A pénzügyi lízingszerződés

0

A pénzügyi lízing tulajdonképpen egy olyan üzleti célú megállapodás, melynek keretei között a lízingbe adó megvásárolja a lízingbe vevő által kiválasztott lízingtárgyat és ez után azt, díjfizetés ellenében átengedi a lízingbe vevőnek. Nagyon fontos tudnunk, hogy a pénzügyi lízing során a lízingtárgy végig a lízingbe vevő könyveiben szerepel, így az értékcsökkenést is ő érvényesítheti az adózáskor, azonban a tulajdonos a lízingbe adó. A pénzügyi lízing olyan szerződés alapján valósul meg, amely szerződés értelmében a lízingbe adó a lízingbe vevő igényei szerint beszerzett és a lízingbe adó tulajdonát képező eszközt lízingdíj ellenében, a szerződésben rögzített időtartamra a lízingbe vevő használatába, birtokába adja azzal, hogy a lízingbe vevőt terheli a használatból következően minden költség és kockázat, a lízingbe vevő jogosult a hasznok szedésére, a szerződés időtartamának végén a lízingelt eszköz tulajdonjogát a lízingbe vevő vagy az általa megjelölt személy megszerezheti.

Pénzügyi lízingszerződés
Pénzügyi lízingszerződés alapján tehát a lízingbeadó a tulajdonában álló lízingtárgy határozott időre történő használatba adására köteles, míg a lízingbevevő a lízingtárgy átvételére továbbá lízingdíj fizetésére köteles.

Nyilvántartásba-vételi kötelezettség
Amennyiben mint lízingtárgyról, ingatlanról van szó, a lízingbeadás tényét a lízingbeadónak be kell jegyeztetnie az ingatlannyilvántartásba a lízingbevevő személyével és a tulajdonjog bejegyzésével egyidejűleg. Ha pedig a lízingszerződés megkötésekor a dolog a lízingbeadó tulajdonában van, a bejegyzésre legkésőbb a birtokátruházásig kell, hogy sor kerüljön.

Nem árt figyelni rá, hogy ha a lízingtárgy ingó dolog vagy jog, a lízingbeadónak a lízingbeadás tényét és a lízingbevevő személyét a hitelbiztosítéki nyilvántartásba be kell jegyeznie. Fontos, hogy amennyiben az ingó dolog tulajdonjogát vagy a jog fennállását közhiteles nyilvántartás tanúsítja, és jogszabály a dolog vagy jog elzálogosítását a lajstromba való bejegyzéshez köti, a lízingbeadó köteles a lízingbeadás tényét és a lízingbevevő személyét a megfelelő lajstromba bejegyeztetni.

Nyilvántartásba vétel hiányában a lízingbevevőtől jóhiszeműen és ellenérték fejében szerző harmadik személy
a) átruházással megszerzi az ingó dolog tulajdonjogát, illetve a jogot; és
b) a lízingbevevő rendelkezési joga hiányában is megszerzi a lízingbevevő által az ingó dolgon, illetve a jogon javára alapított zálogjogot.

Szavatossági igények
A lízingbeadó minden esetben felelősséget vállal azért, hogy harmadik személynek nincs a lízingtárgyon olyan joga, amely a lízingbevevőt a használatban korlátozná vagy a lízingtárgy használatát megakadályozná. Fontos, hogy erre a kötelezettségre a jogszavatosság szabályait kell alkalmazni, viszont azzal az eltéréssel, hogy a lízingbevevő elállás helyett a szerződést felmondhatja.

Amennyiben a lízingbeadó közreműködött a lízingtárgy kiválasztásában, vagy a lízingtárgy megszerzésére irányuló szerződésből fakadó szavatossági jogairól a lízingbevevő hozzájárulása nélkül lemondott, kellékszavatosság terheli. Ilyen esetben a kellékszavatosság szabályait azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a lízingbevevőt az elállás helyett a felmondás joga illeti meg, továbbá a lízingbevevő a lízingtárgy kicserélését nem követelheti.

