Az öröklési szerződés legfontosabb tudnivalói

0

Az öröklési szerződés a végintézkedések egyik sajátos, kétoldalú formája. Megkötésére rendszerint azért kerül sor, mert az örökhagyó biztosítani kívánja saját ellátását, gondozását. Mit kell tudni az öröklési szerződésről, hogyan köthető?

Az öröklési szerződés tartalma

Az öröklési szerződés lényege, hogy az örökhagyó a vele szerződő felet tartás, életjáradék, illetve gondozás fejében az örökösévé nevezi. Ez tehát nem egyoldalú nyilatkozat, mint a végrendelet. Ez szerződéses végintézkedés, amelyben a szerződő felek kölcsönösen kötelezettséget vállalnak.

A szerződéses örökös által vállalt szolgáltatás tartás nyújtása, életjáradék fizetése, illetve gondozás lehet. Fontos, hogy öröklési szerződés csak gondozás nyújtása fejében is köthető, amikor az örökös fő kötelezettsége az örökhagyó ellátása, a róla való gondoskodás, rendszerint az örökhagyó költségén.

Öröklési szerződés nem csak az örökhagyó, hanem harmadik személy javára nyújtott tartásra, életjáradékra vagy gondozásra is vonatkozhat. Tehát az is lehetséges, hogy az örökhagyó például abból a célból kössön ilyen szerződést, hogy egy általa gondozott hozzátartozó, például a szülő tartása, ellátása az örökhagyó halála után is biztosított legyen.

Az örökhagyó az öröklési szerződésben a vele szerződő felet örökösévé teszi. Az örökössé nevezés történhet általánosságban vagy az örökhagyónak a szerződésben meghatározott vagyontárgyai tekintetében. Az örökhagyó az öröklési szerződésben bármilyen végrendeleti intézkedést tehet. Tehát a szerződéses örökösön kívül másokra is hagyhat vagyontárgyakat, kitagadhat örökösöket stb. Viszont az örökhagyóval szerződő fél nem tehet a szerződésben érvényesen végrendeleti intézkedést.

Látható, hogy az öröklési szerződés sok szempontból hasonló a tartási/életjáradéki szerződéshez. Lényes különbség e szerződések között, hogy a tartási/életjáradéki szerződés esetén a tartásra, életjáradék fizetésére köteles fél az ellenszolgáltatást általában a szerződéskötéskor megkapja. Ezzel szemben a szerződéses örökös az ellenszolgáltatást örökségként az örökhagyó halálával szerzi meg.

Pénzügyi Szoftver, Kintlévőség-kezelés, Likviditás növelés

Milyen formában köthető öröklési szerződés?

Az öröklési szerződés a végintézkedések közé tartozik, ezért a törvény előírja, hogy érvényességére az írásbeli végrendeletre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. A végrendelettel szemben az öröklési szerződés esetén az érvényességhez nem elegendő, ha azt az örökhagyó saját kézzel írta és aláírta, hanem tanúk alkalmazása ebben az esetben is szükséges.

Az öröklési szerződés érvényességéhez tehát szükséges, hogy a felek a szerződést két tanú együttes jelenlétében aláírják, vagy ha azt már aláírták, az aláírásokat két tanú együttes jelenlétében a magukénak ismerjék el. A szerződést e minőségük feltüntetése mellett a tanúknak is alá kell írniuk.

Több különálló lapból álló szerződés esetén az érvényesség további feltétele, hogy a szerződés minden lapját folyamatos sorszámozással lássák el. Ebben az esetben a szerződő feleknek és a tanúknak minden lapot alá kell írniuk.

A szerződéssel lekötött vagyon

Az örökhagyó az általa tett végrendeletet bármikor módosíthatja, a végrendeletét visszavonhatja. Tehát a vagyonáról tett végrendelkezését bármikor megváltoztathatja, például másra hagyhatja a vagyonát. Végrendelet esetén az örökhagyó attól sincs elzárva, hogy a végrendeletében foglalt vagyontárgyat még életében másra ruházza át.

A végrendelettel szemben az öröklési szerződéssel lekötött vagyonát az örökhagyó érvényesen nem idegenítheti el és nem is terhelheti meg. A felek ettől eltérően megállapodhatnak a szerződésben, így lehetővé tehetik, hogy a szerződésben lekötött vagyont az örökhagyó teljesen vagy részben megterhelje, átruházza.

Ha az öröklési szerződés ingatlanra vonatkozik, akkor a szerződéses örökös az örökhagyó engedélye nélkül is elidegenítési és terhelési tilalmat jegyeztethet be az ingatlan-nyilvántartásba. A felek úgy is megállapodhatnak, hogy ehhez az örökhagyó engedélye szükséges.

Szemben a végrendelettel, az öröklési szerződésben vállalt kötelezettségeit sem az örökhagyó, sem a szerződéses örökös egyoldalúan nem változtathatja meg. Az öröklési szerződés módosítására, megszüntetésére a felek közös megegyezésével vagy bírósági úton van lehetőség.

Dr. Szabó Gergely
ügyvéd
– – – – – – – –
A fenti rövid tájékoztatás a teljesség igénye nélkül, figyelemfelhívó céllal készült, mely nem minősül jogi tanácsadásnak.
A megbízható jogi képviselő
Kocsis és Szabó Ügyvédi Iroda
info@kocsis-iroda.hu
+36 (1) 266-6621, +36 (30) 692-9392
www.kocsis-iroda.hu, www.kocsisszabougyved.hu
Kövessen bennünket itt is: Facebook, Instagram, LinkedIn, Pinterest

Minden jog fenntartva – www.adosziget.hu – adosziget@adosziget.hu

Feliratkozom az Adó Sziget szakmai hírlevélre

Servantes Könyvelőprogram
Megosztás

About Author

Comments are closed.