévi érték 4-szerese

Ha a vagyoni értékű jog tartama mind a jogosult, mind a kötelezett élete, házassága vagy özvegysége idejétől függ, a fenti szorzók alkalmazásánál a két személy közül az idősebb életkora irányadó

Több egyidejűleg jogosult személy élettartamától függő időtartam esetén, ha a jogosultság a legelőször elhalt személy halálával szűnik meg, a legidősebb; ha pedig a legutóbb elhalt személy halálával szűnik meg, a legfiatalabb személy életkora irányadó

Házasság idejére terjedő vagyoni értékű jog esetén az idősebb házastárs életkora irányadó

Az időleges üdülőhasználati jog és a szállás időben megosztott használati jogának értéke

Egyévi érték annyiszor 365-öd része, ahány nap megszerzéséről a szerződés szól

Gépjárműre, pótkocsira vonatkozó haszonélvezet, használat, illetve üzembentartói jog megszerzése

A visszterhes vagyonátruházási illeték (ld. 3. pont) szerint kiszámított összeg 25%-ának megfelelő illetéket kell fizetni

 

Forrás: NAV
Minden jog fenntartva – www.adosziget.hu – adosziget@adosziget.hu

Feliratkozom az Adó Sziget szakmai hírlevélre

Okos Armada könyvelőprogram
Megosztás

About Author

Comments are closed.