Az előző bekezdésben foglalt esetek kivételével a lízingtárgy hibája esetén a kellékszavatosság kötelezettjével szemben
a) a kijavításra és a kicserélésre irányuló igényt a lízingbevevő a lízingbeadó képviselőjeként köteles érvényesíteni,
b) az árleszállításra és az elállásra vonatkozó igényt a lízingbeadó köteles érvényesíteni.

A lízingbevevő köteles értesíteni a lízingbeadót, ha a kellékszavatosság kötelezettje a kijavításra vagy kicserélésre vonatkozó kötelezettségnek nem tesz eleget, vagy ha a hiba miatt árleszállításnak vagy elállásnak van helye.

Hasznok, terhek, költségek, kárveszély. Használat
Jó ha tudjuk, hogy a lízingbevevő a szerződés megkötésétől, dolog esetén pedig a birtokátruházástól szedi a lízingtárgy hasznait, viseli a lízingtárggyal járó terheket, költségeket, valamint azt a kárt, amelynek megtérítésére senkit nem lehet kötelezni.

A használat és a jogszerzés átengedése harmadik személynek
Figyeljünk arra, hogy a lízingbevevő a lízingtárgy használatának átengedésére minden esetben a lízingbeadó hozzájárulásával jogosult. Ha a lízingbevevő a lízingtárgyat a lízingbeadó engedélyével más használatába adta, a használó magatartásáért úgy felel, mintha a lízingtárgyat maga használta volna. Ha a lízingbevevő a lízingtárgyat a lízingbeadó engedélye nélkül engedi át másnak használatra, felelős azért a kárért is, amely e nélkül nem következett volna be.

Más a helyzet abban az esetben, ha a lízingbevevő jogosult a lízingbe vett dolog tulajdonjogának vagy jognak a megszerzésére. Ilyen esetben, ezen jogát a lízingbeadó hozzájárulása nélkül is jogában áll harmadik személyre átruházni.

Lízingdíj
A lízingbevevőnek a díjat a szerződésben meghatározott időszakonként és előre kell megfizetnie. Arra az időre, amely alatt a lízingbevevő a lízingtárgyat a saját érdekkörén kívül felmerült okból nem használhatja, lízingdíjat nem kell fizetnie.

A szerződés felmondása
A lízingbeadó jogosult a szerződést felmondani, ha a lízingbevevő
a) a fizetőképességére vonatkozó vizsgálatot akadályozza,
b) vagyoni helyzetének lényeges romlása vagy a fedezet elvonására irányuló magatartása veszélyezteti kötelezettségének a teljesítését,
c) a lízingbeadó felhívása ellenére folytatja a nem rendeltetésszerű vagy a szerződésnek egyébként nem megfelelő használatot,
d) szavatossági jogainak érvényesítésére irányuló kötelezettségének felhívás ellenére nem tesz eleget,
e) az őt terhelő lízingdíj, költség vagy teher megfizetését elmulasztotta, és a lízingbeadó a lízingbevevőt megfelelő határidő tűzésével és a következményekre való figyelmeztetéssel a fizetésre felszólította, és a lízingbevevő e határidő elteltéig sem fizetett.

Ha a lízingszerződést a lízingbeadó felmondja, a lízingbeadó köteles a lízingbevevővel a zálogjog érvényesítésére vonatkozó szabályok szerint elszámolni. A lízingbevevő jogosult a szerződést felmondani, ha a lízingbeadó szavatossági elállási jogának érvényesítésére vonatkozó kötelezettségének felhívás ellenére nem tesz eleget.

Tehát mint minden szerződésnél itt is fontos, hogy körültekintően járjunk el.

[Forrás: 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről]

Minden jog fenntartva – www.adosziget.huadosziget@adosziget.hu

Megosztás

About Author

Comments are closed.